Ktl-icon-tai-lieu

Luật an ninh

Được đăng lên bởi Stars Light
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA
VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
I. Khái niệm, nội dung bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH
1. Các khái niệm cơ bản
a) An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia
An ninh là yên ổn, không có rối loạn. Nói đến an ninh quốc gia là nói đến sự yên ổn của một quốc gia, ở
bên trong thì không có rối loạn, không bị chia cắt, ở bên ngoài thì không bị các quốc gia khác quấy nhiễu, xâm
phạm, không bị lệ thuộc vào quốc gia khác và các tổ chức quốc tế. An ninh quốc gia là một khái niệm mang
tính chính trị - pháp lý, thể hiện bản chất chế độ xã hội của một quốc gia.
An ninh quốc gia là sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ xã hội; độc lập, chủ quyền, thống nhất,
toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích quan trọng khác của một quốc gia.
ở nước ta, an ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ
của Tổ quốc. (Điều 3 Luật An ninh quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI,
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004). An ninh quốc gia bao gồm an ninh trên các lĩnh vực:
Chính trị, kinh tế, tư tưởng - văn hoá, xã hội, quốc phòng, đối ngoại... trong đó an ninh chính trị là cốt lõi, xuyên
suốt.
Bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ là nhiệm vụ hàng đầu của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà còn là
sự nghiệp của toàn dân. Các cơ quan, tổ chức và mọi công dân có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc
gia theo quy định của pháp luật. Bảo vệ an ninh quốc gia chính là việc tiến hành các hoạt động nhằm phòng
ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động xâm hại an ninh quốc gia trên các
lĩnh vực. Cụ thể là:
- Bảo vệ chế độ chính trị và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ độc lập, chủ quyền,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
- Bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn hoá, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của
cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Bảo vệ an ninh trong lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác của quốc gia.
- Bảo vệ bí mật Nhà nước và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia.
- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm an ninh
quốc gia, nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.
Tóm lại, bảo vệ an ninh quốc gia là tổng hợp các hoạt động nhằm bảo đảm sự ổn định và phát triển bền
vững của một chế độ xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất,...
MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA
VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
I. Khái niệm, nội dung bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH
1. Các khái niệm cơ bản
a) An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia
An ninh là yên ổn, không có rối loạn. Nói đến an ninh quốc gia là nói đến sự yên ổn của một quốc gia, ở
bên trong thì không có rối loạn, không bị chia cắt, ở bên ngoài thì không bị các quốc gia khác quấy nhiễu, xâm
phạm, không bị lệ thuộc vào quốc gia khác và các tổ chức quốc tế. An ninh quốc gia là một khái niệm mang
tính chính trị - pháp lý, thể hiện bản chất chế độ xã hội của một quốc gia.
An ninh quốc gia là sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ xã hội; độc lập, chủ quyền, thống nhất,
toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích quan trọng khác của một quốc gia.
ở nước ta, an ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước
Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ
của Tổ quốc. (Điều 3 Luật An ninh quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI,
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004). An ninh quốc gia bao gồm an ninh trên các lĩnh vực:
Chính trị, kinh tế, tư tưởng - văn hoá, xã hội, quốc phòng, đối ngoại... trong đó an ninh chính trị là cốt lõi, xuyên
suốt.
Bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ là nhiệm vụ hàng đầu của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà còn là
sự nghiệp của toàn dân. Các cơ quan, tổ chức và mọi công dân có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc
gia theo quy định của pháp luật. Bảo vệ an ninh quốc gia chính là việc tiến hành các hoạt động nhằm phòng
ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động xâm hại an ninh quốc gia trên các
lĩnh vực. Cụ thể là:
- Bảo vệ chế độ chính trị và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ độc lập, chủ quyền,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
- Bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn hoá, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của
cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Bảo vệ an ninh trong lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác của quốc gia.
- Bảo vệ bí mật Nhà nước và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia.
- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm an ninh
quốc gia, nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.
Tóm lại, bảo vệ an ninh quốc gia là tổng hợp các hoạt động nhằm bảo đảm sự ổn định và phát triển bền
vững của một chế độ xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích quan trọng
khác của một quốc gia.
b) Trt t, an toàn xã hi và gi gìn trt t, an toàn xã hội
Trật tự là tình trạng ổn định, có thứ bậc trên dưới, trước sau... An toàn là yên ổn trọn vẹn, yên ổn hẳn,
không sợ tai nạn (xem Từ điển từ và ngữ Hán - Việt của Giáo sư Nguyễn Lân - NXB Văn học, Hà Nội 2003,
trang 16, 704). Nói đến trật tự, an toàn xã hội là nói đến tình trạng (trạng thái) ổn định , có trật tự, kỷ cương của
xã hội. Trật tự, kỷ cương đó được xác lập trên cơ sở các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành (được
gọi là những quy phạm pháp luật) và những giá trị xã hội, chuẩn mực đạo đức truyền thống được mọi người
trong xã hội thừa nhận, tôn trọng, tuân thủ và nhờ đó mà mọi người có được cuộc sống yên ổn.
Nói cách khác, trật tự, an toàn xã hội là trạng thái xã hội có trật tự, kỷ cương, trong đó mọi người có
cuộc sống yên ổn trên cơ sở các quy phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức, pháp lý xác định.
Trật tự, an toàn xã hội cùng với an ninh quốc gia tạo nên sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước,
là hàng rào an toàn trước những nguy cơ tấn công từ mọi phía, bằng mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch với
Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Giữ cho xã hội được an toàn, có
trật tự, kỷ cương cũng có nghĩa là tạo được môi trường sống yên ổn, góp phần đảm bảo cuộc sống vui vẻ, lành
mạnh, hạnh phúc cho mọi người. Để làm được điều đó, chúng ta phải áp dụng các biện pháp theo quy định của
pháp luật để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác xâm
hại đến cuộc sống an toàn của mọi người dân, đến trật tự, kỷ cương của đất nước. Vì vậy, giữ gìn trật tự, an
toàn xã hội cũng là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân ta.
Tóm lại, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là giữ cho xã hội được an toàn, có trật tư, kỷ cương, là phòng
ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã
hội.
2. Ni dung bo van ninh quc gia, gi n trt t, an toàn xã hi
a) Ni dung bo van ninh quốc gia bao gm
- Bảo van ninh chính tr nội b.
- Bảo van ninh kinh tế.
- Bảo van ninh văn hoá, tư tưng.
- Bảo v an ninh xã hi (an ninh nông tn, đô th; an ninh dân tc, tôn giáo...)
- Bảo v an ninh bn gii.
- Bảo v an ninh tng tin
Luật an ninh - Trang 2
Luật an ninh - Người đăng: Stars Light
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Luật an ninh 9 10 502