Ktl-icon-tai-lieu

một số vấn đề chung về công tác xã hội

Được đăng lên bởi nhiem-nguyen
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 2975 lần   |   Lượt tải: 16 lần
CHƯƠNG I

BÀI 1

MỘT SỐ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC
XÃ HỘI
I. Định nghĩa CTXH

II. Lịch sử hình thành

MỘT SỐ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Địnhnghĩa
nghĩa
công
tácxã
xãhội
hội
Phần
Định
công
Phần
11tác

Phần22
Phần
Lịch
sử
hình
thànhnghề
nghềCTXH
CTXH
Lịch sử hình thành

I. ĐỊNH NGHĨA CÔNG TÁC XÃ HỘI
1. Nghề Công tác xã hội là gì?
2. Định nghĩa Công tác xã hội
3. Đối tượng của CTXH
4. Mục đích của CTXH
5. Vai trò CTXH
6. Chức năng của CTXH
7. Một số khái niệm trong công tác xã hội.
8. Mối quan hệ giữa CTXH với các lĩnh vực khác
9. Mối quan hệ giữa công tác xã hội với các ngành khoa học khác.

1. NGHỀ CÔNG TÁC
XÃ HỘI LÀ GÌ?

NGHỀ LÀ GÌ? ĐỂ HÌNH VÀO

TẠI SAO CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐƯỢC COI LÀ
MỘT NGHỀ?

Hệ thống tổ
chức, đối
tượng cụ thể

NGHỀ CÔNG
TÁC XÃ HỘI
Hệ thống đào
tạo chuyên
nghiệp

Hệ
Hệ thống
thống kiến
kiến
thức
thức

 Thứ nhất: Thực hiện sự
phân công chức năng và
nhiệm vụ trước xã hội, được
xã hội thừa nhận qua các
văn bản pháp lý như mã
nghề và các luật định liên
quan.
 Phát tài liệu

Thứ hai: Có một hệ thống cơ
quan tổ chức cùng đội ngũ cán
bộ thực thi, cung cấp các dịch
vụ, hoạt động xã hội. Phục vụ
người yếu thế trong xã hội

CHIẾU CLIP CÁC CƠ SỞ NUÔI
TRẺ

Thứ ba: Có hệ thống các quy định, tiêu chuẩn, yêu
cầu đạo đức nghề nghiệp.
Trách nhiệm đạo đức với thân chủ,
Trách nhiệm đạo đức với đồng nghiệp,
Trách nhiệm đạo đức với tư cách là một nhà công tác
xã hội chuyên nghiệp
Trách nhiệm đạo đức đối với xã hội.

 Thứ tư: Có hệ thống kiến thức, kỹ năng chuyên môn
nghiệp vụ về lý thuyết và thực hành.
 Hệ thống kiến thức lý thuyết:

1.Về hành vi con người và môi trường xã hội,
2. Hệ thống các khái niệm về chức năng xã hội,
3. Sự thay đổi xã hội, các lý thuyết nhân cách, lý thuyết hệ
thống…
4.CTXH gồm các kiến thức về chính sách và các dịch vụ xã
hội, các khái nhiệm về nhu cầu, về sự phân phối, các vấn đề
xã hội, chương trình an sinh xã hội.

 Hệ thống kiến thức phương pháp, kỹ năng thực hành:
 Các quan điểm triết lý,

 Nguyên tắc đạo đức nghề CTXH,
 Các phương pháp CTXH cá nhân, nhóm và phát triển
cộng đồng… cùng các kỷ năng trong từng phương
pháp.

 Thứ năm: Có hệ thống đào tạo
chuyên môn theo các cấp bậc
trình độ.

2. ĐỊNH NGHĨA CTXH

ĐỊNH NGHĨA 1:

ĐỊNH NGHĨA 2: HIỆP HỘI NHÂN VIÊN CÔNG TÁC
XÃ HỘI QUỐC TẾ THÔNG QUA THÁNG 7 NĂM 2000
TẠI MONTRÉAL, CANADA (IFSW)

“Công tác xã hội chuyên nghiệp thúc đẩy sự thay đổi xã
hội, giải quyết các vấn đề trong các mối quan hệ con
người và sự tăng quyền lực và giải phóng người dân
nhằm giúp cho cu...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
một số vấn đề chung về công tác xã hội - Người đăng: nhiem-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
một số vấn đề chung về công tác xã hội 9 10 885