Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Minhthang Phan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Vấn đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh?
Vận dụng tư tưởng HCM về công tác XD Đảng? Liên hệ thực tiễn tại địa phương,
đơn vị?
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những
vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ
nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền
thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại; là tài sản tinh thần vô
cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách
mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. Trong toàn bộ tư tưởng của Người thì tư tưởng về
xây dựng Đảng là 1 bộ phận quan trọng, là sự kế thừa, bổ sung và phát triển sáng tạo tư
tưởng của Mác - Ănghen và nhất là những nguyên tắc về Đảng kiểu mới của Lênin trong
điều kiện Việt Nam.
I. TT HCM về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Quan điểm của HCM về xây dựng Đảng có bốn nội dung chính bao gồm:
Thứ nhất, Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ
nam cho hành động. Theo quan điểm của V.I Lênin: “Không có lý luận cách mạng thì
không thể có phong trào cách mạng… Chỉ có đảng nào được một lý luận tiên phong hướng
dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong”. Người khẳng định rõ: “Đảng
muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ
nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có
bàn chỉ nam”.
Theo HCM, chủ nghĩa ML cung cấp cho Đảng phương pháp luận duy vật biện
chứng để hoạch định quan điểm, đường lối chính sách; giúp cán bộ đảng viên tu dưỡng rèn
luyện bản lĩnh cách mạng, đề ra biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc học tập
nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin là để vận dụng vào thực tiễn cách mạng, học phải đi đôi
với hành chứ không phải để trang sức, “để lòe thiên hạ”. Chủ nghĩa ML là kim chỉ nam
cho hành động, chứ “không phải là kinh thánh”, vì vậy phải vận dụng vào thực tiễn một
cách sáng tạo, phù hợp, phải chống giáo điều, máy móc.
Thứ hai, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Theo HCM, việc tổ
chức, sinh hoạt Đảng phải tuân thủ 05 nguyên tắc bao gồm:
Một là, nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là nguyên tắc tổ chức cao nhất, có mối
quan hệ chặt chẽ và không đối lập nhau. Tập trung phải trên nền tảng dân chủ và dân chủ
phải dưới sự chỉ đạo tập trung; dân chủ không phải là vô chính phủ, vô tổ chức.
Hai là, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đây ...
1
Vấn đề: tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh?
Vận dụng tư tưởng HCM về công tác XD Đảng? Liên hệ thực tiễn tại địa phương,
đơn vị?
tưởng Hồ Chí Minh một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những
vấn đ bản cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng phát triển sáng tạo chủ
nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền
thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại; là tài sản tinh thần
cùng to lớn quý g của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho s nghiệp cách
mạng của nhân n ta giành thắng lợi. Trong toàn bộ tưởng của Người thì tưởng về
xây dựng Đảng 1 b phận quan trọng, s kế thừa, bổ sung phát triển sáng tạo tư
tưởng của c - Ănghen nhất là những nguyên tắc về Đảng kiểu mới của Lênin trong
điều kiện Việt Nam.
I. TT HCM về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Quan điểm của HCM về xây dựng Đảng có bốn nội dung chính bao gồm:
Thứ nhất, Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tưởng kim chỉ
nam cho hành động. Theo quan điểm của V.I Lênin: “Không có lý luận ch mạng thì
không thể có phong trào cách mạng… Chỉ có đảng nào được một lý luận tiên phong hướng
dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong”. Người khẳng định rõ: “Đảng
muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ
nghĩa ấy. Đảng không chủ nghĩa cũng như người không trí khôn, tàu không
bàn chỉ nam”.
Theo HCM, chủ nghĩa ML cung cấp cho Đảng phương pháp luận duy vật biện
chứng để hoạch định quan điểm, đường lối chính sách; giúp cán bộ đảng viên tu dưỡng rèn
luyện bản lĩnh cách mạng, đề ra biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc học tập
nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin là để vận dụng vào thực tiễn cách mạng, học phải đi đôi
với hành chứ không phải để trang sức, để lòe thiên hạ”. Chủ nghĩa ML là kim chỉ nam
cho hành động, chứ “không phải kinh thánh”, vậy phải vận dụng vào thực tiễn một
cách sáng tạo, phù hợp, phải chống giáo điều, máy móc.
Thứ hai, tuân thủ các nguyên tắc t chức, sinh hoạt Đảng. Theo HCM, việc t
chức, sinh hoạt Đảng phải tuân thủ 05 nguyên tắc bao gồm:
Một là, nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây nguyên tắc tổ chức cao nhất, có mối
quan hệ chặt chẽ không đối lập nhau. Tập trung phải trên nền tảng dân chủ dân chủ
phải dưới sự chỉ đạo tập trung; dân chủ không phải là vô chính phủ, vô tổ chức.
Hai là, nguyên tắc tập thể lãnh đạo,nhân phụ trách. Đây là nguyên tắc lãnh đạo,
chế độ lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tập thể lãnh đạo để phát huy t tuệ tập thể
ngăn ngừa độc đoán, chuyên quyền; thực hiện cá nhân phụ trách là để chống thói ỷ lại, dựa
dẫm và vô trách nhiệm. Theo H C Minh, tập thể lãnh đạo nhân phụ trách mối
quan hệ chặt chẽ. Tập thể lãnh đạodân chủ, cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh
đạo, cá nhân phụ trách là dân chủ tập trung.
Ba là, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Tự phê bình và phê bình là “thang thuốc”
hay nhất để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ đảng viên. Thực hiện tự
phê bình phê bình phải công khai, dân chủ, tổ chức; phải triệt để, thật thà, không nể
nang, không thêm bớt; phải cụ thể, chính xác; phê bình phải trên tình đồng chí, đoàn kết,
giúp đỡ lẫn nhau, theo đúng k luật Đảng, không ng những lời lẽ mỉa mai, chua cay,
đâm thọc, đập cho tơi bời.
ôn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Minhthang Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ôn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 99