Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ học tạo sinh của N. Chomsky Cơ sở triết học và nhận thức luận

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 30, Số 4 (2014) 1-9

NGHIÊN CỨU
Ngôn ngữ học tạo sinh của N. Chomsky: Cơ sở triết học và
nhận thức luận1
Nguyễn Thiện Giáp*
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN,
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Nhận bài ngày 17 tháng 9 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 9 tháng 12 năm 2014

Tóm tắt: Cơ sở triết học của ngôn ngữ học tạo sinh của N. Chomsky là chủ nghĩa duy lí. Một
trong những lí do mà lí thuyết ngôn ngữ học của Chomsky được coi là có tính cách mạng là nó
quay trở lại với chủ nghĩa duy lí trong ngôn ngữ học ở thời mà quan điểm khoa học thắng thế được
sự ủng hộ mạnh mẽ là chủ nghĩa kinh nghiệm. Chomsky coi nhiệm vụ chính của ngôn ngữ học là
phát triển việc miêu tả các phổ niệm ngôn ngữ. N.Chomsky giải thích sự phát triển của ngữ năng
bằng thiết bị thụ đắc ngôn ngữ bẩm sinh (innate language acquisition device) trên cơ sở của ngữ
pháp phổ quát (universal grammar). Ngôn ngữ học tạo sinh đặt công thức hóa lí thuyết ở vị trí cao
hơn việc phân tích dữ liệu và ngôn ngữ học cải biến theo đuổi con đường diễn dịch bằng cách đặt
ra các giả thiết về cơ chế tạo sinh ngôn ngữ, có tính đến các bình diện sáng tạo của khả năng ngôn
ngữ. Nếu như cho mãi đến trước những năm 60 của thế kỷ XX, ngôn ngữ học chủ yếu là khoa học
miêu tả thì ngữ pháp tạo sinh của Chomsky có tham vọng giải thích ngôn ngữ. Những khái niệm
và thủ pháp sau đây rất quan trọng đối với ngôn ngữ học tạo sinh: cải biến, lược bỏ, chêm vào,
thay thế, hoán vị, tính hồi quy, tính mô dun, tính có đánh dấu.
Từ khóa: Chủ nghĩa duy lí, chủ nghĩa kinh nghiệm, thiết bị thụ đắc ngôn ngữ bẩm sinh, ngữ pháp
phổ quát, phổ niệm ngôn ngữ, cải biến, lược bỏ, chêm vào, thay thế, hoán vị, tính hồi quy, tính mô
đun, tính có đánh dấu.

Cơ sở triết học của ngôn ngữ học tạo sinh
của N. Chomsky là chủ nghĩa duy lí
(rationalism). Bằng cách tạo ra khái niệm “ý
tưởng bẩm sinh” (innate ideas), Chomsky đã
quay lại chống cách tiếp cận hành vi luận của
cấu trúc luận Mĩ và phát triển lí thuyết của ông
thành một lí thuyết thụ đắc ngôn ngữ.*1

Chủ nghĩa duy lí là một học thuyết triết học
thế kỉ XVII dựa vào triết học của R. Descartes
và G.W. Leibnitz, nó thừa nhận lí trí là nguồn
duy nhất của tri thức nhân loại. Chomsky coi
cái gọi là ngôn ngữ học theo tinh thần Descartes
(Cartesian linguistics) như là sự kế tục truyền

_______

1

*

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học
và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số
VII2.1-2012.06.

ĐT.: 84- 91...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Nghiên cu Nước ngoài, Tp 30, S4 (2014) 1-9
1
NGHIÊN CU
Ngôn ngữ học tạo sinh của N. Chomsky: Cơ striết học
nhn thc lun
1
Nguyn Thin Giáp*
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn, ĐHQGHN,
336 Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni, Vit Nam
Nhn bài ngày 17 tháng 9 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 9 tháng 12 năm 2014
m tt: Cơ s triết hc ca ngôn ng hc to sinh ca N. Chomsky ch nghĩa duy lí. Mt
trong nhng do lí thuyết ngôn ng hc ca Chomsky được coi tính cách mng nó
quay tr li vi ch nghĩa duy lí trong ngôn ng hc thi mà quan đim khoa hc thng thế được
s ng h mnh m là ch nghĩa kinh nghim. Chomsky coi nhim v chính ca ngôn ng hc là
phát trin vic miêu t các ph nim ngôn ng. N.Chomsky gii thích s phát trin ca ng năng
bng thiết b th đc ngôn ng bm sinh (innate language acquisition device) trên cơ s ca ng
pháp ph quát (universal grammar). Ngôn ng hc to sinh đt công thc hóa thuyết v trí cao
hơn vic phân tích d liu và ngôn ng hc ci biến theo đui con đường din dch bng cách đt
ra các gi thiết v cơ chế to sinh ngôn ng, tính đến các bình din sáng to ca kh năng ngôn
ng. Nếu như cho mãi đến trưc nhng năm 60 ca thế k XX, ngôn ng hc ch yếu là khoa hc
miêu t tng pháp to sinh ca Chomsky có tham vng gii thích ngôn ng. Nhng khái nim
th pháp sau đây rt quan trng đối vi ngôn ng hc to sinh: ci biến, lược b, chêm vào,
thay thế, hoán v, tính hi quy, tính mô dun, tính có đánh du.
Tkhóa: Ch nghĩa duy lí, ch nghĩa kinh nghim, thiết b th đắc ngôn ng bm sinh, ng pháp
ph quát, ph nim ngôn ng, ci biến, lược b, chêm vào, thay thế, hoán v, tính hi quy, tính mô
đun, tính có đánh du.
Cơ s triết hc ca ngôn ng hc to sinh
ca N. Chomsky ch nghĩa duy
(rationalism). Bng cách to ra khái nim “ý
tưởng bm sinh” (innate ideas), Chomsky đã
quay li chng cách tiếp cn hành vi lun ca
cu trúc lun Mĩ phát trin lí thuyết ca ông
thành mt lí thuyết th đắc ngôn ng.
*1
_______
*
ĐT.: 84- 917879047
Email: nguyenthiengiap@yahoo.com.vn
Ch nghĩa duy là mt hc thuyết triết hc
thế k XVII da vào triết hc ca R. Descartes
G.W. Leibnitz, tha nhn tngun
duy nht ca tri thc nhân loi. Chomsky coi
cái gi là ngôn ng hc theo tinh thn Descartes
(Cartesian linguistics) như s kế tc truyn
1
Nghiên cu này được tài tr bi Qu phát trin khoa hc
và công ngh quc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã s
VII2.1-2012.06.
Ngôn ngữ học tạo sinh của N. Chomsky Cơ sở triết học và nhận thức luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ học tạo sinh của N. Chomsky Cơ sở triết học và nhận thức luận - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ngôn ngữ học tạo sinh của N. Chomsky Cơ sở triết học và nhận thức luận 9 10 379