Ktl-icon-tai-lieu

Phấn đấu và rèn luyên đối với người Đảng viên ĐCSVN

Được đăng lên bởi Đào Sơn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 830 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI 9
KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN
ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thời gian giảng bài: 05 tiết.
Ngày soạn: 10/06/2014
Ngày giảng: 16/06/2014.
1. Mục đích, yêu cầu:
- Mục đích:
+ Giúp học viên nắm được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Giúp học viên hiểu sâu, nắm vững những điều lệ của Đảng và không
ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng
Cộng sản.
+ Học viên xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác vận
động quần chúng nhân dân.
- Yêu cầu:
Rèn luyện cho học viên kỹ năng phân tích, tổng hợp và khả năng vận
dụng vào thực tế bản thân và thực tiễn ở địa phương. Bồi dưỡng nâng cao niềm tin
vào chủ nghĩa chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
2. Nội dung: Kết cấu của bài gồm 3 phần chính.
I . Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên Đảng CS Việt Nam.
II. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với với danh hiệu
đảng viên.
III. Công tác vận động nhân dân của đảng viên.
Trọng tâm của bài ở phần II.

a. Ổn định tổ chức:
b. Kiểm tra: Kiểm tra trong quá trình ôn tập.
c. Bài mới:
I. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản
Việt Nam.
1. Vị trí, vai trò của người đảng viên:
Trước hết chúng ta phải trả lời câu hỏi: Căn cứ vào đâu để xác định vị
trí, vai trò của đảng viên, hay nói cách khác: vị trí, vai trò của đảng viên được
xác định trên cơ sở nào? Đó chính là Cương lĩnh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt
Nam.
* Cương lĩnh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định vị trí của Đảng
Cộng Sản Việt Nam như sau: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai
cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc
Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động
và dân tộc”.
* Từ vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam như trên, với tư cách là đảng viên
của Đảng, chúng ta xác định mỗi người đảng viên có vị trí, vai trò như sau:
a. Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp
công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Tại sao xác định Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của
giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam?
Xuất phát từ 4 căn cứ sau đây:
Căn cứ thứ nhất
Thứ nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công
nhân, vì vậy từng đảng viên của đảng phải là chiến sỹ cách mạng tiên pho...
BÀI 9
KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN
ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thời gian giảng bài: 05 tiết.
Ngày soạn: 10/06/2014
Ngày giảng: 16/06/2014.
1. Mục đích, yêu cầu:
- Mục đích:
+ Giúp học viên nắm được vị t, vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Giúp học viên hiểu sâu, nắm vững những điều lệ của Đảng không
ngừng phấn đấu, rèn luyện để xng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng
Cộng sản.
+ Học viên xác đnh vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác vận
động quần chúng nhân dân.
- Yêu cầu:
Rèn luyện cho học viên kỹ năng phân tích, tổng hợp khả năng vận
dụng vào thực tế bản thân và thực tiễn địa phương. Bồi dưng nâng cao nim tin
vào ch nghĩa chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng H Chí Minh, vào sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
2. Nội dung: Kết cấu của bài gồm 3 phần chính.
I . Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên Đảng CS Việt Nam.
II. Không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với với danh hiệu
đảng viên.
III. Công tác vận động nhân dân của đảng viên.
Trọng tâm của bài ở phần II.
Phấn đấu và rèn luyên đối với người Đảng viên ĐCSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phấn đấu và rèn luyên đối với người Đảng viên ĐCSVN - Người đăng: Đào Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phấn đấu và rèn luyên đối với người Đảng viên ĐCSVN 9 10 831