Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung và nguyên lý của sự phát triển

Được đăng lên bởi mttqbavi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài tập điều kiện môn Những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa Mác-Lênin

Họ và tên: LÊ XUÂN LÂM
Lớp : D11TXVT01-N
Khóa học: VII.2

Nội dung các câu hỏi lựa chọn:
Câu1: Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển.
Câu2: Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật thống nhất và đấu tranh của
các mặt đối lập.
Câu3: Nêu và phân tích sứ mạnh lịch sử của giai cấp công nhân

Bài làm
Câu 1:
Khái niệm: Đó không phải là sự biến đổi tăng lên hay giảm đi đơn thuần về lượng hay
biến đổi tuần hoàn lặp đi lặp lại ở chất cũ mà là sự biến đổi về chất theo hướng ngày càng
hoàn thiện của sự vật ở những trình độ ngày càng cao hơn.
Phát triển cũng là quá trình phát sinh và giải quyết mâu thuẫn khách quan vốn có của sự
vật,hiện tượng,là quá trình thống nhất giữa phủ định các nhân tố tiêu cực và kế thừa,nâng
cao nhân tố tích cực từ sự vật, hiện tượng cũ trong hình thái của sự vật hiện tượng mới.
Các tính chất của sự phát triển
- Tính khách quan của sự phát triển biểu hiện trong nguồn gốc của sự vận động và
phát triển.Đó là quá trình bắt nguồn từ bản than sự vật hiện tượng,là quá trình giải
quyết mâu thuẫn của sự vật hiện tượng. Vì vậy phát triển là thuaacj tính tất
yếu,khách quan,không phụ thuộc vào ý thức của con người
- Tính phổ biến của sự phát triển được thể hiện ở các quá trình phát triển diễn ra
trong mọi lĩnh vực tự nhiên,xã hội và tư duy.
- Tính đa dạng, phong phú của sự phát triển được thể hiện ở chỗ phát triển là
khuynh hướng chung của mọi sự vật hiện tượng mỗi lĩnh vực có quá trình phát
triển không hoàn toàn giống nhau.
Ý nghĩa phương pháp luận:
- Nguyên lý về sự phát triển là cơ sở lý luận khoa học để định hướng nhận thức thế
giới và cải tạo thế giới.
- Quan điểm phát triển đòi hỏi phải khác phục tư tưởng bảo thủ,trì trệ, định
kiến,đối lập với sự phát triển
Theo quan điểm phát triển,để nhận thức và giải quyết bất cứ vấn đề gì trong thực
tiễn,một mặt cần phải đặt sự vật theo khuynh hướng đi lên của nó vì vậy đòi hỏi phải
nhận thức được tính quanh co,phức tạp của sự vật ,hiện tượng trong quá trình phát triển
của nó.
Như vậy với tư cách là khoa học về mối quan hệ phổ biến và sự phát triển,phép
biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mac-Leenin giữ 1 vai trò đặc biệt quan trọng trong
nhận thức và thực tiễn.Khẳng định vai trò của phép biện chứng duy vật.
Phép biện chứng là phương pháp mà điều căn bản là nó xem xét những sự vật và những
phản ánh của chúng trong tư tưởng trong mối liên hệ qua lại lẫn nhau của chúng,trong sự
rang buộc,sự vận động,sự phát...
Bài tập điều kiện môn Những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa Mác-Lênin
Họ và tên: LÊ XUÂN LÂM
Lớp : D11TXVT01-N
Khóa học: VII.2
Nội dung các câu hỏi lựa chọn:
Câu1: Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển.
Câu2: Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật thống nhất và đấu tranh của
các mặt đối lập.
Câu3: Nêu và phân tích sứ mạnh lịch sử của giai cấp công nhân
Nội dung và nguyên lý của sự phát triển - Trang 2
Nội dung và nguyên lý của sự phát triển - Người đăng: mttqbavi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nội dung và nguyên lý của sự phát triển 9 10 81