Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Trần Vũ Lê An
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng
của Người, trong đó có tư tưởng về đạo đức. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là
một tấm gương sáng ngời về đạo đức. Người để lại rất nhiều tác phẩm, bài nói, bài
viết chuyên về đạo đức. Ngay trong tác phẩm lý luận đầu tiên Người viết để huấn
luyện những người yêu nước Việt Nam trẻ tuổi, cuốn Đường Kách mệnh, vấn đề
đầu tiên Người đề cập là tư cách người cách mệnh. Tác phẩm sau cùng bàn sâu về
vấn đề đạo đức được Người viết nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (32-1969), đăng trên báo Nhân dân là bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch
chủ nghĩa cá nhân. Trong Di chúc thiêng liêng, khi nói về Đảng, Bác cũng căn dặn
Đảng phải rất coi trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng
viên.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân
tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng
nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức cách
mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những
tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cả phương Đông và phương Tây, mà
Người đã tiếp thu được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử
thách và vô cùng phong phú vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp,
giải phóng con người.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản và
toàn diện về đạo đức, bao gồm: vị trí, vai trò, nội dung của đạo đức; những phẩm
chất đạo đức cơ bản và những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới; yêu cầu rèn
luyện đạo đức với mỗi người cách mạng.
1. Về vị trí, vai trò của đạo đức trong xã hội và trong đời sống của mỗi
người.
- Từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã khẳng định đạo đức là gốc của người cách
mạng. Trong tác phẩmĐường Kách mệnh, Người đã nêu lên 23 điểm thuộc “tư
cách một người cách mệnh”, trong đó chủ yếu là các tiêu chuẩn về đạo đức, thể
hiện chủ yếu trong 3 mối quan hệ: với mình, với người và với việc. Người viết:
“Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ
vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp,
lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách
mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ
cách mạng vẻ vang”.

- Với mỗi người, Hồ Chí Minh ví đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển
con người, như gốc của cây, như ngọn nguồn của sông suối. Người viết: “Cũng
như sông thì có ...
Chủ tịch H Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản giá, đó là tưởng
của Người, trong đó tưởng về đạo đức. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh
một tấm gương sáng ngời về đạo đức. Người để lại rất nhiều tác phẩm, bài nói, bài
viết chuyên v đạo đức. Ngay trong tác phẩm luận đầu tiên Người viết đhuấn
luyện những người yêu nước Việt Nam trẻ tuổi, cuốn Đường Kách mệnh, vấn đề
đầu tiên Người đề cậpcách người cách mệnh. Tác phẩm sau ng bàn sâu về
vấn đề đạo đức được Người viết nhân dp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3-
2-1969), đăng trên báo Nhân dân bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch
chủ nghĩa cá nhân. Trong Di chúc thiêng liêng, khi nói về Đảng, Bác cũng căn dặn
Đảng phải rất coi trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng
viên.
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân
tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng
nước giữ nước; sự vận dụng phát triển sáng tạo tưởng đạo đức cách
mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những
tinh hoa văn hóa, đạo đc của nhân loại, cả phương Đông phương Tây,
Người đã tiếp thu được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử
thách cùng phong phú mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp,
giải phóng con người.
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh một hệ thống các quan điểm bản
toàn diện về đạo đức, bao gồm: vị trí, vai trò, nội dung của đạo đức; những phẩm
chất đạo đức bản những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới; yêu cầu rèn
luyện đạo đức với mỗi người cách mạng.
1. V v trí, vai t của đạo đức trong hội trong đời sống của mỗi
người.
- Từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã khẳng đnh đạo đức gốc của người cách
mạng. Trong c phẩmĐường Kách mệnh, Người đã nêu lên 23 điểm thuộc “tư
cách một người cách mệnh”, trong đó chủ yếu các tiêu chuẩn về đạo đức, thể
hiện chủ yếu trong 3 mối quan hệ: với mình, với người với việc. Người viết:
“Làm cách mạng để cải tạo hội thành hội mới một sự nghiệp rất vẻ
vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp,
lâu dài, gian khổ. Sc mạnh mới gánh được nặng đi được xa. Người cách
mạng phải đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ
cách mạng vẻ vang”.
Nội dung tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung tư tưởng HCM - Người đăng: Trần Vũ Lê An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nội dung tư tưởng HCM 9 10 524