Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tâp Thảo Luận 2

Được đăng lên bởi vulan-12a6
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi thảo luận

Câu 1. Phong trào yêu nước do Việt Nam Quốc
đân Đảng khởi xướng thuộc khuynh hướng
nào trong các khuynh hướng sau?
a.Phong trào yêu nước theo khuynh hướng Cần
Vương.
b.Phong trào yêu nước theo khuynh hướng
phong kiến.
c.Phong trào yêu nước theo khuynh hương dân
chủ tư sản.
d. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô
sản.

Câu 2. Điểm nào sau đây chỉ rõ sự khác nhau
giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
và Luận cương chính trị tháng 10 – 1930?
a. Phương hướng chiến lược của cách mạng.
b.Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng.
c. Vai trò lãnh đạo cách mạng.
d. Phương pháp cách mạng.

Câu 3. Trong các văn kiện sau đây, văn kiện nào
của Đảng nhấn mạnh “vấn đề thổ địa là cái
cốt của cách mạng tư sản dân quyền”?
a. Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.
b. Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh
(ngày 18/11/1930).
c. Luận cương chính trị tháng 10-1930.
d. Xung quanh vấn đề chiến lược mới của Đảng
(tháng 10/1936)

Câu 4. Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách
mạng giai đoạn 1936 – 1939 là gì?
a. Độc lập dân tộc.
b. Các quyền dân chủ đơn sơ.
c. Ruộng đất cho dân cày.
d. Tất cả các mục tiêu trên.
Câu 5. Trong cao trào dân chủ giai đoạn 1936-1939,
Đảng ta chủ trương tập hợp những lực lượng nào sau
đây?
a. Công nhân và nông dân.
b. Cả dân tộc Việt Nam.
c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ
d. Mọi lực lượng dân tộc và một bộ phận người Pháp ở
Đông Dương.

Câu 6. Ai là người viết tác phẩm “Tự chỉ trích”?
a. Nguyễn Văn Cừ.
b. Lê Hồng Phong.
c. Hà Huy Tập.
d. Phan Đăng Lưu
Câu 7. Chủ trương điều chỉnh chiến lược cách
mạng của Đảng được bắt đầu từ Hội nghị Trung
ương lần thứ mấy?
a. Hội nghị Trung ương 6
b. Hội nghị Trung ương 7
c. Hội nghị Trung ương 8
d. Hội nghị Trung ương 9

Câu 8. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của
chúng ta” ra đời khi nào?
a. Ngày 9 – 3 -1945.
b. Ngày 12- 3 – 1945.
c. Ngày 10 – 3 – 1946.
d. Ngày 12 – 3 – 1946.
Câu 9. Hội nghị nào sau đây đã quyết định phát động
toàn dân nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền?
a. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
b. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng.
c. Hội nghị toàn quốc của Đảng.
d. Hội nghị Tổng bộ Việt Minh.

Câu 10. Trong các tỉnh sau, tỉnh nào khởi nghĩa
giành chính quyền đầu tiên?
a. Huế.
b. Sài Gòn.
c. Hà Nội.
d. Hà Tiên.

Câu 11. Tình hình đất nước ta sau Cách mạng Tháng Tám
năm 1945 được ví nhứ hình ảnh nào dưới đây?
a. Nước sôi lửa nóng.
b. Nước sôi lửa bỏng.
c. Ngàn cân treo sợi tóc.
d. Trứng nước.
Câu 12. Những khó khăn, thách...

 
! " #$ % & # 
'#()
a.Phong trào yêu nước theo khuynh hướng Cần
Vương.
b.Phong trào yêu nước theo khuynh hướng
phong kiến.
c.Phong trào yêu nước theo khuynh hương dân
chủ tư sản.
d. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô
sản.
Ôn tâp Thảo Luận 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tâp Thảo Luận 2 - Người đăng: vulan-12a6
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Ôn tâp Thảo Luận 2 9 10 649