Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi cupid90mdhp
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 5318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẤN ĐỀ ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Định nghĩa : Tư tưởng Hồ Chí minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và
sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân
chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo
và phát triển chủ nghĩa Mac-Lenin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết
tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp
và giải phóng con người.
Vấn đề 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
I. Cơ sở khách quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Bối cảnh lịch sử:
+ Bối cảnh lịch sử trong nước:
– Năm 1858, Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, chính quyền triều Nguyễn lần lượt
ký kết các hiệp ước đầu hàng, thừa nhận nền bảo hộ của thực dân Pháp trên toàn cõi
Việt Nam. Xã hội Việt Nam trở thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến, tồn tại hai
mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn dân tộc (toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp)
và mâu thuẫn giai cấp (nông dân với địa chủ phong kiến).
– Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (từ năm
1897) và lần thứ hai (sau chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 -1918) khiến cho xã hội
Việt Nam có sự biến chuyển và phân hoá, giai cấp công nhân, tầng lớp tiểu tư sản và
tư sản bắt đầu xuất hiện, tạo ra những tiền đề bên trong cho phong trào yêu nước giải
phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX.
– Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, hàng loạt các phong trào yêu nước của nhân dân
đều bị thất bại tiêu biểu như phong trào Cần Vương (1885-1896), khởi nghĩa nông
dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo (kéo dài đến năm 1913), đến đầu thế kỷ
XX có phong trào Đông Du của Phan Bội Châu và phong trào Duy Tân của Phan
Châu Trinh. Những thất bại trên chứng tỏ sự lỗi thời của hệ tư tưởng phong và sự bất
lực của hệ tư tưởng tư sản, và cho thấy phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn
giành được thắng lợi phải đi theo một con đường mới. Đây chính là động lực để Hồ
Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước.
+ Bối cảnh lịch sử thế giới:
– Từ nửa sau thế kỷ XIX, CNTB chuyển từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn
đế quốc chủ nghĩa. Ở giai đoạn này, CNTB không chỉ làm giàu bằng cách bóc lột giai
cấp công nhân và nhân dân lao động trong nước mà còn mở rộng xâm chiếm, bóc lột

thuộc địa. Những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ở giai đoạn CNTB cạnh tranh tự do
là mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với tư sản, giữa CNTB với CNTB thì sang giai
đoạn đế quốc chủ nghĩa xuất hiện thêm mâu thuẫn không kém phần gay gắt đó...
VẤN ĐỀ ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Định nghĩa : Tư tưởng Hồ Chí minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và
sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân
chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo
và phát triển chủ nghĩa Mac-Lenin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết
tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp
và giải phóng con người.
Vấn đề 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
I. Cơ sở khách quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Bối cảnh lịch sử:
+ Bối cảnh lịch sử trong nước:
Năm 1858, Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, chính quyền triều Nguyễn lần lượt
kết các hiệp ước đầu hàng, thừa nhận nền bảo hộ của thực dân Pháp trên toàn cõi
Việt Nam. hội Việt Nam tr thành hội thuộc địa nửa phong kiến, tồn tại hai
mâu thuẫn bản: mâu thuẫn dân tộc (toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp)
và mâu thuẫn giai cấp (nông dân với địa chủ phong kiến).
Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (từ năm
1897) lần thứ hai (sau chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 -1918) khiến cho xã hội
Việt Nam sự biến chuyển phân hoá, giai cấp công nhân, tầng lớp tiểu sản
sản bắt đầu xuất hiện, tạo ra những tiền đề bên trong cho phong trào yêu nước giải
phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, hàng loạt các phong trào yêu nước của nhân dân
đều bị thất bại tiêu biểu như phong trào Cần Vương (1885-1896), khởi nghĩa nông
dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo (kéo dài đến năm 1913), đến đầu thế kỷ
XX phong trào Đông Du của Phan Bội Châu và phong trào Duy Tân của Phan
Châu Trinh. Những thất bại trên chứng tỏ sự lỗi thời của hệ tưởng phong và sự bất
lực của hệ tưởng sản, và cho thấy phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn
giành được thắng lợi phải đi theo một con đường mới. Đây chính là động lực để Hồ
Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước.
+ Bối cảnh lịch sử thế giới:
Từ nửa sau thế kỷ XIX, CNTB chuyển từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn
đế quốc chủ nghĩa. Ở giai đoạn này, CNTB không chỉ làm giàu bằng cách bóc lột giai
cấp công nhân nhân dân lao động trong nước còn mở rộng xâm chiếm, bóc lột
Ôn tập Tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập Tư tưởng HCM - Người đăng: cupid90mdhp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Ôn tập Tư tưởng HCM 9 10 303