Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết đo lường và đánh giá

Được đăng lên bởi Chau Phan Giang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển giáo dục

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Lý thuyết đo lường và đánh giá
(Theories of Measurement and Evaluation)

1. Thông tin về nhóm biên soạn đề cương/giảng viên
-

Họ và tên: Nguyễn Phương Nga

-

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất
lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục.

-

Thời gian, địa điểm làm việc: Trung tâm ĐBCLĐT & NCPTGD, ĐHQG HN

-

Địa chỉ liên hệ: 144 Xuân Thuỷ, Hà Nội

-

Điện thoại: 37549245 hoặc 37547625 (máy lẻ 19)

-

E - mail: nganp@vnu.edu.vn

-

Các hướng nghiên cứu chính: Đo lường đánh giá trong giáo dục, các tác động của các
chính sách chủ trương, chương trình, dự án, đảm bảo chất lượng giáo dục và kiểm
định chất lượng giáo dục, các loại hình kiểm tra đánh giá trong giáo dục ...

2. Thông tin chung về môn học
Tên môn học. Lý thuyết đo lường và đánh giá (Theories of Measurement and Evaluation)
-

Mã môn học: CEQ 6003

-

Số tín chỉ: 3

-

Môn học: Bắt buộc

-

Yêu cầu đối với môn học
+ môn tiên quyết: CEQ 6001
+ Cơ sở vật chất: projector, computer có cài đặt phầm mềm SPSS

-

Bộ môn/Khoa phụ trách: Trung tâm ĐBCLĐT & NCPTGD, ĐHQG HN

-

Địa chỉ liên hệ: 144 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

3. Mục tiêu môn học
-

Mục tiêu kiến thức: Trang bị cho học viên các khái niệm lý thuyết đo lường cổ điển và
hiện đại; các khái niệm lý thuyết, những cách tiếp cận đánh giá, các kỹ thuật, phương
pháp thiết lập mốc so sánh trong đánh giá.

1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển giáo dục

-

Mục tiêu kỹ năng: Trang bị cho các học viên các kỹ năng thiết kế các mô hình và quy
trình đánh giá, các kỹ thuật sử dụng trong đánh giá và sử dụng chương trình vi tính để
hỗ trợ đánh giá

4. Tóm tắt nội dung môn học
Đây là môn học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng về Lý
thuyết đo lường bao gồm khái niệm đo lường, vai trò của đo lường; lý thuyết đo lường cổ
điển, các kiểu thang đo đặc trưng, trắc nghiệm, các kiểu trắc nghiệm, các phép đo không phải
là trắc nghiệm, các đặc tính đo lường của công cụ đo (độ tin cậy, độ giá trị…). Lý thuyết đo
lường hiện đại. Thực hành đánh giá các đặc tính đo lường của công cụ trên các phần mềm
chuyên dụng (ví dụ: SPSS, QUEST …). Lý thuyết đánh giá: đại cương về đánh giá: khái
niệm, bản chất; các cách tiếp cận đánh giá,xây dựng quy trình đánh gi, các kỹ thuật thường
được sử dụng trong đánh giá.
5.

Nội dung chi tiết môn học

5.1

Nội d...
ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
Trung tâm đảm bo cht lượng đào to và nghiên cu phát trin giáo dc
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC
Lý thuyết đo lường và đánh giá
(Theories of Measurement and Evaluation)
1. Thông tin v nhóm biên son đề cương/ging viên
- H và tên: Nguyn Phương Nga
- Chc danh, hc hàm, hc v: Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Đảm bo cht
lượng đào to và Nghiên cu phát trin giáo dc.
- Thi gian, địa đim làm vic: Trung tâm ĐBCLĐT & NCPTGD, ĐHQG HN
- Địa ch liên h: 144 Xuân Thu, Hà Ni
- Đin thoi: 37549245 hoc 37547625 (máy l 19)
- E - mail: nganp@vnu.edu.vn
- Các hướng nghiên cu chính: Đo lường đánh giá trong giáo dc, các tác động ca các
chính sách ch trương, chương trình, d án, đảm bo cht lượng giáo dc và kim
định cht lượng giáo dc, các loi hình kim tra đánh giá trong giáo dc ...
2. Thông tin chung v môn hc
Tên môn hc. Lý thuyết đo lường và đánh giá (Theories of Measurement and Evaluation)
- Mã môn hc: CEQ 6003
- S tín ch: 3
- Môn hc: Bt buc
- Yêu cu đối vi môn hc
+ môn tiên quyết: CEQ 6001
+ Cơ s vt cht: projector, computer có cài đặt phm mm SPSS
- B môn/Khoa ph trách: Trung tâm ĐBCLĐT & NCPTGD, ĐHQG HN
- Địa ch liên h: 144 Xuân Thu, Qun Cu Giy, Hà Ni
3. Mc tiêu môn hc
- Mc tiêu kiến thc: Trang b cho hc viên các khái nim lý thuyết đo lường c đin và
hin đại; các khái nim lý thuyết, nhng cách tiếp cn đánh giá, các k thut, phương
pháp thiết lp mc so sánh trong đánh giá.
1
Lý thuyết đo lường và đánh giá - Trang 2
Lý thuyết đo lường và đánh giá - Người đăng: Chau Phan Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lý thuyết đo lường và đánh giá 9 10 648