Ktl-icon-tai-lieu

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiển

Được đăng lên bởi lctnhabe
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1851 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này. Sự
vận dụng của Đảng ta.
Đáp án
Sự gắn kết giữa nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn luôn là một đòi hỏi cấp bách và là một
phương thức để mang đến thành công cho hoạt động của mỗi cá nhân, của tổ chức và của một chính
đảng. Nhận thức đúng và giải quyết hợp lý mối quan hệ biện chứng tác động qua lại của lý luận và thực
tiễn, dùng lý luận làm kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn, tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận, thực
tiễn phải là cơ sở, động lực của nhận thức và tiêu chuẩn của chân lý ... luôn là chìa khóa để để giải quyết
mọi vướng mắc trên con đường đi đến mục tiêu đã định. Ngược lại, nhận thức không đúng và giải quyết
không tốt mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn sẽ rơi vào chủ nghĩa giáo điều, kinh viện và chủ nghĩa
kinh nghiệm hoặc chủ quan duy ý chí, tất nhiên sẽ dẫn đến những thất bại mà đối với một chính đảng, sự
thất bại đó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Trước hết, ta đi vào các khái niệm cơ bản:
1- Thực tiễn là gì?
Thực tiễn là một trong những phạm trù nền tảng, cơ bản không chỉ của lý luận nhận thức mácxít
mà còn của toàn bộ triết học Mác – Lênin nói chung.
* Quan điểm của triết học trước Mác:
- Điđơrô (nhà triết học Pháp): hiểu chưa đầy đủ về thực tiễn, cho rằng thực tiễn là hoạt động thực
nghiệm khoa học trong phòng thí nghiệm.
- Phoiơbắc (nhà triết học duy vật siêu hình người Đức): thực tiễn chỉ là những hoạt động bẩn thỉu
của các con buôn.
- Hêghen (nhà triết học duy tâm khách quan người Đức): thực tiễn chỉ là khái niệm, tư tưởng
thực tiễn chứ không phải bản thân thực tiễn với tư cách là hoạt động vật chất.
* Quan điểm triết học mácxít:
Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử - xã hội của con người
nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.
Hoạt động thực tiễn không phải bao gồm toàn bộ hoạt động vật chất của con người mà chỉ là
những hoạt động vật chất (để phân biệt với hoạt động tinh thần, hoạt động lý luận), hay nói theo thuật
ngữ của Mác là hoạt động vật chất "cảm tính" của con người.
Hoạt động thực tiễn là hoạt động đặc trưng và bản chất của con người, được thực hiện một cách
tất yếu khách quan và được tiến hành trong các quan hệ xã hội, là hoạt động mang tính năng động, sáng
tạo, là phương thức tồn tại cơ bản của con người và xa hội loài người.
Hoạt động thực tiễn có ba dạng cơ bản, đó là:
+ Hoạt động sản xuất vật chất: là hình thức hoạt động cơ bản đầu tiên của thực tiễn, có vai trò
quyết định đối với...
Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này. Sự
vận dụng của Đảng ta.
Đáp án
Sự gắn kết giữa nhận thức luận và hoạt động thực tiễn luôn một đòi hỏi cấp bách một
phương thức để mang đến thành công cho hoạt động của mỗi nhân, của tổ chức của một chính
đảng. Nhận thức đúng và giải quyết hợpmối quan hệ biện chứng tác động qua lại củaluận thực
tiễn, dùng lý luận làm kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn, tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận, thực
tiễn phải là cơ sở, động lực của nhận thức và tiêu chuẩn của chân lý ... luôn là chìa khóa để để giải quyết
mọi vướng mắc trên con đường đi đến mục tiêu đã định. Ngược lại, nhận thức không đúng và giải quyết
không tốt mối quan hệ giữa luận thực tiễn sẽ rơi vào chủ nghĩa giáo điều, kinh viện chủ nghĩa
kinh nghiệm hoặc chủ quan duy ý chí, tất nhiên sẽ dẫn đến những thất bại mà đối với một chính đảng, sự
thất bại đó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Trước hết, ta đi vào các khái niệm cơ bản:
1- Thực tiễn là gì?
Thực tiễn một trong những phạm trù nền tảng, bản không chỉ của lý luận nhận thức mácxít
mà còn của toàn bộ triết học Mác – Lênin nói chung.
* Quan điểm của triết học trước Mác:
- Điđơrô (nhà triết học Pháp): hiểu chưa đầy đủ về thực tiễn, cho rằng thực tiễn là hoạt động thực
nghiệm khoa học trong phòng thí nghiệm.
- Phoiơbắc (nhà triết học duy vật siêu hình người Đức): thực tiễn chỉ là những hoạt động bẩn thỉu
của các con buôn.
- Hêghen (nhà triết học duy tâm khách quan người Đức): thực tiễn chỉ khái niệm, tưởng
thực tiễn chứ không phải bản thân thực tiễn với tư cách là hoạt động vật chất.
* Quan điểm triết học mácxít:
Thực tiễn toàn bộ hoạt động vật chất mục đích mang tính lịch sử - hội của con người
nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.
Hoạt động thực tiễn không phải bao gồm toàn bộ hoạt động vật chất của con người mà chỉ
những hoạt động vật chất (để phân biệt với hoạt động tinh thần, hoạt động luận), hay nói theo thuật
ngữ của Mác là hoạt động vật chất "cảm tính" của con người.
Hoạt động thực tiễn hoạt động đặc trưng bản chất của con người, được thực hiện một cách
tất yếu khách quan và được tiến hành trong các quan hệ xã hội, là hoạt động mang tính năng động, sáng
tạo, là phương thức tồn tại cơ bản của con người và xa hội loài người.
Hoạt động thực tiễn có ba dạng cơ bản, đó là:
+ Hoạt động sản xuất vật chất: hình thức hoạt động bản đầu tiên của thực tiễn, vai trò
quyết định đối với các dạng hoạt động khác của thực tiễn. Vì: hoạt động nguyên thủy nhất tồn
tại một cách khách quan, thường xuyên nhất trong đời sống con người và nó tạo ra những điều kiện, của
cải thiết yếu có tính quyết định đến sự sinh tồn và phát triển của con người và xã hội loài người.
+ Hoạt động chính trị - hội: hoạt động của các cộng đồng người khác nhau trong hội
nhằm cải biến những mối quan hệ xã hội để thúc đẩy xã hội phát triển.
+ Hoạt động thực nghiệm khoa học: là một hình thức đặc biệt của thực tiễn, được tiến hành trong
những điều kiện do con người tạo ra gần giống hoặc lặp lại những trạng thái của tự nhiên hội
nhằm xác định các qui luật biến đổi và phát triển của đối tượng nghiên cứu.
2- Lý luận là gì?
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, luận sự tổng kết kinh nghiệm của loài người, sự tổng hợp
những tri thức về tự nhiên và xã hội tích trữ lại trong quá trình lịch sử.
1
Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiển - Người đăng: lctnhabe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiển 9 10 227