Ktl-icon-tai-lieu

Nhà Tây Sơn

Được đăng lên bởi tientc90
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 2758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời nói đầu
... Kỷ niệm lần thứ 200 chiến thắng Ngọc Hồi Ðống Ða lịch sử, dân tộc ta nhớ lại chiến công
oanh liệt của nghĩa quân Tây Sơn với Quang Trung bách chiến bách thắng, quét sạch 29 vạn
quân Thanh xâm lược ra khỏi bờ cõi, giữ vững độc lập và thống nhất Tổ quốc vừa được lập
lại với sự nổi dậy bão táp của phong trào Tây Sơn. Kỷ niệm lần thứ 200 chiến thắng Ngọc Hồi
Ðống Ða, không chỉ ôn lại cuộc tiến công thần tốc và chiến tích bình Thanh, mà còn làm sống
dậy hùng khí Tây Sơn gắn liền với tên tuổi các lãnh tụ kiệt xuất Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ,
Nguyễn Lữ và tên tuổi các tướng lĩnh anh hùng đã xây dựng phong trào từ trứng nước, cũng
như các tướng lĩnh quy tụ với phong trào sau khi nhà Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa.
Trên tinh thần đó, tác phẩm Nhà Tây Sơn của nhà văn lão thành Quách Tấn và con trai là anh
Quách Giao do Sở VHTT Bình Ðịnh xuất bản ra mắt bản đọc trong dịp này góp phần kỷ niệm
200 năm chiến thắng Ngọc Hồi Ðống Ða lịch sử. Tác phẩm này là kết quả của một tâm huyết
lớn khao khát thể hiện lại sự thật lịch sử trên chính mảnh đất chôn nhau cắt rốn của tác giả:
Những gì tôi được nghe, được thấy, được biết trong đời mà còn nhớ lại trong tuổi già, nếu
không viết ra cho quê hương, con cháu, e rằng sẽ vĩnh viễn mang theo xuống ba tấc đất. Với
nguyện vọng và niềm ưu tư đó, trong những năm cuối đời, tuy hay đau yếu, bị mất một mắt và
mắt còn lại rất mờ, nhà văn lão thành Quách Tấn đã trên 80 tuổi vẫn làm việc mê say và
nghiêm túc với sự giúp đỡ đắc lực của con trai để thực hiện tác phẩm Nhà Tây Sơn và tự mình
mò mẫm viết nhiều tác phẩm giàu tính tư liệu khác về quê hương Bình Ðịnh.
Lịch sử nhà Tây Sơn là vấn đề lớn được giới nghiên cứu sử học và toàn thể nhân dân ta quan
tâm tìm hiểu. Nhiều tác phẩm đã viết về thời đại Tây Sơn, viết về những anh hùng dân tộc
thời Tây Sơn, tuy chưa thật đầy đủ, nhưng những gì đã được công bố và tổng kết trong các bộ
sách là rất công phu và chính xác. Nhưng khi đọc Nhà Tây Sơn, bên cạnh những chi tiết mới
và tỉ mỉ chỉ có ở tác phẩm này, còn có những chi tiết khác hẳn so với các tài liệu và sách báo
đã có, về tên cha mẹ của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, hay việc xác
định quê quán của đô đốc Trần Quang Diệu, mối liên quan giữa các tướng lĩnh Tây Sơn như
Bùi Thị Xuân và Ngô Văn Sở, đô đốc Ðặng Văn Long và đô đốc Ðặng Tiến Ðông...
Chúng tôi đã trực tiếp làm việc và trao đổi với tác giả trước khi in Nhà Tây Sơn. Nhà văn
Quách Tấn cho biết rằng tác phẩm này đã được viết với phương châm ghi chép lại các sự kiện
lịc...
Li nói đầu
... K nim ln th 200 chiến thng Ngc Hi Ðng Ða lch s, dân tc ta nh li chiến công
oanh lit ca nghĩa quân Tây Sơn vi Quang Trung bách chiến bách thng, quét sch 29 vn
quân Thanh xâm lược ra khi b cõi, gi vng độc lp và thng nht T quc va được lp
li vi s ni dy bão táp ca phong trào Tây Sơn. K nim ln th
200 chiến thng Ngc Hi
Ðng Ða, không ch ôn li cuc tiến công thn tc và chiến tích bình Thanh, mà còn làm sng
dy hùng khí Tây Sơn gn lin vi tên tui các lãnh t kit xut Nguyn Nhc, Nguyn Hu,
Nguyn L và tên tui các tướng lĩnh anh hùng đã xây dng phong trào t trng nước, cũng
như các tướng lĩnh quy t vi phong trào sau khi nhà Tây Sơn dng c khi nghĩa.
Trên tinh thn đó, tác phm Nhà Tây Sơn ca nhà văn lão thành Quách Tn và con trai là anh
Quách Giao do S VHTT Bình Ðnh xut bn ra mt bn đọc trong dp này góp phn k nim
200 năm chiến thng Ngc Hi Ðng Ða lch s. Tác phm này là kết qu ca mt tâm huyết
ln khao khát th hin li s tht lch s trên chính mnh đất chôn nhau ct rn ca tác gi:
Nhng gì tôi được nghe,
được thy, được biết trong đời mà còn nh li trong tui già, nếu
không viết ra cho quê hương, con cháu, e rng s vĩnh vin mang theo xung ba tc đất. Vi
nguyn vng và nim ưu tư đó, trong nhng năm cui đời, tuy hay đau yếu, b mt mt mt và
mt còn li rt m, nhà văn lão thành Quách Tn đã trên 80 tui vn làm vic mê say và
nghiêm túc vi s giúp đỡ đắ
c lc ca con trai để thc hin tác phm Nhà Tây Sơn và t mình
mò mm viết nhiu tác phm giàu tính tư liu khác v quê hương Bình Ðnh.
Lch s nhà Tây Sơn là vn đề ln được gii nghiên cu s hc và toàn th nhân dân ta quan
tâm tìm hiu. Nhiu tác phm đã viết v thi đại Tây Sơn, viết v nhng anh hùng dân tc
thi Tây Sơn, tuy chưa tht đầy đủ, nhưng nhng gì đã được công b và tng kết trong các b
sách là rt công phu và chính xác. Nhưng khi đọc Nhà Tây Sơn, bên cnh nhng chi tiết mi
và t m
ch tác phm này, còn có nhng chi tiết khác hn so vi các tài liu và sách báo
đã có, v tên cha m ca ba anh em Nguyn Nhc, Nguyn Hu, Nguyn L, hay vic xác
định quê quán ca đô đốc Trn Quang Diu, mi liên quan gia các tướng lĩnh Tây Sơn như
Bùi Th Xuân và Ngô Văn S, đô đốc Ðng Văn Long và đô đốc Ðng Tiến Ðông...
Chúng tôi đã trc tiếp làm vic và trao đổi vi tác gi trước khi in Nhà Tây Sơn. Nhà văn
Quách Tn cho biết rng tác phm này đã được viết vi phương châm ghi chép li các s kin
lch s chính xác theo s phn ánh ca nhân dân địa phương, c th là theo li truyn ca các
bc trưởng thượng tng sng thi Tây Sơn đất Tây Sơn, và chính xác theo các tư liu lch
s đáng tin c
y gm 12 b s ký v Tây Sơn được nhân dân bo tn qua s tr thù ghê gm
ca triu đình nhà Nguyn. Cùng vi các tài liu lch s trong và ngoài nước có liên quan ti
phong trào Tây Sơn (xem bng kê sách tham kho). Nói như vy, không có nghĩa Nhà Tây
Sơn là mt quyn s ký. Ðây ch là, như ý kiến khiêm tn ca tác gi, mt tp ghi chép
chuyn đã xy ra trong lch s v mt th
i đại v vang ca dân tc vi s đầy đủ nht định
các chi tiết tht, con người tht cùng nhng huyn thoi mà ba anh em Tây Sơn dng nên để
thu phc nhân tâm bui đầu dy nghĩa. đó, chi tiết tht và chuyn hoang đường không b
nhòa ln vào nhau, các s vic được ngòi bút tác gi đảm bo tính c th và công bng.
Chúng tôi xin trân trng gii thiu Nhà Tây Sơn vi b
n đọc. Nhân đây, chúng tôi xin t lòng
chân thành biết ơn đối vi tác gi và kính mong bn đọc gn xa có ý kiến đóng góp v tác
phm này.
Nhà Tây Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà Tây Sơn - Người đăng: tientc90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Nhà Tây Sơn 9 10 728