Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận về nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi chacontuoingua
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 1807 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN DẪN NHẬP MÔN HỌC
CHƯƠNG 1
KHOA HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
VÀ MÔN HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
I. LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT LÀ MỘT KHOA
HỌC XÃ HỘI
1. Lý luận về nhà nước và pháp luật là một khoa học xã hội
Khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng xã hội
của xã hội loài người mà trong đó con người là trung tâm. Khoa học pháp lý khoa học về nhà nước và pháp luật - là một bộ phận của khoa học xã hội. Khoa
học lý luận về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội bởi nó nghiên
cứu hai hiện tượng xã hội là nhà nước và pháp luật.
Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội phức tạp và đa dạng
được nhiều ngành khoa học xã hội nói chung và khoa học pháp lý nói riêng nghiên
cứu ở những khía cạnh khác nhau. Chẳng hạn, triết học Mác - Lênin nghiên cứu
nhà nước và pháp luật cùng với việc nghiên cứu các hiện tượng xã hội khác để rút
ra những quy luật vận động và phát triển chung của xã hội; lịch sử nhà nước và
pháp luật lại nghiên cứu nhà nước và pháp luật trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể
để tìm ra những đặc thù trong sự phát triển của nhà nước và pháp luật trong từng
hoàn cảnh cụ thể...
Các khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau của xã hội loài
người và toàn bộ hệ thống xã hội, đó là điều kiện sống của con người, những quan
hệ xã hội, những kiểu và hình thức nhà nước và pháp luật, những hiện tượng thuộc
thượng tầng kiến trúc tư tưởng như triết học, tôn giáo, nghệ thuật, văn hoá...
Khoa học pháp lý là một bộ phận của khoa học xã hội. Khoa học pháp lý
nghiên cứu các phương diện xã hội, các quan hệ xã hội khi các phương diện xã hội

1

và quan hệ đó được thể hiện dưới những hình thức pháp lý nhất định. Mục đích
nghiên cứu của khoa học pháp lý không chỉ mang tính nhận thức đơn thuần về các
hiện tượng, các quá trình về nhà nước và về pháp luật mà còn nhằm giải quyết
những vấn đề của thực tiễn, của quá trình tổ chức và hoạt động của nhà nước, sử
dụng công cụ pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, trong việc bảo vệ
các quyền và lợi ích của con người, củng cố và duy trì trật tự xã hội.
Trong số các hướng nghiên cứu của khoa học pháp lý, có một hướng
nghiên cứu có mức khái quát chung nhất, cao nhất, có tác động đến việc triển khai
nghiên cứu trên các hướng tương đối cụ thể khác, đó là lý luận chung về nhà nước
và pháp luật.
Lý luận về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội, cung cấp
cho chúng ta những kiến thức chung về nhà nước và pháp luật, về vai trò xã hội và
số phận lịch s...
PHẦN DẪN NHẬP MÔN HỌC
CHƯƠNG 1
KHOA HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
VÀ MÔN HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
I. LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT MỘT KHOA
HỌC XÃ HỘI
1. Lý luận về nhà nước và pháp luật là một khoa học xã hội
Khoa học hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng hội
của hội loài người trong đó con người trung tâm. Khoa học pháp -
khoa học về nhà ớc pháp luật - một bộ phận của khoa học hội. Khoa
học lý luận về nhà nước pháp luật một ngành khoa học hội bởi nó nghiên
cứu hai hiện tượng xã hội là nhà nước và pháp luật.
Nhà nước pháp luật những hiện tượng hội phức tạp đa dạng
được nhiều ngành khoa học xã hội nói chung và khoa học pháp lý nói riêng nghiên
cứu những khía cạnh khác nhau. Chẳng hạn, triết học Mác - Lênin nghiên cứu
nhà nước pháp luật cùng với việc nghiên cứu các hiệnợng hội khác để rút
ra những quy luật vận động phát triển chung của hội; lịch sử nhà nước
pháp luật lại nghiên cứu nnước pháp luật trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể
để tìm ra những đặc thù trong sự phát triển của nhà ớc pháp luật trong từng
hoàn cảnh cụ thể...
Các khoa học hội nghiên cứu những mặt khác nhau của hội loài
người và toàn bộ hệ thống xã hội, đó là điều kiện sống của con người, những quan
hệ xã hội, những kiểu và hình thức nhà nước và pháp luật, những hiện tượng thuộc
thượng tầng kiến trúc tư tưởng như triết học, tôn giáo, nghệ thuật, văn hoá...
Khoa học pháp một bộ phận của khoa học hội. Khoa học pháp
nghiên cứu các phương diện xã hội, các quan hệ xã hội khi các phương diện xã hội
1
Lý luận về nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận về nhà nước và pháp luật - Người đăng: chacontuoingua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Lý luận về nhà nước và pháp luật 9 10 987