Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi Vu Trong Hung
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là
tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về đạo đức. Bản thân Chủ tịch Hồ
Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức. Người để lại rất nhiều tác
phẩm, bài nói, bài viết chuyên về đạo đức. Ngay trong tác phẩm lý luận đầu
tiên Người viết để huấn luyện những người yêu nước Việt Nam trẻ tuổi,
cuốn Đường Kách mệnh, vấn đề đầu tiên Người đề cập là tư cách người cách
mệnh. Tác phẩm sau cùng bàn sâu về vấn đề đạo đức được Người viết nhân
dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1969), đăng trên báo Nhân
dân là bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Trong
Di chúc thiêng liêng, khi nói về Đảng, Bác cũng căn dặn Đảng phải rất coi
trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức
của dân tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu
tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng
đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là sự tiếp thu có chọn lọc
và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cả phương
Đông và phương Tây, mà Người đã tiếp thu được trong quá trình hoạt động
cách mạng đầy gian lao, thử thách và vô cùng phong phú vì mục tiêu giải
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản
và toàn diện về đạo đức, bao gồm: vị trí, vai trò, nội dung của đạo đức;
những phẩm chất đạo đức cơ bản và những nguyên tắc xây dựng nền đạo
đức mới; yêu cầu rèn luyện đạo đức với mỗi người cách mạng.
1. Về vị trí, vai trò của đạo đức trong xã hội và trong đời sống của
mỗi người.
- Từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã khẳng định đạo đức là gốc của người
cách mạng. Trong tác phẩmĐường Kách mệnh, Người đã nêu lên 23 điểm
thuộc “tư cách một người cách mệnh”, trong đó chủ yếu là các tiêu chuẩn về
đạo đức, thể hiện chủ yếu trong 3 mối quan hệ: với mình, với người và với
việc. Người viết: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là
một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một
cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được
nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền
tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.

- Với mỗi người, Hồ Chí Minh ví đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và
phát triển con người, như gốc của cây, như ngọn nguồn ...
NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó
tưởng của Người, trong đó tưởng về đạo đức. Bản thân Chủ tịch Hồ
Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức. Người để lại rất nhiều tác
phẩm, bài nói, bài viết chuyên về đạo đức. Ngay trong tác phẩm luận đầu
tiên Người viết để huấn luyện những người yêu nước Việt Nam trẻ tuổi,
cuốn Đường Kách mệnh, vấn đề đầu tiên Người đề cập là tư cách người cách
mệnh. Tác phẩm sau cùng bàn sâu về vấn đề đạo đức được Người viết nhân
dịp kỷ niệm 39 m ngày thành lập Đảng (3-2-1969), đăng trên báo Nhân
dân là bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Trong
Di chúc thiêng liêng, khi nói về Đảng, Bác cũng căn dặn Đảng phải rất coi
trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.
ởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức
của dân tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu
tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tưởng
đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là sự tiếp thu có chọn lọc
phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cả phương
Đông phươngy, Người đã tiếp thu được trong quá trình hoạt động
cách mạng đầy gian lao, thử thách cùng phong phú mục tiêu giải
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản
toàn diện v đạo đức, bao gồm: vị trí, vai trò, nội dung của đạo đức;
những phẩm chất đạo đức cơ bản những nguyên tắc xây dựng nền đạo
đức mới; yêu cầu rèn luyện đạo đức với mỗi người cách mạng.
1. Về vị trí, vai trò của đạo đức trong hội và trong đời sống của
mỗi người.
- Từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã khẳng định đạo đức gốc của người
cách mạng. Trong tác phẩmĐường Kách mệnh, Người đã nêu lên 23 điểm
thuộc “tư cách một người cách mệnh”, trong đó chủ yếucác tiêu chuẩn về
đạo đức, thể hiện chủ yếu trong 3 mối quan hệ: với mình, với người với
việc. Người viết: “Làm cách mạng để cải tạo hội thành hội mới
một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng cũng một nhiệm vụ rất nặng nề, một
cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâui, gian khổ. Sức mạnh mới gánh được
nặng đi được xa. Người cách mạng phải đạo đức cách mạng làm nền
tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.
NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: Vu Trong Hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 352