Ktl-icon-tai-lieu

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội.

Được đăng lên bởi phicongtrevn88
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2529 lần   |   Lượt tải: 2 lần
''Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã
hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi mới đất nước

LỜI NÓI ĐẦU

Việt Nam trong sự phát triển của Đông Á và Đông Nam Á, hay nói rộng hơn là
vòng cung Châu Á-Thái Bình Dương, hiện nay đang thu hút được nhiều người
trong giới lãnh đạo và giới kinh doanh trên thế giới.
Vì sao Việt Nam có sự chú ý đó? chắc chắn là do Việt Nam đã và đang tiến
hành công cuộc đổi mới một cách toàn diện và ngày càng sâu sắc về cơ sở hạ
tầng và kiến chúc thượng tầng xã hội.
Trong quá trình phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội
ở nước ta, cần vận dụng và quán triệt quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và
kiến trúc thượng tầng. Cơ sở hạ tầng là kết cấu kinh tế đa thành phần trong đó
có thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể và nhiều thành kinh tế khác nhau.
Tính chất đan xen - quá độ về kết cấu của cơ sở kinh tế vừa làm cho nền kinh tế
sôi động, phong phú, vừa mang tình phức tạp trong quá trình thực hiện định
hướng xã hội. Đây là một kết cấu kinh tế năng động, phong phú được phản
chiếu trên nền kiến trúc thượng tầng và đặt ra đòi hỏi khách quan là nền kiến
trúc thượng tầng cũng phải đổi mới để đáp ứng đòi hỏi của cơ sở kinh tế. Như
vậy kiến trúc thượng tầng mới có sức mạnh đáp ứng đò hỏi của cơ sở hạ tầng.
Đã có rất nhiều văn kiện trính trị và luận văn khoa học đề cập sâu sắc về công
cuộc đổi mới này. Vì vậy, với tư cách là một sinh viên còn trên giảng đường, em
chỉ mong bài viết này có thể nêu một số vấn đề có tính chất khái quát về công
cuộc đổi mới này và thấy được sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi
mới đất nước ở Việt Nam.
Qua đó em mạnh dạn nhận đề tài : ''Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ
tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi
mới đất nước'' .

Do thời gian sưu tầm tài liệu không nhiều và trình độ nhận thức của em còn hạn
chế, bản thân em lại là người Laos nên bài viết của em không tránh khỏi những
sai sót và bất cập, em rất mong nhận được sự nhận xét của cô giáo, và đóng góp
của các bạn để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.

NỘI DUNG

A. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, xét cho cùng đều bị các
quan hệ của kinh tế qui định. Dù ở xã hội nào, triết học bao giờ cũng bao gồm
hai yếu tố: Yếu tố nh...
''Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã
hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi mới đất nước
LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam trong sự phát triển của Đông Á và Đông Nam Á, hay nói rộng hơn là
vòng cung Châu Á-Thái Bình Dương, hiện nay đang thu hút được nhiều người
trong giới lãnh đạo và giới kinh doanh trên thế giới.
Vì sao Việt Nam có sự chú ý đó? chắc chắn là do Việt Nam đã và đang tiến
hành công cuộc đổi mới một cách toàn diện và ngày càng sâu sắc về cơ sở hạ
tầng và kiến chúc thượng tầng xã hội.
Trong quá trình phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội
ở nước ta, cần vận dụng và quán triệt quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và
kiến trúc thượng tầng. Cơ sở hạ tầng là kết cấu kinh tế đa thành phần trong đó
có thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể và nhiều thành kinh tế khác nhau.
Tính chất đan xen - quá độ về kết cấu của cơ sở kinh tế vừa làm cho nền kinh tế
sôi động, phong phú, vừa mang tình phức tạp trong quá trình thực hiện định
hướng xã hội. Đây là một kết cấu kinh tế năng động, phong phú được phản
chiếu trên nền kiến trúc thượng tầng và đặt ra đòi hỏi khách quan là nền kiến
trúc thượng tầng cũng phải đổi mới để đáp ứng đòi hỏi của cơ sở kinh tế. Như
vậy kiến trúc thượng tầng mới có sức mạnh đáp ứng đò hỏi của cơ sở hạ tầng.
Đã có rất nhiều văn kiện trính trị và luận văn khoa học đề cập sâu sắc về công
cuộc đổi mới này. Vì vậy, với tư cách là một sinh viên còn trên giảng đường, em
chỉ mong bài viết này có thể nêu một số vấn đề có tính chất khái quát về công
cuộc đổi mới này và thấy được sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi
mới đất nước ở Việt Nam.
Qua đó em mạnh dạn nhận đề tài : ''Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ
tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi
mới đất nước'' .
Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội. - Người đăng: phicongtrevn88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội. 9 10 251