Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử văn minh thế giới - phần 2

Được đăng lên bởi thienan93
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I: VĂN MINH BẮC PHI VÀ TÂY Á
I. Văn minh Ai Cập cổ đại
1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH NỀN VĂN MINH AI CẬP CỔ ĐẠI :
1.1.1. Địa lí và dân cư :
Ai Cập nằm ở Đông Bắc Châu Phi, hạ lưu sông Nin. Sông Nin là
một con sông dài nhất thế giới, khoảng 6500 km chảy từ Trung Phi
lên Bắc Phi. Hàng năm, tới mùa mưa nước sông Nin cuồn cuộn đỏ
phù sa bồi đắp cho những cánh đồng ở hạ lưu sông Nin. Đất đai
màu mỡ, cây cỏ tốt tươi, các loài động thực vật phong phú, nên
ngay từ thời nguyên thuỷ con người đã tập trung sinh sống ở đây
đông hơn các khu vực xung quanh.
Tới cách ngày nay khoảng 6000 năm, con người ở đây đã biết sử
dụng những công cụ, vũ khí bằng đồng. Công cụ bằng đồng giúp
con người ở đây chuyển sang sống chủ yếu nhờ nghề nông, thoát
khỏi cuộc sống săn bắn, hái lượm và sớm bước vào xã hội văn
minh. Chính vì vậy mà cách đây hơn 2000 năm trước, một nhà sử
học Hy Lạp là Hêrôđôt tới thăm Ai Cập đã có một nhận xét rất hay
là “ Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin”.
Về mặt dân cư, những cư dân cổ nhất ở lưu vực sông Nin là những
thổ dân Châu Phi hình thành trên cơ sở hỗn hợp nhiều bộ lạc. Sau
này, một số bộ tộc Hamit (Hamites) từ Tây Á xâm nhập hạ lưu
sông Nin. Trải qua một quá trình hỗn hợp lâu dài giữa người Hamit
và thổ dân Châu Phi đã hình thành ra những tộc người Ai Cập cổ
đại.
1.1.2. Các thời kì lịch sử chính của Ai Cập cổ đại :
Do giáo trình này mục đích chính là làm cho người đọc hình dung
được sự phát triển của văn minh nhân loại, vì vậy lịch sử của các

trung tâm văn minh chỉ trình bày sơ lược ở mức độ các thời kì lịch
sử chính.
Lịch sử Ai Cập cổ đại có thể chia ra làm 5 thời kì chính sau :
• Thời kì TảoVương quốc ( khoảng 3200 - 3000 năm TCN )
• Thời kì Cổ Vương quốc ( khoảng 3000 - 2200 nămTCN )
• Thời kì Trung Vương quốc ( khoảng 2200 - 1570 năm TCN )
• Thời kì Tân Vương quốc ( khoảng 1570 - 1100 năm TCN )
• Thời kì Hậu Vương quốc ( khoảng 1100 - 31 năm TCN )
1. 2 . NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA VĂN MINH AI
CẬP CỔ ĐẠI :
1.2.1. Chữ viết, văn học :
Khoảng hơn 3000 nămTCN, người Ai Cập cổ đại đã sáng tạo ra
chữ tượng hình . Muốn chỉ một vật gì thì họ vẽ những nét tiêu biểu
của sự vật đó. Để diễn tả những khái niệm trừu tượng thì họ mượn
ý. Thí dụ để diễn tả trạng thái khát thì họ vẽ ba làn sóng nước và
cái đầu bò đang
cúi xuống; để nói lên sự công bằng thì họ vẽ lông chim đà điểu ( vì
lông đà điểu hầu như dài bằng nhau ).
Từ chữ tượng hình, sau này người Ai Cập cổ đại đã hình thành ra
hệ thống 24 chữ cái. Vào thiên niên kỉ II TCN, người Híchxốt đã
học cách viết của ngư...
Chương I: VĂN MINH BC PHI VÀ TÂY Á
I. Văn minh Ai Cp c đại
1. CƠ S HÌNH THÀNH NN VĂN MINH AI CP C ĐẠI :
1.1.1. Địa lí và dân cư :
Ai Cp nm Đông Bc Châu Phi, h lưu sông Nin. Sông Nin là
mt con sông dài nht thế gii, khong 6500 km chy t Trung Phi
lên Bc Phi. Hàng năm, ti mùa mưa nước sông Nin cun cun đỏ
phù sa bi đắp cho nhng cánh đồng h lưu sông Nin. Đất đai
màu m, cây c tt tươi, các loài động thc vt phong phú, nên
ngay t thi nguyên thu con người đã tp trung sinh sng đây
đông hơn các khu vc xung quanh.
Ti cách ngày nay khong 6000 năm, con người đây đã biết s
dng nhng công c, vũ khí bng đồng. Công c bng đồng giúp
con người đây chuyn sang sng ch yếu nh ngh nông, thoát
khi cuc sng săn bn, hái lượm và sm bước vào xã hi văn
minh. Chính vì vy mà cách đây hơn 2000 năm trước, mt nhà s
hc Hy Lp là Hêrôđôt ti thăm Ai Cp đã có mt nhn xét rt hay
là “ Ai Cp là tng phm ca sông Nin”.
V mt dân cư, nhng cư dân c nht lưu vc sông Nin là nhng
th dân Châu Phi hình thành trên cơ s hn hp nhiu b lc. Sau
này, mt s b tc Hamit (Hamites) t Tây Á xâm nhp h lưu
sông Nin. Tri qua mt quá trình hn hp lâu dài gia người Hamit
và th dân Châu Phi đã hình thành ra nhng tc người Ai Cp c
đại.
1.1.2. Các thi kì lch s chính ca Ai Cp c đại :
Do giáo trình này mc đích chính là làm cho người đọc hình dung
được s phát trin ca văn minh nhân loi, vì vy lch s ca các
Lịch sử văn minh thế giới - phần 2 - Trang 2
Lịch sử văn minh thế giới - phần 2 - Người đăng: thienan93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lịch sử văn minh thế giới - phần 2 9 10 503