Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân

Được đăng lên bởi cobuivan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2690 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN
PHẦN II - NGUYÊN LÝ
ĐHLTKT 5A3
I. Nội dung chuẩn bị slides
Sử dụng sơ đồ, bảng biểu, phim ảnh để thuyết trình nội dung sau:
1. Điều kiện ra đời, ưu thế và đặc trưng của sản xuất hàng hóa
2. Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa
3. Quy luật giá trị là quy luật cơ bản của nền sản xuất hàng hóa
4. Mâu thuẫn của công thức chung Tư bản
5. Hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt
6. Quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của nền sản xuất TB
7. TBBB và TBKB
8. Tích tụ và tập trung TB
9. Tuần hoàn và chu chuyển TB
10. TBCĐ và TBLĐ
11. Phân biệt P và m
12. Phân biệt CNTB, CNTB độc quyền và CNTB độc quyền Nhà nước
Lưu ý: Không sử dụng Word
II. Phân công chuẩn bị slides
Nhóm 1: Câu 1, câu 12
Nhóm 2: Câu 2, câu 11
Nhóm 3: Câu 3, câu 9
Nhóm 4: Câu 4, câu 8
Nhóm 5: Câu 5, câu 7
Nhóm 6: Câu 6, câu 1
Nhóm 7: Câu 7, câu 2
Nhóm 8: Câu 8, câu 3
Nhóm 9: Câu 9, câu 4
Nhóm 10: Câu 10, câu 5
III. Thảo luận nhóm
1. Phân nhóm thảo luận:
NHÓM LỚN I: (Gồm 5 nhóm nhỏ 1-5), thảo luận buổi thứ nhất
NHÓM LỚN II: (Gồm 5 nhóm nhỏ 6-10), thảo luận buổi thứ hai
2. Cơ chế: - Mỗi nhóm chuẩn bị 2 câu để chấm điểm và cử một SV thuyết
trình (Đánh giá chung kết quả cho cả nhóm); - Phản biện chất lượng được
xác định bổ sung điểm cho cá nhân
3. Nộp bài: Các nhóm chuẩn bị Slides gửi cho thầy theo địa chỉ mail:
thaivihoang@gmail.com trước ngày thảo luận (không phải in Slides)
Lớp trưởng triển khai ra lớp báo cáo lại thầy nhé

...
HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN
PHẦN II - NGUYÊN LÝ
ĐHLTKT 5A3
I. Nội dung chuẩn bị slides
Sử dụng sơ đồ, bảng biểu, phim ảnh để thuyết trình nội dung sau:
1. Điều kiện ra đời, ưu thế và đặc trưng của sản xuất hàng hóa
2. Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa
3. Quy luật giá trị là quy luật cơ bản của nền sản xuất hàng hóa
4. Mâu thuẫn của công thức chung Tư bản
5. Hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt
6. Quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của nền sản xuất TB
7. TBBB và TBKB
8. Tích tụ và tập trung TB
9. Tuần hoàn và chu chuyển TB
10. TBCĐ và TBLĐ
11. Phân biệt P và m
12. Phân biệt CNTB, CNTB độc quyền và CNTB độc quyền Nhà nước
Lưu ý: Không sử dụng Word
II. Phân công chuẩn bị slides
Nhóm 1: Câu 1, câu 12
Nhóm 2: Câu 2, câu 11
Nhóm 3: Câu 3, câu 9
Nhóm 4: Câu 4, câu 8
Nhóm 5: Câu 5, câu 7
Nhóm 6: Câu 6, câu 1
Nhóm 7: Câu 7, câu 2
Nhóm 8: Câu 8, câu 3
Nhóm 9: Câu 9, câu 4
Nhóm 10: Câu 10, câu 5
III. Thảo luận nhóm
1. Phân nhóm thảo luận:
NHÓM LỚN I: (Gồm 5 nhóm nhỏ 1-5), thảo luận buổi thứ nhất
NHÓM LỚN II: (Gồm 5 nhóm nhỏ 6-10), thảo luận buổi thứ hai
2. chế: - Mỗi nhóm chuẩn bị 2 câu để chấm điểm cử một SV thuyết
trình (Đánh giá chung kết quả cho cả nhóm); - Phản biện chất lượng được
xác định bổ sung điểm cho cá nhân
3. Nộp bài: Các nhóm chuẩn bị Slides gửi cho thầy theo địa chỉ mail:
thaivihoang@gmail.com trước ngày thảo luận (không phải in Slides)
Lớp trưởng triển khai ra lớp báo cáo lại thầy nhé
Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân - Trang 2
Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân - Người đăng: cobuivan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 9 10 172