Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử lớp 6

Được đăng lên bởi Kim Liên
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương lịch sử lớp 6
Học kì 1

Câu 1 : Nghề trồng lúa nước ra đời có tầm quan trọng gì ?
Sự ra đời của nghề trồng lúa nước có tầm quan trọng : từ đây con người có thể định cư
lâu dài ở đồng bằng các ven sông lớn ; cuộc sống trở nên ổn định hơn, phát triển hơn cả
về vật chất và tinh thần.
Câu 2:Nhà nước Âu Lạc ra đời trong điêu kiện như thế nào?
+ Kinh tế:ngày càng phát triển trong xã hội đã hình thành kẻ giàu người ngèo, đã có nhu
cầu hợp tác với nhau trị thủy, giải quyết xung đột trong nước và chống giặc ngoại xâm.
Sau khi đánh đuổi quân Tần Thục Phán buộc vua Hùng phải nhương ngôi và tự xưng là
An Dương Vương đặt ten nước là Âu Lạc đóng đô ở Phong Khuê.
Câu 3:Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang và trình bày?
Sơ đồ :
Hùng Vương
Lạc hầu – Lạc tướng
(trung ương)

Lạc tướng
(bộ tướng )

Lạc tướng
(bộ)

Bồ chính
Bồ chính Bồ chính
(chiềng ,
(chiềng,
(chiềng,
Trình bày : Đứng đầu các bộ là Lạc tướng. Đứng đầu các chiềng, chạ là Bồ chính. Trong chiềng,
hạ )
hạ)
hạ)

chạ, những người già được tôn trọng, thường giúp Bồ chính giải quyết việc sản xuất, chia phần
ruộng cày cấy, giải quyết các mối bất hòa của dân làng.

Câu 4:Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì ?
Do chủ quan, quá tin vào lực lượng của mình đã mắc mưu kẻ thù,nội bộ không còn
thống nhất cùng nhau chống giặc…Đây là bài học lớn về tinh thần đoàn kết,nâng cao
cảnh giác trước mọi kẻ thù.
Câu 5:a.Nêu những nét nổi bật về đời sống vật chất của cư dân thời Văn Lang?

b.Từ đời sống vật chất của cư dân Văn Lang em vừa nêu,hãy liên hệ với đời sống
cư dân Kon Tum ngày nay?
a. Nhà ở phổ biến là nhà sàn mái cong hinh thuyền hay mái tròn mui thuyền,làm bằng
gỗ,tre,nứa,lá có cầu thang tre (hay gỗ) để lên xuống.
Làng,chạ thường gồm vai chục gia đình,sống quây quần ở ven đồi hoặc ở vùng đất cao
ven sông,ven biển. Ở một vài làng,chạ người ta dùng tre rào quanh làng để ngăn thú
dữ.Việc đi lại giữa các làng,chạ chủ yếu bằng thuyền.
Thức ăn chính hằng ngày là cơm nếp, cơm tẻ,rau,cà,thịt,cá.Trong bũa ăn, người ta đã
biếtdùng mân, bát, muôi.Họ còn biết làm muối, mắm cá và dùng gừng làm gia vị.
Ngày thường,nam thì đóng khố,mình trần, đi chân đất; còn nữ thì mặc váy, áo xẻ giữa,có
yếm che ngực.Mái tóc có nhiều kiểu: hoặc cắt ngắn bỏ xõa, hoặc bú tó, hoặc tết đuôi
sam thả sau lưng. Ngày lễ, họ thích đeo các đồ trang sức như vòng tay, hạt chuỗi, khuyên
tai. Phụ nữ mặc váy xòe kết băng lông chim,đội cắm lông chim hay bông lau.
b.Vẫn giữ nếp sống của cư dân cổ xưa nhưng đời

...

Học kì 1
Câu 1 : Nghề trồng lúa nước ra đời có tầm quan trọng gì ?
 !"#$%&'
$ ()*+,-./01 23*456-'7
..89.):;
Câu 2:Nhà nước Âu Lạc ra đời trong điêu kiện như thế nào?
+<=")%)-'&>?2?@)AB) C&6? 
 D-. %67 %=> 2&.)3E&F>$;
 A- 5 $GGHI-+ 2. JK70.)>)
LMNE/)O PF0*I&< 4;
Câu 3:Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang và trình bày?
"

G@+)%"Q -+2)PF;Q -6F)RS;G&6
F6T)D0!6RS7 %=.U7> 96
 2)%9%67 %=-3+9V($);
Câu 4:Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì ?
M& 6 -:.)&D@?W ABK62+2A0V
39K 3EX$%)+)!.:&)A=6$&
7-!ABK;
Y$ Z";[4 T\5+8.3.89($N]P^
JKN
PF _PF
` a
RS
`6
Fa
RS
`6
Fa
RS
`6
Fa
PF
`+2a
PF
`+2a
Lịch sử lớp 6 - Trang 2
Lịch sử lớp 6 - Người đăng: Kim Liên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lịch sử lớp 6 9 10 555