Ktl-icon-tai-lieu

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LÝ LUẬN HCNN

Được đăng lên bởi tranhanhttxtdt-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 859 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LÝ LUẬN HCNN
THI CAO HỌC QUẢN LÝ CÔNG ĐỢT II - NĂM 2013
*****************
PHẦN I: HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
I. QUAN NIỆM VỀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm quản lý
Quản lý là những hoạt động mang tính định hướng, có tổ chức và liên tục của
chủ thể quản lý, tác động vào đối tượng quản lý nhằm điều chỉnh hành vi của đối
tượng quản lý theo mục tiêu đã định trước trong một môi trường biến đổi.
2. Khái niệm quản lý nhà nước
Quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực
nhà nước, do các cơ quan trong bộ máy nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân được nhà
nước uỷ quyền thực hiện, sử dụng pháp luật làm công cụ để điều chỉnh hành vi của
con người trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội nhằm thoả mãn nhu cầu hợp pháp
của nhân dân, duy trì ổn định và phát triển xã hội.
3. Khái niệm quản lý hành chính nhà nước
Quản lý HCNN được hiểu là hoạt động của các cơ quan thực thi quyền hành
pháp, là hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan HCNN.
Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động bằng pháp luật, có tổ chức và liên
tục của các chủ thể quản lý hành chính nhà nước đối với các trình xã hội và hành vi
của con người nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của nhà nước, duy trì trật tự,
ổn định và phát triển xã hội, thoả mãn ngày càng cao nhu cầu hợp pháp của dân cư.
II. VAI TRÒ CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1. Hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, các ý tưởng của các nhà chính trị những người đại diện của nhân dân.
Chủ thể HCNN có trách nhiệm chấp hành quyết định của các cơ quan chính trị
nhằm đạt được các mục tiêu chính trị của quốc gia, phục vụ lợi ích đất nước, nhân
dân.
2. Điều hành các hoạt động KT-XH nhằm đạt mục tiêu tới mức tối đa với hiệu
quả cao nhất.
Vai trò này xuất phát từ chức năng cụ thể của điều hành HCNN: định hướng;
điều chỉnh các quan hệ xã hội; hướng dẫn, tổ chức thực hiện; kiểm tra, thanh tra, xử
lý vi phạm pháp luật
3. Duy trì và thúc đẩy xã hội phát triển ổn định theo định hướng.
HCNN có vai trò duy trì và tạo lập những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển
của các yếu tố cấu thành xã hội (nguồn tài nguyên, nhân lực, vật lực...)
4. Thỏa mãn nhu cầu xã hội thông qua việc cung cấp các dịch vụ công.

III. ĐẶC ĐIỂM CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
1

(***) Chú ý: Nội dung hay ra đề thi
1. Tính lệ thuộc vào chính trị
- Nền HCNN là một bộ phận cấu thành của HTCT, do đó nó bị lệ thuộc và
ràng buộc vào HTCT.
Nhà nước nói chung, hệ thống HCNN nói riêng có hai chức năng: Duy trì trật
tự chung, lợi ích chung của xã hội ...
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LÝ LUẬN HCNN
THI CAO HỌC QUẢN LÝ CÔNG ĐỢT II - NĂM 2013
*****************
PHẦN I: HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
I. QUAN NIỆM VỀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm quản lý
Quản những hoạt động mang tính định hướng, tổ chức liên tục của
chủ thể quản lý, c động vào đối tượng quản nhằm điều chỉnh hành vi của đối
tượng quản lý theo mục tiêu đã định trước trong một môi trường biến đổi.
2. Khái niệm quản lý nhà nước
Quản nhà nước một dạng quản hội đặc biệt, mang tính quyền lực
nhà nước, do các quan trong bộ máy nhà nước hoặc tổ chức, nhân được nhà
nước uỷ quyền thực hiện, sử dụng pháp luật làm công cụ để điều chỉnh hành vi của
con người trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội nhằm thoả mãn nhu cầu hợp pháp
của nhân dân, duy trì ổn định và phát triển xã hội.
3. Khái niệm quản lý hành chính nhà nước
Quản HCNN được hiểu hoạt động của các quan thực thi quyền hành
pháp, là hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan HCNN.
Quản hành chính nhà nướcsự tác động bằng pháp luật,tổ chức và liên
tục của các chủ thể quản hành chính nhà nước đối với các trình hội hành vi
của con người nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của nhà nước, duy trì trật tự,
ổn định và phát triển xã hội, thoả mãn ngày càng cao nhu cầu hợp pháp của dân cư.
II. VAI TRÒ CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1. Hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, các ý tưởng của các n chính trị -
những người đại diện của nhân dân.
Chủ thể HCNNtrách nhiệm chấp hành quyết định của các cơ quan chính trị
nhằm đạt được các mục tiêu chính trị của quốc gia, phục vụ lợi ích đất nước, nhân
dân.
2. Điều hành các hoạt động KT-XH nhằm đạt mục tiêu tới mức tối đa với hiệu
quả cao nhất.
Vai trò này xuất phát từ chức năng cụ thể của điều hành HCNN: định hướng;
điều chỉnhc quan hệ hội; hướng dẫn, tổ chức thực hiện; kiểm tra, thanh tra, xử
lý vi phạm pháp luật
3. Duy trì và thúc đẩy xã hội phát triển ổn định theo định hướng.
HCNN vai trò duy trì tạo lập những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển
của các yếu tố cấu thành xã hội (nguồn tài nguyên, nhân lực, vật lực...)
4. Thỏa mãn nhu cầu xã hội thông qua việc cung cấp các dịch vụ công.
III. ĐẶC ĐIỂM CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
1
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LÝ LUẬN HCNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LÝ LUẬN HCNN - Người đăng: tranhanhttxtdt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LÝ LUẬN HCNN 9 10 90