Ktl-icon-tai-lieu

mối quan hệ nhân quả

Được đăng lên bởi Khỉ Iu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1700 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cần chú ý tác động này là hai nghĩa, cả tác động tích cực hoặc tác động
tiêu cực. Ví dụ, trình độ dân trí thấp là do nền kinh tế kém phát triển gây ra, nếu
không đủ đầu tư cho việc nâng cao dân trí của nhân dân, đầu tư giáo dục không
đẩy đủ. Đến lượt mình, dân trí thấp với tư cách là kết quả lại tác động trở lại với
quá trình phát triển kinh tế và xã hội của đất nước, làm cho kinh tế kém phát
triển và dân trí sẽ tiếp tục thấp xuống. Ngược lại, trình dộ dân trí cao vốn là kết
quả của sự phát triển xã hội cả về chính trị, kinh tế, văn hóa… làm cho nền giáo
dục quốc dân cũng phát triển đầy đủ, khi đó nó sẽ đem lại một kết quả là tầng
lớp tri thức và một đội ngũ lao động với trình độ cao, tay nghề vững và điều đó
chắc chắn làm cho kinh tế qốc dân càng phát triển tốt hơn.
Vấn đề tác động trở lại của kết quả đối với nguyên nhân có mọt ý nghĩa
thực tiến rất quan trọng. Nó làm cho người ta phải dự kiến rất đầy đủ của một
chính sách xã hội chẳng hạn, đặc biệt trong vấn đề đầu tư, một trong những yếu
tố tạo ra nguyên nhân phát triển nền kinh tế đất nước. Việc đầu tư rất có thể
mang lại những hậu quả lớn, làm cho kinh tế phát triển rất cao nếu đúng đắn. Ví
dụ, người ta đầu tư vào những ngành mũi nhọn có tác dụng làm thay đổi căn bản
nền kinh tế, vì chỉ một thời gian ngắn sau, nền kinh tế quốc dân đã có một động
lực lớn như công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, công nghệ tin học…
những kết quả do sự đầu tư đúng đắn đó làm cho các ngành kinh tế như công
nghiệp, thủy sản, nông nghiệp…có những sự phát triển vượt bậc, khi đó nó lại
tạo điều kiện cho việc tái đầu tư ngày càng tốt hơn với lực lượng tài chính, lực
lượng vật chất ngày càng to lớn hơn. Rồi khi đó, trong một chu kỳ khác, sự đầu
tư đúng đắn lại làm cho các nhà khoa học mới ra đời, cứ như thế một chu trình
đầu tư mang lại một kết quả và bản than kết quả đó làm cho quá trình đầu tư
ngày càng có ý nghĩa kinh tế xã hội sâu sắc hơn. Trong những năm vừa qua,
chúng ta đã có những hiện tượng đầu tư bất hợp lý. Sự đầu tư bất hợp lý như vào
một nhà máy mía ở vùng không có nguyên liệu, những nhà máy xi măng lò
đứng với hàng chục triệu đô la đã gây ra những hậu quả tai hại. Những hậu quả
này lại làm cho bản thân những ngành đó không phát triển hoặc phát triển rất

chậm, thậm chí có những bước thụt lùi. Ngày nay toàn bộ chiến lược xi măng
đang phải tính toán lại cơ cấu đầu tư. Nhà máy mía cũng phải lựa chọn những
vùng có nguyên liệu lâu bền, vừa làm thay đổi bộ mặt của một vùng nông thôn,
vừa đem lại những bước tiến vữ...
Cần chú ý tác động này hai nghĩa, cả tác động tích cực hoặc tác động
tiêu cực. Ví dụ, trình độ dân trí thấp là do nền kinh tế kém phát triển gây ra, nếu
không đủ đầucho việc nâng cao dân trí của nhân dân, đầu giáo dục không
đẩy đủ. Đến lượt mình, dân trí thấp với tư cách là kết quả lại tác động trở lại với
quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, làm cho kinh tế kém phát
triển dân trí sẽ tiếp tục thấp xuống. Ngược lại, trình dộ dân trí cao vốn kết
quả của sự phát triển xã hội cả về chính trị, kinh tế, văn hóa… làm cho nền giáo
dục quốc dân cũng phát triển đầy đủ, khi đó sẽ đem lại một kết quả tầng
lớp tri thức và một đội ngũ lao động với trình độ cao, tay nghề vững điều đó
chắc chắn làm cho kinh tế qốc dân càng phát triển tốt hơn.
Vấn đề tác động trở lại của kết quả đối với nguyên nhân mọt ý nghĩa
thực tiến rất quan trọng. làm cho người ta phải dự kiến rất đầy đ của một
chính sách hội chẳng hạn, đặc biệt trong vấn đề đầu tư, một trong những yếu
tố tạo ra nguyên nhân phát triển nền kinh tế đất nước. Việc đầu tư rất thể
mang lại những hậu quả lớn, làm cho kinh tế phát triển rất cao nếu đúng đắn.
dụ, người ta đầu tư vào những ngành mũi nhọn có tác dụng làm thay đổi căn bản
nền kinh tế,chỉ một thời gian ngắn sau, nền kinh tế quốc dân đã một động
lực lớn như công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, công nghệ tin học…
những kết quả do sự đầu đúng đắn đó làm cho các ngành kinh tế như công
nghiệp, thủy sản, nông nghiệp…có những s phát triển vượt bậc, khi đó lại
tạo điều kiện cho việc tái đầu ngày càng tốt hơn với lực lượng tài chính, lực
lượng vật chất ngày càng to lớn hơn. Rồi khi đó, trong một chu kỳ khác, sự đầu
đúng đắn lại làm cho các nhà khoa học mới ra đời, cứ như thế một chu tnh
đầu tư mang lại một kết quả bản than kết quả đó làm cho quá trình đầu
ngày càng ý nghĩa kinh tế hội sâu sắc hơn. Trong những năm vừa qua,
chúng ta đã có những hiện tượng đầu tư bất hợp lý. Sự đầu tư bất hợp lý như vào
một nhà máy mía vùng không có nguyên liệu, những nhà máy xi măng
đứng với hàng chục triệu đô la đã gây ra những hậu quả tai hại. Những hậu quả
này lại làm cho bản thân những ngành đó không phát triển hoặc phát triển rất
mối quan hệ nhân quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mối quan hệ nhân quả - Người đăng: Khỉ Iu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
mối quan hệ nhân quả 9 10 543