Ktl-icon-tai-lieu

Ngoại tác

Được đăng lên bởi salaca
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Naêm hoïc 2007 - 2008

Baøi giaûng 22

Kinh teá vi moâ

NGOẠI TÁC
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công
Học kỳ mùa Thu, 2012

Slide 1

Ngoại tác là gì?
Ngoại tác là sự tác động ra bên ngoài của đối tượng này đến
lợi ích hay chi phí của đối tượng khác mà không thông qua
giao dịch và không được phản ánh qua giá cả.

Làm tăng lợi ích
(giảm chi phí) là
ngoại tác tích cực

Làm giảm lợi ích
(tăng chi phí) là
ngoại tác tiêu cực

Đôi khi được gọi là những tác động đến bên thứ ba.
Slide 2

Ñaëng Vaên Thanh

1/9/2013

1

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Naêm hoïc 2007 - 2008

Baøi giaûng 22

Kinh teá vi moâ

Ví dụ về ngoại tác
Ngoại tác tiêu cực

Ngoại tác tích cực

Slide 3

Cách phân loại khác về ngoại tác
Sản xuất – sản xuất



Tiêu dùng – sản xuất

Nhà máy đường và nuôi cá bè
Người trồng hoa và người
nuôi ong





Sản xuất – tiêu dùng




Nước thải sinh hoạt- sản
xuất muối
Nước thải sinh hoạt- nuôi
tôm

Tiêu dùng – tiêu dùng

Nhà máy thuốc lá – khu
dân cư
Nhà máy xi măng- khu
dân cư và người đi đường





Karaoké và đọc sách
Hàng xóm trồng hoa
Nước thải sinh hoạtngười đi đường
Slide 4

Ñaëng Vaên Thanh

1/9/2013

2

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Naêm hoïc 2007 - 2008

Baøi giaûng 22

Kinh teá vi moâ

Tại sao ngoại tác là một thất bại của thị trường?
Vì ngoại tác dẫn đến việc sử dụng nguồn lực kém hiệu
quả (phúc lợi xã hội không lớn nhất). Cụ thể là:




Sản xuất quá nhiều những hàng hóa gây ra ngoại tác tiêu
cực, và
Cung ứng quá ít những hàng hóa, dịch vụ tạo ra ngoại tác
tích cực

Slide 5

Hiệu quả thị trường
(khi không có ngoại tác)
MSB
MSC

D (MSB=MPB)

S (MSC=MPC)

CS

Thị trường đạt hiệu quả:
MSB = MSC

PS

Phúc lợi xã hội lớn nhất:
NW = CS + PS

P*

Sản lượng

Q*
Ñaëng Vaên Thanh

1/9/2013

Slide 6

3

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Naêm hoïc 2007 - 2008

Baøi giaûng 22

Kinh teá vi moâ

Ngoại tác tiêu cực và tính phi hiệu quả
MSC=MPC + MEC
MSB
MSC

MSB

MPC
A

Chi phí ngoại tác biên (MEC)

E*

Ngoại tác tiêu cực khiến cho
MSC > MSB dẫn tới sản xuất
(tiêu dùng) quá nhiều.
Kết quả là gây ra tổn thất
xã hội (tam giác màu hồng)

E

Q*

Sản lượng

Q

Slide 7

Chi phí của ngoại tác tiêu cực
Khi có ngoại tác tiêu Công ty đạt lợi nhuận tối đa tại q1 trong
cực, MSC > MPC
khi mức xuất lượng hiệu quả là q*.
MSC

Giá

Sản lượng cạnh tranh của
ngành là Q1 trong khi sản
lượng hiệu quả là Q*.

Giá
MSCI

MPC

S = MPCI

Tổn thất xã hội
do ngoại tác
tiêu cực

P*
P1

P1

MECI...
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Naêm hoïc 2007 - 2008
Baøi giaûng 22
Ñaëng Vaên Thanh
1/9/2013
Kinh teá vi moâ
1
Slide 1
NGOẠI C
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công
Học kỳ mùa Thu, 2012
Slide 2
Ngoại tác là sự tác động ra bên ngoài của đối tượng này đến
lợi ích hay chi phí của đối tượng khác mà không thông qua
giao dịch và không được phản ánh qua giá cả.
Làm tăng lợi ích
(giảm chi phí) là
ngoại tác tích cực
Làm giảm lợi ích
(tăng chi phí) là
ngoại tác tiêu cực
Đôi khi được gọi là những tác động đến bên thứ ba.
Ngoại tác là gì?
Ngoại tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngoại tác - Người đăng: salaca
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ngoại tác 9 10 148