Ktl-icon-tai-lieu

Môn tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi Biển Nhớ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU 1: Phân tích các nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Nguồn gốc nào là quan
trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh
a) Những tiền đề tư tưởng, lý luận
a.1. Giá trị truyền thống của dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết bắt nguồn từ các giá trị truyền thống của dân tộc, là sự kế
thừa và phát triển các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc. Đặc biệt là chủ nghĩa yêu nước truyền
thống Việt Nam mà Bác tiếp thu từ truyền thống gia đình và đã được hun đúc bởi truyền thống 2
quê hương để kết luận: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu
của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một
làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ
bán nước và cướp nước”[1]. Chủ nghĩa yêu nước truyền thống ấy có các giá trị tiêu biểu:
+ Yêu nước là dòng chủ lưu chảy suốt trường kỳ lịch sử Việt Nam. Mọi học thuyết đạo đức,
tôn giáo từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam đều được tiếp nhận khúc xạ qua lăng kính của chủ
nghĩa yêu nước đó.
Lòng yêu nước là điểm tương đồng lớn nhất của mọi người Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước là
chuẩn mực cao nhất, đứng đầu bảng giá trị văn hoá, tinh thần Việt Nam. Kế thừa và phát huy chủ
nghĩa yêu nước Việt Nam, Hồ Chí Minh trở thành nhà ái quốc vĩ đại. Người luôn khẳng định
truyền thống yêu nước là một thứ vốn quý giá.
+ Tinh thần nhân nghĩa và truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong khó khăn, hoạn
nạn.
+ Truyền thống lạc quan yêu đời, niềm tin vào chính mình, tin vào sự tất thắng của chân lý
và chính nghĩa dù phải vượt qua muôn ngàn khó khăn, gian khổ.
+ Truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi, mở rộng cửa đón
nhận tinh hoa văn hoá bên ngoài làm giàu cho văn hoá Việt Nam.
Trước 1911, gia đình, quê hương, đất nước đã chuẩn bị đầy đủ hành trang yêu nước để
Người ra đi tìm đường cứu nước.
a.2. Tinh hoa văn hoá nhân loại
Kết hợp các giá trị truyền thống của văn hoá phương Đông với các thành tựu của văn
minh phương Tây - đó chính là nét đặc sắc trong quá trình hình thành nhân cách và văn hoá Hồ
Chí Minh.
Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã được trang bị và hấp thụ nền Quốc học và
Hán học khá vững vàng, chắc chắn. Trên hành trình cứu nước, Người đã tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân
loại, vốn sống, vốn kinh nghiệm để làm giàu tri thức của mình và phục vụ cho cách mạng Việt Nam.
- Văn hoá phương Đông: Người đã tiếp thu tư tưởng của Nho giáo, Phật giáo, và tư tưởng
tiến...
CÂU 1: Phân tích các nguồn gốc hình thành tưởng Hồ Chí Minh. Nguồn gốc nào quan
trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh
a) Những tiền đề tư tưởng, lý luận
a.1. Giá trị truyền thống của dân tộc
tưởng Hồ Chí Minh, trước hết bắt nguồn từ các giá trị truyền thống của dân tộc, sự kế
thừa phát triển các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc. Đặc biệt chủ nghĩa yêu nước truyền
thống Việt Nam Bác tiếp thu từ truyền thống gia đình đã được hun đúc bởi truyền thống 2
quê hương để kết luận: “Dân ta một lòng nồng nàn yêu nước. Đó một truyền thống quý báu
của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một
làn sóng cùng mạnh mẽ, to lớn, lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất cả
bán nước và cướp nước”[1]. Chủ nghĩa yêu nước truyền thống ấy có các giá trị tiêu biểu:
+ Yêu nước dòng chủ lưu chảy suốt trường kỳ lịch sử Việt Nam. Mọi học thuyết đạo đức,
tôn giáo từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam đều được tiếp nhận khúc xạ qua lăng kính của chủ
nghĩa yêu nước đó.
Lòng yêu nước là điểm tương đồng lớn nhất của mọi người Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước
chuẩn mực cao nhất, đứng đầu bảng giá trị văn hoá, tinh thần Việt Nam. Kế thừa phát huy chủ
nghĩa yêu nước Việt Nam, Hồ Chí Minh trở thành nhà ái quốc đại. Người luôn khẳng định
truyền thống yêu nước là một thứ vốn quý giá.
+ Tinh thần nhân nghĩa truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong khó khăn, hoạn
nạn.
+ Truyền thống lạc quan yêu đời, niềm tin vào chính mình, tin vào sự tất thắng của chân
và chính nghĩa dù phải vượt qua muôn ngàn khó khăn, gian khổ.
+ Truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi, mở rộng ca đón
nhận tinh hoa n hoá n ngoài làm gu cho n hoá Việt Nam.
Trước 1911, gia đình, quê hương, đất nước đã chuẩn bị đầy đủ hành trang yêu nước để
Người ra đi tìm đường cứu nước.
a.2. Tinh hoa văn hoá nhân loại
Kết hợp các g tr truyn thống ca n hoá pơng Đông vi c tnh tu của văn
minh phương Tây - đó chính là nét đc sắc trong quá trình hình thành nn ch n hoá H
C Minh.
Trưc khi ra đi tìm đưng cu nưc, Hồ Chí Minh đã đưc trang bị và hp thụ nền Quốc hc và
Hán hc khá vng vàng, chc chắn. Trên hành trình cứu nưc, Người đã tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân
loi, vốn sng, vn kinh nghim đ làm giàu tri thức của nh và phục vcho ch mạng Vit Nam.
- Văn hoá phương Đông: Người đã tiếp thu tưởng của Nho giáo, Phật giáo, tưởng
tiến bộ khác của văn hoá phương Đông.
Nho giáo là học thuyết về đạo đức và phép ứng xử, triết lý hành động, lý tưởng về một xã hội
đức trị. Đặc biệt Nho giáo đề cao văn hoá, lễ giáo tạo ra truyền thống hiếu học trong dân. Đây
tưởng tiến bộ hơn hẳn so với các học thuyết cổ đại. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh cũng phê phán
Nho giáo những tưởng tiêu cực như bảo vệ chế độ phong kiến, phân chia đẳng cấp (quân tử
và tiểu nhân), trọng nam khinh nữ.
Hồ Chí Minh một hiện thân của bậc quân tử, đấng trượng phu trên nền tảng chủ nghĩa yêu
nước Việt Nam.
Phật giáo hạn chế về thế giới quan duy tâm chủ quan, hướng con người tới xuất gia tu
hành làm hạn chế tính tích cực hội của con người. Nhưng ưu điểm của Phật giáo tưởng vị
Môn tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Môn tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: Biển Nhớ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Môn tư tưởng hồ chí minh 9 10 675