Ktl-icon-tai-lieu

“Những khó khăn dẫn đến áp lực và căng thẳng trong quá trình thực tập của sinh viên ngành Công tác xã hội”

Được đăng lên bởi dinhvanmai
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 7925 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI



TÊN ĐỀ TÀI

NHỮNG KHÓ KHĂN DẪN ĐẾN ÁP LỰC VÀ
CĂNG THẲNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA
SINH VIÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
(Điển cứu tại Lớp CTXH K05 thuộc Khoa Công tác xã hội
trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh)
Sinh viên thực hiện

Đinh Văn Mãi

Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Thụy Diễm Hương – Khoa Công tác xã hội

TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 5 NĂM 2013

MỤC LỤC
NGHIÊN CỨU STRESS

2
TÓM TẮT ĐỀ TÀI------------------------------------------------------------------ 01
PHẦN MỞ ĐẦU---------------------------------------------------------------------- 02
1. Lý do chọn đề tài ----------------------------------------------------------------- 02
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu --------------------------------------------- 03
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu--------------------------------------------- 09
3.1. Mục đích nghiên cứu ------------------------------------------------------- 09
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ------------------------------------------------------- 09
4. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn------------------------------------------- 09
4.1. Ý nghĩa lý luận --------------------------------------------------------------- 09
4.2. Ý nghĩa thực tiễn ------------------------------------------------------------ 10
5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu------------------------------------------- 10
5.1. Đối tượng nghiên cứu ------------------------------------------------------ 10
5.2. Khách thể nghiên cứu ------------------------------------------------------ 10
6. Phạm vi nghiên cứu--------------------------------------------------------------- 10
7. Phương pháp nghiên cứu ------------------------------------------------------- 11
8. Thời gian nghiên cứu ------------------------------------------------------------ 12
9. Câu hỏi nghiên cứu --------------------------------------------------------------- 12
10. Kết cấu của đề tài --------------------------------------------------------------- 12
PHẦN NỘI DUNG------------------------------------------------------------------- 13
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI------------------------------ 13
1.1. Lý thuyết tiếp cận--------------------------------------------------------------- 13
1.1.1. Lý thuyết hệ thống sinh thái--------------------------------------------- 13
1.1.2. Thuyết phâm tâm học của Freud-------------------------------------- 14
1.1.3. Lý thuyết nhu cầu c...
1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI
TÊN ĐỀ TÀI
NHỮNG KHÓ KHĂN DẪN ĐẾN ÁP LỰC VÀ
CĂNG THẲNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA
SINH VIÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
(Điển cứu tại Lớp CTXH K05 thuộc Khoa Công tác xã hội
trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh)
Sinh viên thực hiện Đinh Văn Mãi
Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Thụy Diễm Hương – Khoa Công tác xã hội
TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 5 NĂM 2013
MỤC LỤC
NGHIÊN C U STRESS
“Những khó khăn dẫn đến áp lực và căng thẳng trong quá trình thực tập của sinh viên ngành Công tác xã hội” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“Những khó khăn dẫn đến áp lực và căng thẳng trong quá trình thực tập của sinh viên ngành Công tác xã hội” - Người đăng: dinhvanmai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
“Những khó khăn dẫn đến áp lực và căng thẳng trong quá trình thực tập của sinh viên ngành Công tác xã hội” 9 10 328