Ktl-icon-tai-lieu

Khu vực Đông Nam Á

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Diên
̣ tich:
́ 4,5 triêu
̣ km2
Dân sô:́ 556,2 triêu
̣ người (năm 2005)

Việt Nam

200

Lào

Myanma

Philippin

Thái Lan
Campuchia

100

Brunây

Malayxia
Xingapo

00

Inđônêxia
900
 

1000

1100

Đôngtimo
1200

 

1300

Bản đồ khu vực Đông Nam Á

1400

I/ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HÔỊ
1/ Tự nhiên
a/ Vị trí điạ lý và lanh
̃ thổ
•

Khu vực Đông Nam Á năm
̀ ở phiá đông nam
châu A,́ nơi tiêp
́ giap
́ giữa Thaí Binh
̀ Dương và
Âń Độ Dương, có vị trí câù nôí giữa luc̣ điạ A-́
Âu với luc̣ điạ Ô-xtrây-li-a. Đông Nam Á bao
gôm
̀ môṭ hệ thông
́ cać bań đao,
̉ đaỏ và quâǹ đaỏ
đan xen giữa cać biên
̉ và vinh
̣ biên
̉ rât́ phức tap.
̣
•
Đông Nam Á có vị trí điạ chinh
́ trị rât́ quan
trong,
̣
đây là nơi giao thoa giữa cać nên
̀ văn hoá
lớn và cung
̃ là nơi cać cường quôć thường canh
̣
̉ hưởng
 tranh anh
 

b/ Đăc̣ điêm
̉ tự nhiên 
Đông Nam Á gôm
̀ 2 bộ phân:
̣ Đông Nam Á luc̣ điạ và
Đông Nam Á biên̉ đaỏ .
 Đông Nam Á luc̣ đia
̣
• Đông Nam Á luc̣ điạ có điạ hinh
̀ bị chia căt́ manh
̣ bởi
cać daỹ nuí chaỵ daì theo hướng tây băć – đông nam
hoăc̣ hướng băć nam, nhiêu
̀ nơi nuí lan ra sat́ biên.
̉
Giữa cać daỹ nuí là cać thung lung
̃ rông;
̣
ven biên
̉ có
cać đông
̀ băng
̀ phù sa mau
̀ mỡ cuả n hững con sông
lớn như sông Mê Công thuân
̣ lợi cho canh tac̣ nông
nghiêp,
̣ đăc̣ biêṭ là viêc̣ gieo trông
̀ luá nước.
 

 

• Đông Nam Á luc̣ điạ có khí hâụ nhiêṭ đới gió
mua.
̀ Tuy vây,
̣ môṭ phâǹ lanh
̃ thổ Băć Mi-anma, Băć Viêṭ Nm có muà đông lanh.
̣
Đông Nam Á biên̉ đaỏ
• Đông Nam Á biên̉ đaỏ là môṭ trong những khu
vực tâp
̣ trung đao
̉ lớn nhât́ thế giới, bao gôm
̀
nhiêù quâǹ đaỏ và hang
̀ vaṇ đaỏ lớn, nho.̉
 

 

3/ Dich
̣ vụ
Đặc điểm của ngành dịch vụ ĐNÁ:
- Đang có sự phát triển dựa trên nhiều thuận
lợi về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên,
văn hoá đa dạng...
- Cơ sở hạ tầng đang từng bước được hiện
đại hoá, hệ thống ngân hàng, tín dụng được
chú trọng phát triển, tuy nhiên mức độ phát
triển không đều.
 

 

• Với những đặc điểm đó sẽ tác động đến sự phát
triển của nền kinh tế như:
- Làm xuất hiện nhiều ngành mới và lao động trong
khu vực dịch vụ tăng khá mạnh.
• Ngành dịch vụ ngày càng được phát triển nhằm
mục đích:
- Phục vụ sản xuất cho nhu cầu phát triển trong
nước.
- Thu hút vốn đầu tư, công nghệ và thiết bị hiện đại
- Ph  ục vụ và nâng cao đời  sống nhân dân.

...
Dn tich: 4,5 tru kṃ ́ ̣ 2
Dân sô: 556,2 triêu ng í ̣ ườ (năm 2005)
Khu vực Đông Nam Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khu vực Đông Nam Á - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Khu vực Đông Nam Á 9 10 178