Ktl-icon-tai-lieu

Những NLCB của CN Mác Lênin

Được đăng lên bởi ltvi95-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1926 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn Tập 70% Môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lê-nin
Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về
 Vật chất
Trong tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, V.I.Lênin đã định nghĩa: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách
quan, được đem đến cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta
chụp lại, chép lại và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.
Như vậy, phạm trù vật chất của triết học là phạm trù có tính khái quát nhất,
không giống với khái niệm vật chất trong một số ngành KH cụ thể, hay trong đời
sống thường ngày. Vì vậy, không được đồng nhất vật chất với tư cách là một phạm
trù triết học với các dạng tồn tại cụ thề của nó mà các nhà KH chuyên ngành
nghiên cứu. Đồng thời khi khẳng định “Vật chất là một phạm trù triết học” thì
đồng nghĩa với việc thừa nhận v/c là cái có trước ý thức.
Thuộc tính khách quan không phụ thuộc vào ý thức con người là điều kiện
cần và đủ để phân biệt cái gì thuộc về vật chất và cái gì không thuộc về vật chất.
Ở vế này, V.I.Lê-nin thừa nhận khả năng nhận thức của con người về TGKQ.
Điều này nói lên rằng, TTKQ (v/c) là cái có trước, cảm giác của con người
là cái có sau. Cảm giác của con người có thể “chép lại, chụp lại, phản ánh” được
TTKQ (v/c). Như vậy, TTKQ (v/c) không tồn tại rừu tượng mà tồn tại thông qua
các dạng tồn tại cụ thể của mình và bằng cảm giác (ý thức) con người có thể nhận
thức được. Điều này cũng có nghĩa là, ý thức là sự phản ánh đối với v/c; còn v/c là
cái được ý thức phản ánh.
Ý nghĩa
- Đ/n v/c của Lê-nin đã chống lại, khắc phục được cả quan điểm duy tâm chủ
quan, khách quan về vấn đề cơ bản của phạm trù triết học và về phạm trù
vật chất; phân biệt k/n v/c trong triết học và những môn KH cụ thể;
- Nội dung định nghĩa vật chất của Lê-nin đã khắc phục những quan điểm
mang tính trực quan, siêu hình, máy móc về v/c của C/N DV cũ, đồng thời
kế thừa và phát triển được những tư tưởng của K.Marx và Engels về v/c.
- Là cs TGQ KH và PPL đúng đắn cho các nhà KH n/c TG v/c; cs KH cho
việc xây dựng quan điểm DVBC trong lĩnh vực XH.
 Ý thức
Nguồn gốc:
Ý thức có nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc XH.
o Tự nhiên: não người và sự phản ánh của thế giới khách
quan vào não người là nguồn gốc tự nhiên của ý thức.
o Xã hội: nguồn gốc xã hội của ý thức là lao động và
ngôn ngữ.
Bản chất:
- Là sự phản ánh của thế giới khách quan vào bộ não người trên cơ sở hoạt
động thực tiễn
- Là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan

- Là hình ảnh chứ không pải là bản thân sự vật
- Là hình ả...
Ôn Tập 70% Môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lê-nin
Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về
Vật chất
Trong tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, V.I.Lê-
nin đã định nghĩa: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách
quan, được đem đến cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta
chụp lại, chép lại và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.
Như vậy, phạm trù vật chất của triết học là phạm trù có tính khái quát nhất,
không giống với khái niệm vật chất trong một số ngành KH cụ thể, hay trong đời
sống thường ngày. Vì vậy, không được đồng nhất vật chất với tư cách là một phạm
trù triết học với các dạng tồn tại cụ thề của nó mà các nhà KH chuyên ngành
nghiên cứu. Đồng thời khi khẳng định “Vật chất là một phạm trù triết học” thì
đồng nghĩa với việc thừa nhận v/c là cái có trước ý thức.
Thuộc tính khách quan không phụ thuộc vào ý thức con người là điều kiện
cần và đủ để phân biệt cái gì thuộc về vật chất và cái gì không thuộc về vật chất.
Ở vế này, V.I.Lê-nin thừa nhận khả năng nhận thức của con người về TGKQ.
Điều này nói lên rằng, TTKQ (v/c) là cái có trước, cảm giác của con người
là cái có sau. Cảm giác của con người có thể “chép lại, chụp lại, phản ánh” được
TTKQ (v/c). Như vậy, TTKQ (v/c) không tồn tại rừu tượng mà tồn tại thông qua
các dạng tồn tại cụ thể của mình và bằng cảm giác (ý thức) con người có thể nhận
thức được. Điều này cũng có nghĩa là, ý thức là sự phản ánh đối với v/c; còn v/c là
cái được ý thức phản ánh.
Ý nghĩa
- Đ/n v/c của Lê-nin đã chống lại, khắc phục được cả quan điểm duy tâm chủ
quan, khách quan về vấn đề cơ bản của phạm trù triết học và về phạm trù
vật chất; phân biệt k/n v/c trong triết học và những môn KH cụ thể;
- Nội dung định nghĩa vật chất của Lê-nin đã khắc phục những quan điểm
mang tính trực quan, siêu hình, máy móc về v/c của C/N DV cũ, đồng thời
kế thừa và phát triển được những tư tưởng của K.Marx và Engels về v/c.
- Là cs TGQ KH và PPL đúng đắn cho các nhà KH n/c TG v/c; cs KH cho
việc xây dựng quan điểm DVBC trong lĩnh vực XH.
Ý thức
Nguồn gốc:
Ý thức có nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc XH.
o Tự nhiên: não người và sự phản ánh của thế giới khách
quan vào não người là nguồn gốc tự nhiên của ý thức.
o Xã hội: nguồn gốc xã hội của ý thức là lao động và
ngôn ngữ.
Bản chất:
- Là sự phản ánh của thế giới khách quan vào bộ não người trên cơ sở hoạt
động thực tiễn
- Là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan
Những NLCB của CN Mác Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những NLCB của CN Mác Lênin - Người đăng: ltvi95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Những NLCB của CN Mác Lênin 9 10 608