Ktl-icon-tai-lieu

Nhu cầu về nguồn nhân lực công tác xã hội ở Nghệ An

Được đăng lên bởi Phùng Giang Milo
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHU CẦU VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở NGHỆ
AN
Trong những thập niên gần đây với sự hội nhập kinh tế quốc tế, toàn
cầu hóa và kinh tế thị trường phát triển. Đã đem lại những thành tựu rực rỡ
trong sự phát triển kinh tế của đất nước.Với những biến chuyển nhanh chóng
về mặt kinh tế, những biến chuyển về mặt xã hội sẽ là không tránh khỏi.
Cùng với những tác động của toàn cầu hóa công nghiệp hóa, kinh tế
thị trường, thì nhu cầu của con người về vật chất cũng như tinh thần cũng
tăng lên, mặt khác với sự phát triển đó chắc chắn sẽ để lại những hệ quả đối
với cộng đồng, các gia đình và cá nhân. Những yêu cầu đang thay đổi và
ngày một lớn mà hiện đại hóa đặt ra đối với toàn xã hội sẽ dẫn đến khoảng
cách xã hội ngày càng tăng và các hình thái sống thay đổi nhanh chóng.
Những thay đổi này tạo nên áp lực đối với các gia đình và cộng đồng phải
nỗ lực giải quyết các vấn đề và chăm sóc những đối tượng không có khả
năng tự chăm sóc cho chính mình.
Như chúng ta đều biết, tác động của những thay đổi này sẽ là đặc biệt
mạnh mẽ đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Chúng ta đã nhận thấy những
gia tăng trong số lượng thanh thiếu niên phạm tội, nghiện ma túy, mại dâm,
bóc lột tình dục trẻ em, buôn bán phụ nữ và trẻ em, lạm dụng trẻ em, trẻ em
bị bỏ rơi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tất cả các vấn đề này có
những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên cuộc sống của trẻ em và thanh
thiếu niên.
Bên cạnh đó, nhu cầu chăm sóc người khuyết tật, người già càng tăng
và số lượng người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần cũng như các đối
tượng dễ bị tổn thương khác cần được trở giúp xã hội cũng ngày một tăng.

Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn lao về vấn đề xã hội và đòi
hỏi sự vào cuộc của đội ngũ những người làm công tác xã hội.
Trên thế giới, nghề công tác xã hội đã có lịch sử phát triển gần 100
năm và đã trở thành một khoa học có đóng góp lớn góp phần đảm bảo an
sinh, phúc lợi xã hội và đòi quyền bình đẳng cho con người.
Ở nước ta, công tác xã hội là một ngành mới mẻ ít ai biết đến và nhận
thức xã hội đang rất mơ hồ về ngành. Chính vì lý do đó mà nhà hoạt động
công tác xã hội ở Việt Nam đã cố gắng xây dựng nền tảng cho sự phát triển
của ngành trong tương lai.
Từ thực tế những vấn đề đặc ra và để đưa Công tác xã hội hòa nhập
và đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã
thông qua Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020 với
hai giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 2010 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 –
Đây là một mốc son ch...
NHU CẦU VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở NGHỆ
AN
Trong những thập niên gần đây với sự hội nhập kinh tế quốc tế, toàn
cầu hóa kinh tế thị trường phát triển. Đã đem lại những thành tựu rực rỡ
trong sự phát triển kinh tế của đất nước.Với những biến chuyển nhanh chóng
về mặt kinh tế, những biến chuyển về mặt xã hội sẽ là không tránh khỏi.
Cùng với những tác động của toàn cầu hóa công nghiệp hóa, kinh tế
thị trường, thì nhu cầu của con người về vật chất cũng n tinh thần cũng
tăng lên, mặt khác với sự phát triển đó chắc chắn sẽ để lại những hệ quả đối
với cộng đồng, các gia đình và nhân. Những yêu cầu đang thay đổi
ngày một lớn hiện đại hóa đặt ra đối với toàn hội sẽ dẫn đến khoảng
cách hội ngày càng tăng các hình thái sống thay đổi nhanh chóng.
Những thay đổi này tạo nên áp lực đối với các gia đình cộng đồng phải
nỗ lực giải quyết các vấn đề chăm sóc những đối tượng không khả
năng tự chăm sóc cho chính mình.
Như chúng ta đều biết, tác động của những thay đổi này sẽ là đặc biệt
mạnh mẽ đối với trẻ em thanh thiếu niên. Chúng ta đã nhận thấy những
gia tăng trong số lượng thanh thiếu niên phạm tội, nghiện ma túy, mại dâm,
bóc lột tình dục trẻ em, buôn bán phụ nữ trẻ em, lạm dụng trẻ em, trẻ em
bị b rơi trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tất cả các vấn đ này
những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên cuộc sống của trẻ em thanh
thiếu niên.
Bên cạnh đó, nhu cầu chăm sóc người khuyết tật, người già càng tăng
số lượng người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần cũng như các đối
tượng dễ bị tổn thương khác cần được trở giúp hội cũng ngày một tăng.
Nhu cầu về nguồn nhân lực công tác xã hội ở Nghệ An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhu cầu về nguồn nhân lực công tác xã hội ở Nghệ An - Người đăng: Phùng Giang Milo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nhu cầu về nguồn nhân lực công tác xã hội ở Nghệ An 9 10 502