Ktl-icon-tai-lieu

Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hoá mới và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay”

Được đăng lên bởi Christmas MP
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về văn hoá là một trong những lĩnh
vực phong phú và sâu sắc nhất, có giá trị bền vững nhất. Tư tưởng Hồ Chí Minh về
văn hoá là sự kết tinh những tinh hoa văn hoá hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam,
phản ánh, định hướng các hoạt động văn hoá của nhân dân ta trong quá trình giành
độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nghị quyết của UNESCO về Kỷ niệm 100
năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Sự đóng góp quan trọng về
nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, nghệ thuật là
kết tinh truyền thống hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam. Những tư tưởng của
Người là hiện thân của những khát vọng dân tộc, là sự khẳng định bản sắc dân tộc
Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới.
Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã xây đắp
nên một nền văn hoá kết tinh sức sống trường tồn và in đậm bản sắc của dân tộc.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn
quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, xác định văn hoá là một mặt
trận quan trọng, là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát
triển kinh tế - xã hội. Quan điểm, đường lối về văn hoá luôn được Đảng quan tâm bổ
sung, phát triển và hoàn thiện để phù hợp và hiệu quả nhất đối với mỗi bước phát triển
của cách mạng.
Trong thời đại toàn cầu hóa, quốc tế hóa, bùng nổ thông tin và giao lưu văn hóa một
cách mạnh mẽ, chúng ta đang sống trong một thời đại mà khoa học, kỹ thuật và công
nghệ đã đem đến những biến đổi cực kỳ lớn lao cho cuộc sống của con người, trở thành
động lực vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Nhưng
cũng chính ở thời điểm này, nhiều vấn đề tiêu cực và khủng hoảng về xã hội đã nảy sinh
trong đời sống, buộc chúng ta phải nhìn nhận lại yêu cầu phát triển bền vững với vai trò,
vị trí đặc biệt của văn hóa. Vì lẽ đó, trở lại với quan điểm văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về phát triển đất nước là một vấn đề vừa có ý nghĩa chiến lược vừa mang ý nghĩa
thời sự quan trọng
Vì vậy, em lựa chọn đề tài: “Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng
nền văn hoá mới và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp xây
dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay”

1

Trong phạm vi của tiểu luận, chỉ đề cập đến một số khía cạnh của vấn đề. Em rất
mong được sự góp ý của các thầy cô để tiểu luận được hoàn chỉnh hơn.
2. Mục đích và nhiệm vụ ...
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về văn hoá là một trong những lĩnh
vực phong phú sâu sắc nhất, giá trị bền vững nhất. tưởng Hồ Chí Minh về
văn hoá là sự kết tinh những tinh hoa văn hoá hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam,
phản ánh, định hướng các hoạt động văn hoá của nhân dân ta trong quá trình giành
độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa hội. Nghị quyết của UNESCO về Kỷ niệm 100
năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Sự đóng góp quan trọng về
nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, nghệ thuật
kết tinh truyền thống hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam. Những tưởng của
Người hiện thân của những khát vọng dân tộc, sự khẳng định bản sắc dân tộc
Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới.
Trải qua hàng ngàn năm dựng nước giữ nước, dân tộc Việt Nam đã xây đắp
nên một nền văn hoá kết tinh sức sống trường tồn in đậm bản sắc của dân tộc.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn
quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ C Minh về văn hoá, c định văn hoá một mặt
trận quan trọng, là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát
triển kinh tế - hội. Quan điểm, đường lối về văn hoá luôn được Đảng quan tâm bổ
sung, phát triển và hoàn thiện để phù hợp và hiệu quả nhất đối với mỗi bước phát triển
của cách mạng.
Trong thời đại tn cu hóa, quc tế hóa, ng n thông tin và giao u văn hóa một
cách mạnh mẽ, chúng ta đang sống trong một thời đại mà khoa học, k thuật và công
nghệ đã đem đến những biến đổi cực kỳ lớn lao cho cuc sống ca con người, trở thành
động lực vô cùng quan trng đối vi sự phát trin của mi dân tộc, mỗi quc gia. Nhưng
ng cnh ở thi đim này, nhiu vn đề tiêu cực và khng hoảng về xã hội đã nảy sinh
trong đời sng, buộc chúng ta phải nhìn nhận lại yêu cầu phát trin bền vng vi vai trò,
vị trí đặc biệt của văn hóa. lẽ đó, trở li vi quan điểm văn hóa trong ng HChí
Minh về phát triển đất nước là một vấn đề vừa có ý nghĩa chiến lược vừa mang ý nghĩa
thi s quan trng
vy, em lựa chọn đ tài: Mt s quan điểm của H Chí Minh v xây dng
nền văn hoá mi s vận dng ca Đảng Cộng sn Vit Nam vào s nghip y
dựng và pt trin nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tc nưc ta hiện nay”
1
Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hoá mới và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hoá mới và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay” - Người đăng: Christmas MP
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hoá mới và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay” 9 10 58