Ktl-icon-tai-lieu

NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 9001 lần   |   Lượt tải: 44 lần
BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Chương 1
VĂN PHÒNG HIỆN ĐẠI
I. HÀNH CHÍNH VÀ NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH
1. Khái niệm hành chính:
- Công việc giấy tờ, công tác văn phòng
- Administration: sự quản trị, sự hợp tác của một số người trong một tổ chức để
thực hiện mục tiêu mà cá nhân theo đuổi bằng một phương cách có hiệu quả nhất.
- Hành chính là việc Tổ chức, Quản lý và Điều hành hoạt động của một quốc gia,
một nhà nước (hành chính Quốc gia) hoặc một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (hành
chính cơ quan) hoặc một đơn vị , một tập thể người lao động.
Như vậy, hành chính là các biện pháp tổ chức và điều hành các tổ chức, các nhóm
thực hiện các công việc văn phòng, chủ yếu là soạn thảo, quản lý hồ sơ giấy tờ để đảm
bảo các yêu cầu thông tin phục vụ quản lý, lãnh đạo.
Ở bất cứ đâu có hoạt động của con người, ở đó cần đến Hành chính. Hành chính
là khoa học về tổ chức và kiểm soát hoạt động của một tập thể và từng cá nhân. Hành
chính hướng các hoạt động của từng cá nhân đến mục tiêu chung, thống nhất và nhằm
đạt được những hiệu quả cao cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
2. Quản trị hành chính văn phòng
Là hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát các công việc văn phòng nhằm xử lý thông
tin để đạt tới những mục tiêu đã ấn định trước
Các chức năng quản trị Hành chính văn phòng:
- Hoạch định công việc hành chính
- Tổ chức công việc hành chính
- Lãnh đạo công việc hành chính
- Kiểm soát công việc hành chính
- Thực hiện dịch vụ hành chính
Như vậy, Quản trị Hành chính văn phòng trước hết phải thực hiện các chức năng
quản trị (phòng, ban nào cũng có), và bổ sung thêm chức năng dịch vụ hành chính (chỉ
có ở phòng hành chính)

Ths.NGUYỄN VINH HIỂN

1

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
3. Nghiệp vụ hành chính văn phòng:
Đó là các công việc hành chính đơn thuần như xử lý công văn, soạn thảo VB, giao
dịch điện thoại…do các nhân viên hành chính văn phòng thực hiện. Họ làm việc với giấy
tờ, máy móc, trang thiết bị văn phòng.
Mặc dù nghiệp vụ hành chính văn phòng chủ yếu do nhân viên văn phòng thực
hiện, nhưng công việc hành chính văn phòng có mặt ở mọi phòng ban trong tổ chức, mọi
thành viên (từ cấp nhân viên đến cấp quản trị) đều thực hiện công việc hành chính ở các
mức độ khác nhau.
II. VĂN PHÒNG
1. Khái niệm:
Văn phòng là một phòng làm việc cụ thể của lãnh đạo. Người ta có thể gọi là văn
phòng Giám đốc.
Văn phòng được hiểu là trụ sở làm việc của cơ quan. Đơn vị, là địa điểm mà mọi cán
bộ công chức hàng ngày đến đó để làm việc. Ví dụ: Văn phòng Bộ, văn phòng UBND.
Văn ...
BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Chương 1
N PHÒNG HIỆN ĐẠI
I. HÀNH CNH VÀ NGHIỆP VHÀNH CHÍNH
1. Ki niệm hành chính:
-ng việc giấy tờ, ngc văn phòng
- Administration: sự quản trị, sự hợp tác của một số người trong một t chức để
thực hiện mục tiêu cá nn theo đuổi bằng một phương ch hiệu quả nhất.
- Hành cnh là việc Tổ chức, Quản lý và Điều hành hoạt động của một quốc gia,
một nhà nước (hành chính Quốc gia) hoặc một quan, tổ chức, doanh nghiệp (hành
chính cơ quan) hoặc một đơn vị , một tập thể người lao động.
Như vậy,nh cnh là các biện pháp tổ chức và điều hành các tổ chức, các nhóm
thực hiện các công việcn png, chủ yếu là soạn thảo, quản lý hồ giấy tờ để đảm
bảo c yêu cầu thông tin phục vụ quản lý, lãnh đạo.
Ở bất cứ đâu có hoạt động của con người, ở đó cần đến Hành chính. Hành cnh
là khoa học v tổ chức kiểm soát hoạt động của một tập th và từng cá nhân. nh
chính hướng các hoạt động của từng nhân đến mục tiêu chung, thống nhất và nhằm
đạt được những hiệu qucao cho quan, tổ chức, doanh nghiệp.
2. Quản trịnh cnh n png
Là hoch đnh, t chc, lãnh đo, kim soát các công vic văn phòng nhm x lý thông
tin đ đạt tới nhng mc tiêu đã n đnh trước
c chức năng quản trị Hành chính văn phòng:
- Hoạch định công việc nh chính
- Tổ chức công việc hành cnh
- Lãnh đạo công việc nh chính
- Kiểm soátng việc hành cnh
- Thực hiện dịch vụ hành cnh
Như vậy, Quản trnh chính văn phòng trước hết phải thực hiện các chức năng
quản trị (png, ban ong), và b sung thêm chứcng dịch v hành chính (chỉ
có ở phòng nh chính)
Ths.NGUYỄN VINH HIỂN
1
NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG 9 10 975