Ktl-icon-tai-lieu

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

Được đăng lên bởi kimchile001
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MACROECONOMICS

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

Phạm Văn Quỳnh
1

Kinh Tế Học Vĩ Mô II

•
•
•
•

Giáo trình: Mankiw (2010), Blanchard (2000), Begg (1989).
Thời lượng: 45 tiết
Đánh giá: Kiểm tra +thuyết trình +thi (trắc nghiệm)
Giáo viên: Phạm Văn Quỳnh

Đại học Ngoại Thương (FTU)
pquynhf@gmail.com
pquynhftu@gmail.com

2

Chương 1 Nhập môn Kinh Tế Học Vĩ Mô

I. Kinh tế học và kinh tế học Vĩ Mô
II. Các vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ mô
III. Các mối quan hệ kinh tế vĩ mô cơ bản

Pham Van Quynh
Foreign Trade University
pquynhf@gmail.com
pquynhftu@gmail.com

3

I.Kinh tế học và kinh tế học Vĩ Mô

1.

Kinh tế học (Economics)

- Kinh tế học : khoa học nghiên cứu cách thức sử dụng cácnguồn lực khan
hiếm(hữu hạn) nhằm đáp ứngnhu cầu ngày càng tăng(vô hạn) của xã
hội.

4

Kinh tế học (economics)

Nguồn lực (hữu hạn)

Nhucầu(vô hạn)

Tự nhiên (R)

Vốn (K)

Hàng hóa,
sản xuất

dịch vụ

Lao động (L)

Khoa học&công nghệ
(A)

5

2.KinhtếhọcVĩMô
KinhtếhọcVĩmô(Macroeconomics):nghiêncứutổngthể(chung)nềnkinhtế.Đốitư
ợng:tăngtrưởngkinhtế,lạmphát,vàthấtnghiệp.
Baogồm:

•
•
•
•
•

Kếtoánquốcgia
Lýthuyếttăngtrưởng
Tiềntệvàngânhàng
Tàichính&thươngmạiquốctế
Chitiêucủachínhphủ

6

II. Các vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ mô
1. Tăng trưởng kinh tế (economic growth)

-

Tăng trưởng kinh tế thể hiện sự tăng thêm của tổng sản lượng qua các
thời kỳ.

-

Tốc độtăng trưởng kinh tế(g):

Y 1  Yo
g
.100(%)
Yo
Y1, Y0lần lượt là GDP thực (GDPr) các kỳ (năm) 1, 0
GDP: gross domestic product

7

Tăng trưởng kinh tế

•
•

GDP danh nghĩa (GDPn)nominal GDP:GDP tính theo giá hiện hành.
GDP thực(GDPr) real GDP: GDP tính theo giá củamộtnăm gốcnào
đó(năm cố định).

8

GDPn và GDPr
Năm0
Hànghóa

Năm1

P0

Q0

P1

Q1

A

3

7

5

7

B

4

8

6

9

9

2. Thất nghiệp (unemployment)
-Một cá nhân được gọi là thất nghiệp nếu anh ta đang tìm kiếm việc làm
nhưng không tìm được.
-Tỷ lệ thất nghiệp(u):
u = (U/L)100% = [U/(U + N)]100%

•
•

U: số người thất nghiệp
L: lực lượng lao động, L = U + N

(N là số người đang có việc làm)

10

- Các loại thất nghiệp:

•
•
•
•

Thất nghiệp cơ cấu (structural unemployment): do cơ cấu sản xuất thay đổi.
Thất nghiệp chu kỳ (cyclical unemployment): do chu kỳ kinh tế.
Thất nghiệp cọ xát (frictional unemployment): do di chuyển công việc.
Bán thất nghiệp (underemployment)

11

- Hậu quả của thất nghiệp cao:

•
•
•
•

Làm sản lượng giảm.
Làm lợi ích của người lao động giảm.
Làm tăng tình trạng tội phạm của 1 quốc gia.
Làm suy giảm nhân phẩm.

12

3. Lạm phát (inflation)
Lạm phát...
MACROECONOMICS
KINH TẾ HỌC VĨ MÔ
Phạm Văn Quỳnh
1
KINH TẾ HỌC VĨ MÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KINH TẾ HỌC VĨ MÔ - Người đăng: kimchile001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 9 10 33