Ktl-icon-tai-lieu

NỘI DUNG ÔN THI HỌC PHẦN MÔN TÂM LÝ HỌC

Được đăng lên bởi kakacong12
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3456 lần   |   Lượt tải: 14 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC PHẦN MÔN TLHLT-TLHSP
NĂM HỌC 2014- 2015
Câu 1 Nhiệm vụ nghiên cứu của TLHLT-TLHSP?
Trả lời
* Nhiệm vụ của tâm lý học lứa tuổi tiểu học
TLHLT tiểu học+ chỉ ra các đặc điểm tâm sinh lý của con người,trong tường giai đoạn lứa
tuổi vàtrong xuốt cuộc đời.Những quy luật hình thành và biểu hện tâm lý ở trẻ em, ở giai đoạn
phát triển tâm lý tiểu học chỉ ra các điều kiện, động lực đẻ phát triển tâm lý.
+ cung cấp cơ sở tâm lý lứa tuổi cho việc sây dựng các nguyên tắc, phương phá, biện pháp và
giáo dục phù hợp đặc điển và tâm lý lứa tuổi
+Cung cấp tâm lý cho giáo viên tiểu học trong hoạt động sư phạm,giúp giáo viên tiểu học, các
nhà giáo dục có phương pháp đối sử khéo léo với giáo viên, học sinh và tự rèn luyện, tự hoàn
thiện lốt bản thân dể làm tốt Vai trò người giáo viên trong sự nghiệp trồng người của mình.
* Nhiệm vụ của tâm lý học sư phạm tiểu học
_Nhiệm vụ chung Tâm lý học sư phạm tiểu học là dựa trên những thành tựu của tâm lý học
đại cương.Tâm lý học lứa tổi vạch ra những cơ sở của tâm lý sư phạm của hoạt động dạy
học,hoạt động giáo dục và việc rèn luyện phẩm chất năng lực cần thiết cảu người giáo viên
tiểu học :
+Chỉ ra những quy luật tân lý của việc dạy học và giáo dục ở cấp tiểu học
+ Nghiên cưu những vấn đề tâm lý học của việc hình thành tri thức khoa học, hình thành kỹ
năng, kỹ xảo, phẩm chất nhân cách của người học sinh
+Chỉ ra như câu tâm ký của việc điều khiển quá trình dạy học, giáo dục tổ chức hoạt động
+Nghiên cưu đặc trưng lao động,hệ thống phẩm chất năng lực của người gióa viên,việc hoàn
thiện và hoàn thiện nhân cách và năng lực nghề nghiệp
Câu 2 Các quan niệm về trẻ em, Quan điểm duy vật biện chứng về việc phát triền tâm lý
trẻ em?
Trả lời
Có nhiều quan niệm về trẻ em: Có quan niệm cho rằng trẻ em là người lớn thu nhỏ lại trẻ em
chỉ khác người lớn về tầm cỡ,kích thước cơ thể, hoạc khác nhâu về mức độ biểu hiện, trình
độ đat được về nhận thức, tư tưởng tình cảm chứ không khác nhau về chất. Vì thế, đứng trước
một đứa trẻ vừa sinh ra họ cố tìm ở đứa trẻ vừa ra đời những nét giống với những thế hệ trước

kế tục những cái đã có từ những thế hệ trước để lại. Lấy người lớn làm thước đo mọi thứ cho
trẻ em. Đây là một quan điểm sai lầm về trẻ em.
+Có một quan niệm đúng đắn và được nhiều người thừa nhận: Trẻ em là trẻ em. Trẻ em
không phải là người lớn thu nhỏ lại.Trẻ em vận động và phát triển theo quy luật của trẻ em.
+RutXô nhận xét:” Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ lại, trẻ em có những cách nhìn
cách suy nghĩ cách nhận thức...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC PHẦN MÔN TLHLT-TLHSP
NĂM HỌC 2014- 2015
Câu 1 Nhiệm vụ nghiên cứu của TLHLT-TLHSP?
Tr lời
* Nhiệm vụ của tâm lý học lứa tuổi tiểu học
TLHLT tiểu học+ chỉ ra các đặc điểm tâm sinh lý của con người,trong tường giai đoạn lứa
tuổi vàtrong xuốt cuộc đời.Những quy luật hình thành và biểu hện tâm lý ở trẻ em, ở giai đoạn
phát triển tâm lý tiểu học chỉ ra các điều kiện, động lực đẻ phát triển tâm lý.
+ cung cấp cơ sở tâm lý lứa tuổi cho việc sây dựng các nguyên tắc, phương phá, biện pháp và
giáo dục phù hợp đặc điển và tâm lý lứa tuổi
+Cung cấp tâm lý cho giáo viên tiểu học trong hoạt động sư phạm,giúp giáo viên tiểu học, các
nhà giáo dục có phương pháp đối sử khéo léo với giáo viên, học sinh và tự rèn luyện, tự hoàn
thiện lốt bản thân dể làm tốt Vai trò người giáo viên trong sự nghiệp trồng người của mình.
* Nhiệm vụ của tâm lý học sư phạm tiểu học
_Nhiệm vụ chung Tâm lý học sư phạm tiểu học là dựa trên những thành tựu của tâm lý học
đại cương.Tâm lý học lứa tổi vạch ra những cơ sở của tâm lý sư phạm của hoạt động dạy
học,hoạt động giáo dục và việc rèn luyện phẩm chất năng lực cần thiết cảu người giáo viên
tiểu học :
+Chỉ ra những quy luật tân lý của việc dạy học và giáo dục ở cấp tiểu học
+ Nghiên cưu những vấn đề tâm lý học của việc hình thành tri thức khoa học, hình thành kỹ
năng, kỹ xảo, phẩm chất nhân cách của người học sinh
+Chỉ ra như câu tâm ký của việc điều khiển quá trình dạy học, giáo dục tổ chức hoạt động
+Nghiên cưu đặc trưng lao động,hệ thống phẩm chất năng lực của người gióa viên,việc hoàn
thiện và hoàn thiện nhân cách và năng lực nghề nghiệp
Câu 2 Các quan niệm về trẻ em, Quan điểm duy vật biện chứng về việc phát triền tâm lý
trẻ em?
Trả lời
Có nhiều quan niệm về trẻ em: Có quan niệm cho rằng trẻ em là người lớn thu nhỏ lại trẻ em
chỉ khác người lớn về tầm cỡ,kích thước cơ thể, hoạc khác nhâu về mức độ biểu hiện, trình
độ đat được về nhận thức, tư tưởng tình cảm chứ không khác nhau về chất. Vì thế, đứng trước
một đứa trẻ vừa sinh ra họ cố tìm ở đứa trẻ vừa ra đời những nét giống với những thế hệ trước
NỘI DUNG ÔN THI HỌC PHẦN MÔN TÂM LÝ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NỘI DUNG ÔN THI HỌC PHẦN MÔN TÂM LÝ HỌC - Người đăng: kakacong12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
NỘI DUNG ÔN THI HỌC PHẦN MÔN TÂM LÝ HỌC 9 10 289