Ktl-icon-tai-lieu

Một số quy định pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ

Được đăng lên bởi buithitovan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Một số quy định pháp luật liên quan đến đạo đức công
vụ của cán bộ, công chức
Cùng với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là sự ra đời của hệ thống
pháp luật mới. Với bản chất nhà nước của dân, do dân và vì dân, những
giá trị đạo đức nghề nghiệp hướng tới xây dựng một nền công vụ mới,
phục vụ nhân dân được chú trọng, hình thành và phát triển trên nền tư
tưởng đạo đức mới, pháp luật mới. Trong hệ thống pháp luật mới đã
xuất hiện và ngày càng hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật
về công chức, công vụ. Nhiều nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức mới của
xã hội mới được thể chế hóa thành những quy phạm pháp luật cho
chuẩn mực hành vi của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, đáp
ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xây dựng nền công vụ mới, gắn với nhà
nước của dân, do dân và vì dân.
Quyền lực nhà nước liên quan trực tiếp đến nền công vụ, được phản
ánh qua một trong những nội dung cốt yếu của nền công vụ, đó là đội
ngũ cán bộ, công chức. Bất kỳ nhà nước nào cũng phải định ra những
chuẩn mực đạo đức trong nền công vụ của mình. Ngoài những nội dung
chuẩn mực mà nhiều quốc gia sử dụng tương tự như nhau, thì tuỳ theo
đặc điểm văn hoá, tâm lý xã hội... mỗi quốc gia lại có những chuẩn
mực đạo đức đặc thù riêng trong nền công vụ của mình.
Chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức Việt Nam được Chủ
tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước và nền công vụ nước ta coi là “cái nền”,
“cái gốc” của đội ngũ cán bộ, công chức và được gói gọn trong 4 chữ
“cần”, “kiệm”, “liêm”, “chính”, suy rộng ra là “nhân, nghĩa, liêm, trí,
dũng, tín”.
Ngay từ năm 1950, trong điều kiện khó khăn, gian khổ của công cuộc
kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 76/SL ngày
20/5/1950 ban hành Quy chế công chức Việt Nam. Với văn bản này có
thể nói, đây là lần đầu tiên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban
hành một hệ thống các quy phạm pháp luật khá hoàn chỉnh, làm cơ sở
pháp lý cho việc xây dựng đội ngũ công chức cách mạng Việt Nam.
Trong đó, tại Lời nói đầu, nội dung về công chức và đạo đức công vụ đã
được thể hiện rất rõ: “Công chức Việt Nam là những công dân giữ một
nhiệm vụ trong bộ máy nhà nước của chính quyền nhân dân…Công
chức Việt Nam phải đem tất cả sức lực và tâm trí, theo đúng đường lối
của Chính phủ và nhằm lợi ích của nhân dân mà làm việc”.
Điều 2 của Quy chế quy định: “Công chức Việt Nam phải phục vụ nhân
dân, trung thành với Chính phủ, tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách
nhiệm và tránh làm những việc có hại đến thanh danh ...
Một số quy định pháp luật liên quan đến đạo đức công
vụ của cán bộ, công chức
Cùng với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam n chủ Cộng hòa, nay
nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam, sự ra đời của hệ thống
pháp luật mới. Với bản chất nhà nước của dân, do dân và vì dân, những
giá trị đạo đức nghề nghiệp hướng tới xây dựng một nền công vụ mới,
phục vụ nhân dân được chú trọng, hình thành phát triển trên nền
tưởng đạo đức mới, pháp luật mới. Trong hệ thống pháp luật mới đã
xuất hiện ngày càng hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật
về công chức, công vụ. Nhiều nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức mới của
hội mới được thể chế hóa thành những quy phạm pháp luật cho
chuẩn mực hành vi của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, đáp
ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xây dựng nền công vụ mới, gắn với n
nước của dân, do dân và vì dân.
Quyền lực nhà nước liên quan trực tiếp đến nền công vụ, được phản
ánh qua một trong những nội dung cốt yếu của nền công vụ, đó đội
ngũ cán bộ, công chức. Bất kỳ nhà nước nào cũng phải định ra những
chuẩn mực đạo đức trong nền công vụ của mình. Ngoài những nội dung
chuẩn mực nhiều quốc gia sử dụng tương tự như nhau, thì tuỳ theo
đặc điểm văn hoá, tâm hội... mỗi quốc gia lại những chuẩn
mực đạo đức đặc thù riêng trong nền công vụ của mình.
Chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức Việt Nam được Chủ
tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước nền công vụ nước ta coi “cái nền”,
“cái gốc” của đội ngũ cán bộ, công chức được gói gọn trong 4 chữ
“cần, “kiệm”, “liêm”, “chính”, suy rộng ra nhân, nghĩa, liêm, trí,
dũng, tín”.
Ngay từ năm 1950, trong điều kiện khó khăn, gian khổ của công cuộc
kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 76/SL ngày
20/5/1950 ban hành Quy chế công chức Việt Nam. Với văn bản này
thể i, đây lần đầu tiên Nnước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban
hành một hệ thống các quy phạm pháp luật khá hoàn chỉnh, làm s
pháp cho việc xây dựng đội ngũ công chức cách mạng Việt Nam.
Trong đó, tại Lời nói đầu, nội dung về công chức đạo đức công vụ đã
được thể hiện rất rõ: Công chức Việt Nam những công dân giữ một
nhiệm vụ trong bộ máy nhà nước của chính quyền nhân dân…Công
chức Việt Nam phải đem tất cả sức lực tâm trí, theo đúng đường lối
của Chính phủ và nhằm lợi ích của nhân dân mà làm việc”.
Điều 2 của Quy chế quy định: Công chức Việt Nam phải phục vụ nhân
dân, trung thành với Chính phủ, tôn trọng kỷ luật, tinh thần trách
nhiệm tránh làm những việc hại đến thanh danh công chức hay
Một số quy định pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ - Trang 2
Một số quy định pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ - Người đăng: buithitovan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Một số quy định pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ 9 10 694