Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn Triết học

Được đăng lên bởi ngatltv
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC
Câu 4: Vật chất, ý thức, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa phương
pháp luận của MQH giữa vật chất và ý thức; vận dụng vào thực tiễn phân tích
khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí.
* Vật chất: Trong tác phẩm chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê
phán LêNin đã định nghĩa: vật chất là 1 phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại
khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của
chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại ko lệ thuộc vào cảm giác.
* Ý thức: là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người, là
hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.Tuy nhiên ko phải cứ thế giới
khách quan tác động vào bộ óc con người là tự nhiên trở thành ý thức.Ngược
lại ý thức là sự phản ánh năng động sáng tạo về thế giới do nhu cầu của việc
con người cải biến giới tự nhiên quyết định và được thực hiện thông qua hoạt
động lao động. Vì vậy ý thức là cái vật chất được đem chuyển vào trong đầu
óc con người và được cải biến đi ở trong đó.
* Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
- Vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức:
Vật chất có trước, ý thức có sau. Vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý
thức, là nguồn gốc sinh ra ý thức. Não người là dạng vật chất có tổ chức cao,
là cơ quan phản ánh để hình thành ý thức. Ý thức tồn tại phụ thuộc vào hoạt
động thần kinh của bộ não trong quá trình phản ánh thế giới khách quan.
Ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất vào não người, là hình ảnh của thế giới
khách quan. Thế giới khách quan là nguồn gốc của ý thức quyết định nội dung
của ý thức.
- Ý thức có tính độc lập tương đối tác động trở lại vật chất.
Ý thức có tính độc lập tương đối so với vật chất có tính năng động sáng tạo
nên có thể tác động trở lại vật chất góp phần cải biến thế giới khách quan
thông qua hoạt động thực tiễn của con người
Ý thức phản ánh đúng hiện thực khách quan, có tác dụng thúc đẩy hoạt động
thực tiễn của con người trong quá trình cải tạo thế giới vật chất.
Ý thức phản ánh ko đúng hiện thực khách quan ở mức độ nhất định có thể
kìm hãm hoạt động thực tiễn của con người trong quá trình cải tạo tự nhiên và
xã hội.
- Sự tác động của ý thức đối với vật chất phải thông qua hoạt động của con
người.
Con người dựa trên những tri thức của mình về thế giới khách quan, hiểu biết
những qui luật khách quan từ đó đề ra mục tiêu phương hướng, biện pháp
thực hiện và ý chí thực hiện mục tiêu ấy.
Vai trò tích cực chủ động sáng tạo của ý thức con người trong quá trình cải
tạo thế giớ...
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC
Câu 4: Vật chất, ý thức, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa phương
pháp luận của MQH giữa vật chất và ý thức; vận dụng vào thực tiễn phân tích
khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí.
* Vật chất: Trong tác phẩm chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê
phán LêNin đã định nghĩa: vật chất là 1 phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại
khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của
chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại ko lệ thuộc vào cảm giác.
* Ý thức: là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người, là
hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.Tuy nhiên ko phải cứ thế giới
khách quan tác động vào bộ óc con người là tự nhiên trở thành ý thức.Ngược
lại ý thức là sự phản ánh năng động sáng tạo về thế giới do nhu cầu của việc
con người cải biến giới tự nhiên quyết định và được thực hiện thông qua hoạt
động lao động. Vì vậy ý thức là cái vật chất được đem chuyển vào trong đầu
óc con người và được cải biến đi ở trong đó.
* Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
- Vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức:
Vật chất có trước, ý thức có sau. Vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý
thức, là nguồn gốc sinh ra ý thức. Não người là dạng vật chất có tổ chức cao,
là cơ quan phản ánh để hình thành ý thức. Ý thức tồn tại phụ thuộc vào hoạt
động thần kinh của bộ não trong quá trình phản ánh thế giới khách quan.
Ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất vào não người, là hình ảnh của thế giới
khách quan. Thế giới khách quan là nguồn gốc của ý thức quyết định nội dung
của ý thức.
- Ý thức có tính độc lập tương đối tác động trở lại vật chất.
Ý thức có tính độc lập tương đối so với vật chất có tính năng động sáng tạo
nên có thể tác động trở lại vật chất góp phần cải biến thế giới khách quan
thông qua hoạt động thực tiễn của con người
Ý thức phản ánh đúng hiện thực khách quan, có tác dụng thúc đẩy hoạt động
thực tiễn của con người trong quá trình cải tạo thế giới vật chất.
Ý thức phản ánh ko đúng hiện thực khách quan ở mức độ nhất định có thể
kìm hãm hoạt động thực tiễn của con người trong quá trình cải tạo tự nhiên và
xã hội.
- Sự tác động của ý thức đối với vật chất phải thông qua hoạt động của con
người.
Con người dựa trên những tri thức của mình về thế giới khách quan, hiểu biết
những qui luật khách quan từ đó đề ra mục tiêu phương hướng, biện pháp
thực hiện và ý chí thực hiện mục tiêu ấy.
Vai trò tích cực chủ động sáng tạo của ý thức con người trong quá trình cải
tạo thế giới hiện thực được phát triển đến mức độ nào chăng nữa vẫn phải
dựa trên sự phản ánh thế giới khách quan và các điều kiện khách quan.
* Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ MQH vật chất - ý thức, vận dụng vào
thực tiễn:
1
Ôn tập môn Triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn Triết học - Người đăng: ngatltv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ôn tập môn Triết học 9 10 613