Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu những vấn đề biến đổi xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi thaolethao
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hoc lieu Mo Vietnam - Vietnam Open Educational Resources module: m11945

1

Nghiên cứu những vấn đề biến đổi xã
hội ở nước ta trong giai đoạn hiện
nay∗
Trịnh Duy Luận
This work is produced by Hoc lieu Mo Vietnam - Vietnam Open Educational Resources and licensed under the
Creative Commons Attribution License †

Tóm tắt nội dung
Nghiên cứu những vấn đề biến đổi xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

1 Nội dung
1. Biến đổi xã hội trong lý luận xã hội học
2. Biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Những biến đổi trong cấu trúc xã hội
Thiết chế gia đình và những biến đổi xã hội.
Biến đổi xã hội trong các doanh nghiệp
Biến đổi xã hội và sự thay đổi của tâm lý xã hội.
Biến đổi trong hệ thống phúc lợi và mạng lưới an sinh xã hội
Những biến đổi trong các chuẩn mực giá trị
Thay đổi các mô hình hành vi trong đời sống thường ngày

Tham khảo chi tiết tại đây

∗ Version

1

1.1: Jul 14, 2010 10:31 am GMT+7

† 
1 ...
Hoc lieu Mo Vietnam - Vietnam Open Educational Resources module: m11945 1
Nghiên cứu những vấn đề biến đổi
hội nước ta trong giai đoạn hiện
nay
Trịnh Duy Luận
This work is produced by Hoc lieu Mo Vietnam - Vietnam Open Educational Resources and licensed under the
Creative Commons Attribution License
Tóm tắt nội dung
Nghiên cứu những vấn đề biến đổi hội nước ta trong giai đoạn hiện nay
1 Nội dung
1. Biến đổi hội trong luận hội học
2. Biến đổi hội Việt Nam hiện nay
a. Những biến đổi trong cấu trúc hội
b. Thiết chế gia đình và những biến đổi hội.
c. Biến đổi hội trong các doanh nghiệp
d. Biến đổi hội và sự thay đổi của tâm hội.
e. Biến đổi trong hệ thống phúc lợi và mạng lưới an sinh hội
f. Những biến đổi trong các chuẩn mực giá trị
g. Thay đổi các hình hành vi trong đời sống thường ngày
Tham khảo chi tiết tại đây
1
Version 1.1: Jul 14, 2010 10:31 am GMT+7
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
1
http://voer.edu.vn/content/m11945/latest/So2_2003_trinhduyluan.pdf
http://voer.edu.vn/content/m11945/1.1/
Nghiên cứu những vấn đề biến đổi xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: thaolethao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nghiên cứu những vấn đề biến đổi xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 9 10 479