Ktl-icon-tai-lieu

Phân tâm học

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 2109 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phên têm hoåc nhêåp mön

1

MUÅC LUÅC

PHÊÌN THÛÁ 2: GIÊËC MÚ (TIÏËP) .................................................................................................. 2
PHÊÌN 3 THUYÏËT TÖÍNG QUAÁT VÏÌ CAÁC CHÛÁNG BÏÅNH THÊÌN KINH .............................. 68Sigmund Freud

2

PHÊÌN THÛÁ 2: GIÊËC MÚ (TIÏËP)

Trong nhiïìu sûå tûúång trûng, sûå so saánh roä raâng àûúåc duâng
laâm nïìn taãng. Nhûng trong nhiïìu trûúâng húåp chuáng ta laåi tûå hoãi
nïìn moáng cuãa sûå so saánh àoá nùçm úã chöî naâo? Sûå suy nghô kyä may
ra chuáng ta tòm àûúåc chùng. Vaã laåi nïëu sûå tûúång trûng laâ möåt sûå
so saánh thò thûåc laâ möåt sûå laå khi sûå liïn tûúãng laåi khöng giuáp ta
tòm ra sûå so saánh àoá, khi chñnh ngûúâi nùçm mú cuäng khöng biïët noá
nùçm úã àêu, tuy coá duâng àïën noá maâ chùèng biïët mö tï gò caã. Àiïìu àùåc
biïåt laâ ngay caã khi ngûúâi ta chó cho ngûúâi ngûúâi nùçm mú roä sûå so
saánh àoá, anh ta cuäng chùèng chõu cöng nhêån. Caác baån hùèn àaä thêëy
laâ liïn quan tûúång trûng laâ möåt sûå so saánh thuöåc loaåi àùåc biïåt maâ
chuáng ta khöng biïët gò hïët. Coá thïí laâ sau naây chuáng ta seä biïët àûúåc
möåt vaâi àiïìu chùng.
Ra khoãi sûå liïåt kï ngùæn nguãi kïí trïn, chuáng ta bûúác vaâo möåt
möi trûúâng trong àoá nhûäng àöëi tûúång vaâ nöåi dung àûúåc hònh dung
bùçng möåt sûå tûúång trûng döìi daâo, coá thiïn hònh vaån traång. Àoá laâ
möi trûúâng cuãa àúâi söëng tònh duåc, cuãa cú quan sinh duåc, cuãa nhûäng
haânh vi giao cêëu. Phêìn lúán nhûäng kyá hiïåu tûúång trûng trong giêëc
mú laâ nhûäng kyá hiïåu tònh duåc. Nhûng úã àêy chuáng ta àûáng trûúác
möåt sûå khaác biïåt kyâ laå. Trong khi nöåi dung thò rêët ñt, nhûäng kyá
hiïåu àïí chó nhûäng nöåi dung àoá thò rêët nhiïìu, thaânh ra möîi àöëi
tûúång àïìu àûúåc tûúång trûng bùçng rêët nhiïìu kyá hiïåu maâ kyá hiïåu
naâo cuäng coá giaá trõ nhû nhau. Nhûng trong khi giaãi thñch, ngûúâi ta
thûúâng gùåp nhûäng sûå ngaåc nhiïn khoá chõu. Traái vúái nhûäng hoaåt
àöång cuãa caác giêëc mú thûúâng coá thiïn hònh vaån traång, sûå giaãi thñch
caác kyá hiïåu tûúång trûng àïìu chaán naãn khöng thïí taã. Àoá laâ sûå kiïån
laâm moåi ngûúâi bûåc mònh nhûnng laâm sao àûúåc bêy giúâ?
Vò àêy laâ lêìn àêìu tiïn chuáng ta noái àïën nöåi dung cuãa àúâi söëng
tònh duåc, töi phaãi noái cho baån nghe roä töi muöën noái àïën vêën àïì àoá
theo caách naâo. Mön phên têm hoåc khöng coá lyá do gò àïí noái möåt
caách uáp múã, hay chó noái àïën bùçng nhûäng sûå aám chó. Mön naây
khöng xêëu höí khi...
Phên têm hoåc nhêåp mön 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
PHÊÌN THÛÁ 2: GIÊËC MÚ (TIÏËP) .................................................................................................. 2
PHÊÌN 3 THUYÏËT TÖÍNG QUAÁT VÏÌ CAÁC CÁNG BÏÅNH THÊÌN KINH.............................. 68
Phân tâm học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tâm học - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Phân tâm học 9 10 580