Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

Được đăng lên bởi tkthtandtcb
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1157 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
I. Khái niệm, nội dung và yêu cầu của công tác văn thư.
1. Khái niệm
Văn thư là từ gốc Hán, dùng để chỉ các loại văn bản, giấy tờ. “Văn”
có nghĩa là văn tự, “thư” có nghĩa là thư tịch. Theo quan niệm của các triều
đại phong kiến trước đây thì làm công tác văn thư tức là làm những công
việc có liên quan đến văn tự, thư tịch. Ngày nay, khái niệm văn thư không
còn xa lạ trong các cơ quan, tổ chức bởi tất cả các cơ quan đều sử dụng
văn bản, giấy tờ làm phương tiện giao tiếp chính thức với nhau. Làm các
công việc như soạn thảo văn bản, quản lý văn bản … tức là làm công tác
văn thư. Như vậy có thể định nghĩa công tác văn thư như sau: Công tác
văn thư là hoạt động bảo đảm thông tin bằng văn bản phục vụ cho việc
lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc của các cơ quan Đảng, các
cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức Chính trị - Xã hội, các đơn
vị Vũ trang Nhân dân (dưới đây gọi chung là các cơ quan, tổ chức). Từ
khái niệm trên ta có thể thấy rằng công tác văn thư có mặt ở hầu hết các
cơ quan, đơn vị. Hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên ở cơ
quan, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng quản lý của cơ
quan và trong một chừng mực nhất định nó quyết định hiệu quả hoạt động
của bộ máy nhà nước.
2. Nội dung
Công tác văn thư bao gồm những nội dung dưới đây:
2.1. Soạn thảo và ban hành văn bản:
- Thảo văn bản.
- Duyệt văn bản.
- Đánh máy, in ấn, sao chụp văn bản.
- Ký văn bản.

2.2. Quản lý văn bản và các tài liệu khác hình thành trong quá trình
hoạt động của các cơ quan, tổ chức.
- Quản lý văn bản đi.
- Quản lý và giải quyết văn bản đến.
- Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.
2.3. Quản lý và sử dụng con dấu.
- Các loại con dấu.
- Bảo quản con dấu.
- Sử dụng con dấu.
3. Yêu cầu công tác văn thư
Trong quá trình thực hiện các nội dung công việc, công tác văn thư ở
các cơ quan phải bảo đảm các yêu cầu dưới đây:
3.1. Nhanh chóng Quá trình giải quyết công việc của cơ quan phụ
thuộc nhiều vào việc xây dựng văn bản và tổ chức quản lý, giải quyết văn
bản. Do đó, xây dựng văn bản nhanh chóng, giải quyết văn bản kịp thời sẽ
góp phần vào việc giải quyết nhanh chóng mọi công việc của cơ quan. Giải
quyết văn bản chậm sẽ làm giảm tiến độ giải quyết công việc của mọi cơ
quan, giảm ý nghĩa của sự việc được đề cập trong văn bản. Đồng thời gây
tốn kém tiền của, công sức và thời gian của cơ quan.
3.2. Chính xác
- Chính xác về nội dung của văn bản:
+ Nội dung văn bản phải tuyệt đối chín...
Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
I. Khái niệm, nội dung và yêu cầu của công tác văn thư.
1. Khái niệm
Văn thư là từ gốc Hán, dùng để chỉ các loại văn bản, giấy tờ. “Văn”
có nghĩa là văn tự, “thư” có nghĩa là thư tịch. Theo quan niệm của các triều
đại phong kiến trước đây thì làm công tác văn thư tức là làm những công
việc có liên quan đến văn tự, thư tịch. Ngày nay, khái niệm văn thư không
còn xa lạ trong các cơ quan, tổ chức bởi tất cả các cơ quan đều sử dụng
văn bản, giấy tờ làm phương tiện giao tiếp chính thức với nhau. Làm các
công việc như soạn thảo văn bản, quản lý văn bản … tức là làm công tác
văn thư. Như vậy có thể định nghĩa công tác văn thư như sau: Công tác
văn thư là hoạt động bảo đảm thông tin bằng văn bản phục vụ cho việc
lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc của các cơ quan Đảng, các
cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức Chính trị - Xã hội, các đơn
vị Vũ trang Nhân dân (dưới đây gọi chung là các cơ quan, tổ chức). Từ
khái niệm trên ta có thể thấy rằng công tác văn thư có mặt ở hầu hết các
cơ quan, đơn vị. Hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên ở cơ
quan, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng quản lý của cơ
quan và trong một chừng mực nhất định nó quyết định hiệu quả hoạt động
của bộ máy nhà nước.
2. Nội dung
Công tác văn thư bao gồm những nội dung dưới đây:
2.1. Soạn thảo và ban hành văn bản:
- Thảo văn bản.
- Duyệt văn bản.
- Đánh máy, in ấn, sao chụp văn bản.
- Ký văn bản.
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ - Người đăng: tkthtandtcb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ 9 10 274