Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn Lịch Sử Đảng

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4510 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Câu 5: Đồng chí hãy phân tích quá trình nhận thức của Đảng về con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (từ 1975 đến nay).
Bài làm
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước ta được độc lập, Đảng
chủ trương mau chóng hoàn thành thống nhất nước nhà về mọi mặt và đưa cả nước
cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trải qua hơn hai mươi năm phấn đấu, Đảng ta đã thu
được nhiều thành tựu trong bước đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhất
là trong tư duy nhận tức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Một trong những thành
tựu tư duy của Đảng chính là “Quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã có thể hình thành trên những nét chủ yếu” (Nghị quyết
Đại hội Đảng CSVN lần 7) và “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta được
xác định ngày càng rõ hơn” (Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 8).
Để đi đến một lần kết luận như vậy cần phải có một quá trình nhận thức của
Đảng. Nhận thức theo quy luật logic của nó là sự tiếp nối tư duy, từ những nhận
thức đơn giản ban đầu đến tư duy ngày càng sát hợp với thực tiễn, không thể tách
rời từng giai đoạn hoặc đổi chiều.
Đảng cộng sản Việt Nam nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
cũng đi theo con đường biện chứng đó. Trước hết là nhận thức về mô hình, mục tiêu
của chủ nghĩa xã hội. Đại hội lần thứ 4 của Đảng (1976) đã xác định chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam với bốn đặc trưng cơ bản : một là nhân dân lao động làm chủ tập thể
mà nòng cốt là liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng; hai là chế độ công
hữu dưới hai hình thức sở hữu toàn dân và tập thể không có người bóc lột người,
phân phối theo nguyên tắc : “Làm theo năng lực, hưởng theo lao động” trên cơ sở
của nền sản xuất lớn XHCN, ba là con người mới xã hội chủ nghĩa, bốn là nền văn
hóa mới xã hội chủ nghĩa.
Về cơ bản, mô hình này đã có dưới thời Liên Xô, Trung Quốc trong đó nhấn
mạnh tính chất thuần khiết đến lý tưởng của mô hình CNXH với yếu tố : Nắm vững
chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động; khẳng
định sở hữu toàn dân tập thể phủ nhận của hình thức sở hữu tư nhân, cá thể, phân
phối theo lao động. Mô hình này được xem là mục tiêu của công cuộc xây dựng
CNXH ở miền Bắc thời kỳ 1954-1975 và cả nước thời kỳ 1975-1986.
Trong hơn 10 năm (từ 1986 đến nay), trong nhận thức của Đảng ta có sự thay
đổi quan niệm về mô hình, mục tiêu CNXH bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ 6 và rõ
nét hơn trong Đại hội 7. Đảng đưa ra một mô hình mới về chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam với sáu đặc trưng đó là :
• Xây ...
Câu 5: Đồng chí hãy phân tích quá trình nhận thức của Đảng về con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (từ 1975 đến nay).
Bài làm
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước ta được độc lập, Đảng
chủ trương mau cng hoàn thành thống nhất nước nhà về mọi mặt và đưa cả nước
cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trải qua hơn hai mươi năm phấn đấu, Đảng ta đã thu
được nhiều thành tựu trong bước đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhất
trongduy nhận tức con đường đi lên chủ nghĩa hội. Một trong những thành
tựu duy của Đảng chính làQuan niệm về chủ nghĩa hội và con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã thể hình thành trên những nét chủ yếu” (Nghị quyết
Đại hội Đảng CSVN lần 7) Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nước ta được
xác định ngày càng rõ hơn” (Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 8).
Để đi đến một lần kết luận như vậy cần phải có một quá trình nhận thức của
Đảng. Nhận thức theo quy luật logic của nó là sự tiếp nối tư duy, từ những nhận
thức đơn giản ban đầu đến tư duy ngày càng sát hợp với thực tiễn, không thể tách
rời từng giai đoạn hoặc đổi chiều.
Đảng cộng sản Việt Nam nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
cũng đi theo con đường biện chứng đó. Trước hết là nhận thức về mô hình, mục tiêu
của chủ nghĩa xã hội. Đại hội lần thứ 4 của Đảng (1976) đã xác định chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam với bốn đặc trưng cơ bản : một là nhân dân lao động làm chủ tập thể
mà nòng cốt là liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng; hai là chế độ công
hữu dưới hai hình thức sở hữu toàn dân và tập thể không có người bóc lột người,
phân phối theo nguyên tắc : “Làm theo năng lực, hưởng theo lao động” trên cơ sở
của nền sản xuất lớn XHCN, ba là con người mới xã hội chủ nghĩa, bốn là nền văn
hóa mới xã hội chủ nghĩa.
Về bản, hình này đã dưới thời Liên Xô, Trung Quốc trong đó nhấn
mạnh tính chất thuần khiết đến tưởng của mô hình CNXH với yếu tố : Nắm vững
chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động; khẳng
định sở hữu toàn dân tập thể phủ nhận của hình thức sở hu tư nhân,thể, phân
phối theo lao động. hình này được xem mục tiêu của công cuộc xây dựng
CNXH ở miền Bắc thời kỳ 1954-1975 và cả nước thời kỳ 1975-1986.
Trong hơn 10 năm (từ 1986 đến nay), trong nhận thức của Đảng ta có sự thay
đổi quan niệm về mô hình, mục tiêu CNXH bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ 6 và rõ
nét hơn trong Đại hội 7. Đảng đưa ra một mô hình mới về chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam với sáu đặc trưng đó là :
Xây dựng nền sản xuất hàng hóa phát triển cao trên cơ sở lực lượng sản
xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu.
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Con người được giải phóng, làm theo năng lực, hưởng theo lao động.
Các dân tộc trong cả nước bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.
Quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giới trên cơ sở các bên
cùng có lợi.
Về cơ bản, mô hình CNXH của Đại hội 7 vẫn giữ những quan điểm của Đại
hội 4 thông qua việc khẳng định các yếu tố : Nhân dân lao động làm chủ và chế độ
công hữu về tư liệu sản xuất, đồng thời nêu quan điểm chấp nhận đa sở hữu, nhiều
thành phần kinh tế và sản xuất hàng hóa trong chủ nghĩa xã hội.
Về tính chất và nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH. Đại hội 4 của Đảng
xác định thời kỳ quá độ là thời kỳ chuyển biến từ sản xuất nhỏ, lạc hậu, cá thể lên
sản xuất lớn XHCN, sản xuất tập thể, chuyển từ các hình thức sở hữu phi XHCN
sang chế độ công hữu tư liệu sản xuất. Khẳng định sự tồn tại của hai thành phần :
Ôn tập môn Lịch Sử Đảng - Trang 2
Ôn tập môn Lịch Sử Đảng - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ôn tập môn Lịch Sử Đảng 9 10 201