Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi đường lối

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1872 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I
1. Những quan điểm của HCM về CMGPDT trong những năm 20 của thế kỉ XX

 Bối cảnh lịch sử
- Sự thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân cuối TK XIX,đầu TK XX chứng tỏ
con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và tư sản đã bế tắc.
- CMVN lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối, giai cấp lãnh đạo.
- Phải tìm một con đường cách mạng mới, có đủ tư cách, uy tín, năng lực để lãnh đạo cuộc
CMDTDC đi đến thành công.
 Quá trình
- Năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước, tìm hiểu và đánh giá cao tư tưởng tự do, bình
đẳng, bác ái, quyền con người của CM tư sản như ở Mỹ, Pháp…nhưng thấy rõ hạn chế đó là
cuộc CM chưa đến nơi, chưa giành đc quyền lợi cho số đông, không thể đưa lại độc lập hạnh
phúc thật sự cho nhân dân các nước và VN
- Người tìm hiểu CMT10 Nga, kết luận trên TG chỉ có CM Nga là thành công đến nơi, dân
được hưởng, hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật.
- 7/1920, Người đọc bản Sơ thảo lần I luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin,
tìm thấy con đường giải phóng nhân dân Việt Nam, quan hệ giữa vấn đề thuộc địa và CM
TG. Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là đường lối giương cao ngọn cờ độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp
công nhân,sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại nhằm đi tới mục tiêu là giải phóng dân
tộc,xã hội,con người.
- Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp (12/1920) Người tán thành việc gia nhập và tham giả Đảng
CS Pháp, đánh dấu bước ngoặc NAQ từ người yêu nước thành người cộng sản, thấy được “
Muốn cứu nước , giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường CM vô sản”
- Người truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam qua bài đăng trên báo Người cùng
khổ,Nhân đạo, Đời sống nhân dân. Đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân (1925) vạch
rõ âm mưu, thủ đoạn, tội ác của chủ nghĩa đế quốc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu
nước,thức tỉnh tinh thần dân tộc để đánh đuổi thực dân Pháp.
- 11/1924, Người về Quảng Châu. 6/1925, Người lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Chương trình, Điều lệ Hội nêu rõ mục đích: làm CM dân tộc và thế giới, sau khi CM thành
công sẽ lập Chính phủ nhân dân, tiến lên xây dựng XH CS chủ nghĩa, thực hiện đòan kết với
giai cấp vô sản các nước và CM TG
- Hội Việt Nam CM Thanh niên


Từ 1925-1927, mở lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ CM VN (tại số 13 đường Văn
Minh-Quảng Châu), xây dựng nhiều cơ sở ở các trung tâm kinh tế chính trị trong
nước.






1928, Hội thực hiện chủ trương “vô sản hóa” đưa hội viên v...
CHƯƠNG I
1. Những quan điểm của HCM về CMGPDT trong những năm 20 của thế kỉ XX
Bối cảnh lịch sử
- Sự thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân cuối TK XIX,đầu TK XX chứng tỏ
con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và tư sản đã bế tắc.
- CMVN lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối, giai cấp lãnh đạo.
- Phải tìm một con đường cách mạng mới, đủ cách, uy tín, năng lực để lãnh đạo cuộc
CMDTDC đi đến thành công.
Quá trình
- Năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước, tìm hiểu và đánh giá cao tưởng tự do, bình
đẳng, bác ái, quyền con người của CM sản nMỹ, Pháp…nhưng thấy hạn chế đó
cuộc CM chưa đến nơi, chưa giành đc quyền lợi cho số đông, không thể đưa lại độc lập hạnh
phúc thật sự cho nhân dân các nước và VN
- Người tìm hiểu CMT10 Nga, kết luận trên TG chỉ CM Nga thành công đến nơi, dân
được hưởng, hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật.
- 7/1920, Người đọc bản thảo lần I luận cương về vấn đề dân tộc thuộc địa của Lênin,
tìm thấy con đường giải phóng nhân dân Việt Nam, quan hệ giữa vấn đề thuộc địa CM
TG. Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó đường lối giương cao ngọn cờ độc lập
dân tộc chủ nghĩa hội, kết hợp chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế của giai cấp
công nhân,sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại nhằm đi tới mục tiêu giải phóng dân
tộc,xã hội,con người.
- Tại Đại hội Đảng hội Pháp (12/1920) Người tán thành việc gia nhập tham giả Đảng
CS Pháp, đánh dấu bước ngoặc NAQ từ người yêu nước thành người cộng sản, thấy được
Muốn cứu nước , giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường CM vô sản”
- Người truyền chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam qua bài đăng trên báo Người cùng
khổ,Nhân đạo, Đời sống nhân dân. Đặc biệt tác phẩm Bản án chế độ thực dân (1925) vạch
âm mưu, thủ đoạn, tội ác của chủ nghĩa đế quốc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu
nước,thức tỉnh tinh thần dân tộc để đánh đuổi thực dân Pháp.
- 11/1924, Người về Quảng Châu. 6/1925, Người lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Chương trình, Điều lệ Hội nêu mục đích: làm CM dân tộc thế giới, sau khi CM thành
công sẽ lập Chính phủ nhân dân, tiến lên xây dựng XH CS chủ nghĩa, thực hiện đòan kết với
giai cấp vô sản các nước và CM TG
- Hội Việt Nam CM Thanh niên
Từ 1925-1927, mở lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ CM VN (tại số 13 đường Văn
Minh-Quảng Châu), y dựng nhiều sở các trung tâm kinh tế chính trị trong
nước.
Ôn thi đường lối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi đường lối - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Ôn thi đường lối 9 10 420