Ktl-icon-tai-lieu

luật

Được đăng lên bởi A-j Trang Thỏ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 820 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ luật Hammurabi
1.

Nguồn gốc(hoàn cảnh lịch sử)

Bộ luật Hammurabi được ghi bằng văn tự hình đinh xưa nhất trên tấm đá
badan cao 2,25m và đường kính đáy gần 2m. Các nhà khảo cổ học Pháp đã tìm
thấy cột đá này vào năm 1902 ở di chỉ của thành phố Susa, kinh đô xưa của
người Elam (phía Đông Lưỡng Hà) và hiện được lưu giữ tại viện bảo tàng
Louvre (Pháp). Ở mặt trước và phía trên của tấm bia khắc mô tả hình thần Mặt
trời Samát ngồi trên ngai vàng trao cho vua Hammurabi đứng với tư thế nghiêm
trang trước thần bộ luật. Hammurabi đã ý‎ thức sâu sắc kết hợp thần quyền,
vương quyền và pháp quyền khiến bộ luật trở nên được “thiêng hóa” nhằm đạt
được mục đích cai trị dân chúng.
Bộ luật gồm 282 điều khoản nhưng chỉ còn lại trên tấm bia 247 điều
khoản. Năm cột gồm 35 điều luật có lẽ bị quân xâm lược Elam cạo đi. Quân
Elam đưa di tích này về Susa như là một chiến lợi phẩm. Nhờ những bản sao lại
mà các thư ký‎ và các thầy kiện cổ Babylon dùng cho mục đích giảng dạy cũng
như trong thực hành xử kiện và nhờ nhiều tài liệu có liên quan tìm thấy ở Susa
và ảnh hưởng rộng lớn của bộ luật ở khắp miền Tây Á mà người ta khôi phục
lại được phần đã mất của bộ luật.
Về nguồn gốc, trong khu vực Lưỡng Hà, trước bộ luật Hammurabi đã có
bộ luật Sumer, bộ luật của Eshnunna, do đó, bộ luật Hammurabi là sự phát triển
tiếp tục và chép lại các điều luật thời cổ Sumer có ảnh hưởng mạnh mẽ tới pháp
chế Babilon. Bộ luật tỏ ra có hệ thống hơn so với các quyết án của Sumer cổ,
trong đó thấy được ý‎ định của người viết luật là muốn thống nhất những nhóm
điều luật có nội dung giống nhau. Ngoài ra, bộ luật này còn có nguồn gốc từ
những quyết định của tòa án và các phán quyết của tòa án cao cấp lúc bấy giờ
và những mệnh lệnh, chiếu chỉ của nhà vua. Như vậy, bộ luật Hammurabi
không phải là một thể chế hay hệ thống luật đầy đủ; hơn nữa nó là sự sưu tập
những luật và chiếu chỉ mà Hammurabi cho rằng cần được trình bày lại.
2. Phần Nội Dung (Cơ Cấu)

Về cơ cấu, bộ luật Hammurabi bao gồm gần 300 phần được cấu kết kỹ càng
hơn bất kỳ bộ luật nào trước đó mà chúng ta được biết, bao gồm ba phần chính:
phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận.
Phần mở đầu của bộ luật khẳng định rằng đất nước Babilon là một vương quốc
do các thần linh tạo ra. Và chính các thần linh này đã trao đất nước cho vua
Hammurabi để thống trị, làm cho đất nước giàu có, nhân dân no đủ. Hammurabi kể

công lao của mình đối với đất nước: “vì hạnh phúc của loài người, thần Anu (thần
Trời) và thần Enlin (thần Đất) đã ra lệnh cho trẫm, Hamm...

1. 
 !"#$%&'&(
)*+*,!-./(01*23(.456(78$
&0(0!"9:;*<)=>7?+.@%>
-A7/B@CD!EFG!E
C!H6(72IJK!7/'>&.L@$1MJ
-?('!!N!KO'
K128PNQL.O71R0S+
!TR0S!7(7R0S.O<'U'VW G
X/)QY2
*Z*S.=[G'&*\]S
.2"^,SV_RQ%QAG2`Q
A)/0!S?O7a2-FG
(.P!(10.E40)bX/)G0c
#%.E!-SEV'R$&0<?
!<K><.L7SdQ0e-.@7X
G718&>2
Về nguồn gốc+.!#CD+K8V
?H+>A+)V+#7(f
O7X!g7G(S-4?HV<G_K7(7
O2hVET!K(R0O(>?H4+
V&0P>-!O&FV
SV)2+0[Vi
FR0O>[(!(7(R0O>[(&7Y&0-
!FEE+O=>!2!0+
.@7fO0E10>jTFV#7
F!O= 1$0G2
*2 61k3T3&
Về cấu, 1^;;71&.O.l
T&.mKVYO+71/n
71<1+71)!71.O2
61<1>.o &K!TR
)(1G2p/(108&K!
f+&KV+Q)Q>2.f
luật - Trang 2
luật - Người đăng: A-j Trang Thỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
luật 9 10 764