Ktl-icon-tai-lieu

môn văn hóa học

Được đăng lên bởi toiyeuvietnam
Số trang: 213 trang   |   Lượt xem: 5825 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM

CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM
Tái bản lần thứ 2

LỜI GIỚI THIỆU
Từ các chương trình được soạn thảo công phu của gần ba mươi trường đại học, một số
giáo sư có kinh nghiệm về xây dựng chương trình đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào
tạo mời xây dựng Bộ chương trình Đại học đại cương dùng cho các năm đầu ở bậc đại
học.
Bộ chương trình nêu trên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành dưới dạng Bộ
chương trình mẫu (theo quyết định 3244/GD-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 1995) và đang
được các trường đại học và cao đẳng áp dụng. Đây là chuẩn mực tối thiểu về phần kiến
thức nền tảng của bậc đại học để các cơ sở đào tạo đại học và cao đẳng áp dụng nhằm
nâng dần mặt bằng kiến thức bậc đại học nước ta ngang tầm với các nước trong khu vực
và trên thế giới. Mong mỏi chung của người học và người dạy là có được các sách giáo
khoa phù hợp với bộ chương trình này do những chuyên gia có kinh nghiệm biên soạn.
Đáp ứng nguyện vọng trên, Ban chủ nhiệm Chương trình Giáo trình đại học đã mời PGS.
TS. Trần Ngọc Thêm viết cuốn Cơ sở văn hoá Việt Nam phục vụ cho chương trình Đại
học đại cương.
Ban chủ nhiệm Chương trình Giáo trình đại học trân trọng giới thiệu với bạn đọc và
mong nhận được sự góp ý để cuốn sách ngày càng hoàn thiện.
Ban chủ nhiệm
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lời nói đầu bản in năm 1997
Trong thời đại ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển và các quốc gia trên thế giới
ngày càng xích lại gần nhau thì văn hóa dân tộc ngày càng trở thành trung tâm của sự chú
ý. Những năm gần đây, văn kiện của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhiều lần khẳng định
vai trò quan trọng của văn hóa trong việc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, đồng
thời đặt mục tiêu "xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

Chính là nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đó, từ năm học 1990- 1991, trong khuôn khổ
nhóm ngành ngoại ngữ của hệ thống đại học đã bắt đầu giảng dạy môn học Cơ sở văn
hóa Việt Nam. Đây là môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản cần
thiết cho việc hiểu một nền văn hóa, giúp họ nắm được các đặc trưng cơ bản cùng các
quy luật hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam. Với một số bổ sung và điều
chỉnh, chương trình Cơ sở văn hóa Việt Nam đã được chính thức ban hành năm 1995
trong bộ chương trình giáo dục đại học đại cương như một môn học bắt buộc cho chương
trình 6 và lựa chọn cho các chương trình còn lại.
Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Ngữ học và Việt Nam học cho khối đại học ngoại ngữ
của Bộ Giáo dục và Đào ...





!"""#$%&'(#)"*+,+"-%./"01%12#$&#3%(,4"526*7
%+*#"89%:2;<=>?@A%"#$%&'(B+,+(C(#)"D6+@E";BFB+
,+23=>?@A%D6"#$%&'F,4"(,"#$%@G%"+""H2(/IJ"(,
4"K
D6"#$%&'L/&L(C(#)"D6+@E";BFB+,+1B@#M@,%D6
"#$%&'2N/OP+Q/?R(STUUVWXF%B?Y%ZH2YZZ[\;B(1%
(#)"""&#3%(,4";B"1+(]%.@E%KF>?B"/^2A"7_/;<.9R
"<%"01J"(,4"(_"""$*I(B+,+(,4";B"1+(]%.@E%`2
>%@2a`%9R"J"(,4"#M"1%1%2;M""#M"&+%9/;A"
;B&LR%MK+%2b"/%"01%#34";B%#3@,?B"8(#)"""*"%+
9+1.G).;M6"#$%&'B?@+c%"/?L%1"89%:2L*+,K
F.%%/?:;4%&L5D1"0:2#$%&'+&'(,4"(C23dK
K&%4"L2;R"/7$*I;H+:12.E";E"+"#$%&'F,
4"(,"#$%K
D1"0:2#$%&'+&'(,4"&>&4%%M:/;M,(4";B
2+%J(#)"*A%8.e(_"/7*"%B?"B%+B:K
D1"0:2
fghghFij
D6+@E";BFB+,+
38(/H2YZZk
&+%3(,%B?1?599R%B?"B%.&_;B""Q/7"%1&LR%M
%B?"B%=l",%1/';H81@>6"%B?"B%&IB&/%>2"01*A"m
eKc%H2%(>?5;H9:"01F%;BB#M":12</9]%(S
;1&nQ/1&4%"01;H81&+%;:"o@#p%;B./?>7"+%#35(o%
3(a2E"L/q=>?@A%26<;H81LR5(J2(B*r"@>6"qK
môn văn hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn văn hóa học - Người đăng: toiyeuvietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
213 Vietnamese
môn văn hóa học 9 10 923