Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình hóa

Được đăng lên bởi Người Mang Tâm Sự
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề bài :
K1

K4
K5

Cho biết : k1=10 , k2=50 , k3=10 , k4=0,2 , k5=0,1 , T2=0,01 , T3=0,1
Ta có sơ đồ tương đương :

H(s) =

k 1 . k 2.
1+T 2 S
k .k
1+ 2 4
1+T 2 S

k 1. k 2

= 1+T 2 . S+ k 2 . k 4

Hệ thống lúc này thu gọn lại thành :

K1

K5



Tìm hàm truyền hệ thống :

k 1. k 2
k3
.
1+T 2 . S +k 2 . k 4 1+ T 3 S
W(s) =
k 1. k 2
k3
1+
.
.k
1+T 2 . S +k 2 . k 4 1+T 3 S 5

Ta có :
k 1. k 2
k3
.
1+T 2 . S+ k 2 . k 4 1+T 3 S

=

k1k 2 . k3
( 1+T 2 S+ k 2 . k 4 ) .(1+T 3 S)

(1)

Từ (1) ta có :
1+

k 1. k 2
k3
.
.
1+T 2 . S+ k 2 . k 4 1+T 3 S k5 = 1 +

k 1 . k 2. k 3
( 1+T 2 S+ k 2 . k 4 ) .(1+T 3 S)

( 1+T 2 S+ k 2 . k 4 ) . ( 1+T 3 S ) + k 1 . k 2 . k 3 k 5
=
( 1+T 2 S+ k 2 . k 4 ) .(1+T 3 S)

.k5

(2)

Từ (1) và (2) suyra :
W(s) =

k 1 . k 2. k 3
( 1+T 2 S+ k 2 . k 4 ) . ( 1+T 3 S ) + k 1 . k 2. k 3 k 5

Ta lạicó :
( 1+T 2 S+k 2 . k 4 ) . ( 1+T 3 S )+ . k 1. k 2 . k 3 . k 5 = 1 + T3.S + T2.S + T2.T3.S2 + k2.k4 +

k2.k4.T3.S + k1.k2.k3.k5
= T2.T3.S2 + (T2+T3+ k2.k4.T3)S +1 + k2.k4+ k1.k2.k3.k5
Đặt


2 . k 4+ k 1. k 2 . k 3 . k 5
{X=1+k
Y =(T 2+T 3+ k 2 . k 4 . T 3)

(4)

Viết phương trình sai phân tuyến tính :

Thay S =

2 z−1
.
T z+ 1

2 z−1
T2.T3. ( T . z+ 1 )

2

vào (3) ta có :
2 z−1
+Y .( T . z +1 ) +X

(3)

=

4 T 2 . T 3 .( z−1)2+Y . T . ( z+ 1 ) .2 ( z−1 ) + X .T 2 ( z +1)2
T 2 ( z +1)2

Vậy : W(z) =

k 1 k 2 . k 3 T 2 ( z +1)2
4.T 2. T 3 .( z−1)2 +Y .T . ( z +1 ) .2 ( z−1 ) + X . T 2( z+1)2

a

= b

a = k1.k2k3T2.(z2 + 2z +1 )
b = 4.T2T3.z2 - 8.T2T3.z + 4.T2T3 + 2.T.Y.z2 - 2.T.Y + X.T2.z2 + X.T2.2.z + X.T2
=(4.T2T3 + 2.T.Y + X.T2 ) z2 – (8.T2T3–2.X.T2)z + 4.T2T3 - 2.T.Y + X.T2
(5)
= A.z2 – B.z + C
Suyra W(z) =

y ( x)
u ( x)

=

k 1 . k 2 . k 3 T 2 .( z 2+ 2 z +1)
A . z 2−B . z +C

↔

y(x) . (A.z2 – B.z + C ) = u(x).k1.k2.k3.T2.(z2+2z +1)

↔

k +2 }
A.z. { y ¿

k +1 }
– B.z. { y ¿

k}
+ C.z { y ¿

k +2 }
= k1.k2.k3.T .(z. {u ¿ + 2z.
2

k +1 }
k}
{u ¿ +z. {u ¿
→

Ay(k+2) – By(k+1) + Cy(k) = k1.k2.k3.T2.[u(k+2) + 2u(k+1) + u(k)]

Vì u(t) = 1(t) nên → u(k+2) = u(k+1) = u(k) = 1
→

Ay(k+2) – By(k+1) + Cy(k) = 4 . k1.k2.k3.T2

→

y(k+2) =

Từ (4) và (5) ta có :
A= 0,0067
B = 0,007
C = 0,0023
4 k1.k2.k3.T2 = 0,2

B
A .y(k+1) -

C
A . y(k) +

4
2
A k1.k2.k3.T

→ y ( k +2 )=



0,007
0,0067

0,0023
0,0067

Mô phỏng trên matlab :

>> k1 = 10
k1 =
10
>> k2 = 50
k2
50

>> k3 = 10
k3 =
10
>> k4=0.2
k4 =
0.2000
>> k5 = 0.1
k5 =
0.1000
>> T2 = 0.01
T2 =
0.0100
>> T3 = 0.1
T3 =

.y(k+1) –

.y(k) +

0,2
0,0067

0.1000
>> B1=[0.01 1]

B1 =

0.0100

1.0000

...
K1
K4
K5
K1
K5
Đề bài :
Cho biết : k1=10 , k2=50 , k3=10 , k4=0,2 , k5=0,1 , T2=0,01 , T3=0,1
Ta có sơ đồ tương đương :
H(s) =
k 1 . k 2.
1+T
2
S
1+
k
2
. k
4
1+T
2
S
=
k
1.
k
2
1+T
2
. S+k
2
. k
4
Hệ thống lúc này thu gọn lại thành :
Tìm hàm truyền hệ thống :
Mô hình hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình hóa - Người đăng: Người Mang Tâm Sự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mô hình hóa 9 10 666