Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích “Bệnh thành tích trong giáo dục” từ nguyên lý về sự phát triển

Được đăng lên bởi nguyenbk1
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 6948 lần   |   Lượt tải: 23 lần
GROUP 7 – MBM7

NHÓM 2 LỚP TC-NH

SEMINAR TRIẾT

HỌC

Đề tài:
Phân tích “Bệnh thành tích trong giáo dục”
từ nguyên lý về sự phát triển

Hà Nội, tháng 9/2012

GROUP 7 – MBM7

NHÓM 2 LỚP TC-NH
CÁC NỘI DUNG CHÍNH:
1

LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN LÝ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

2 BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC
3

3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI BỆNH
THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA HIỆN
NAY

GROUP 7 – MBM7

NHÓM 2 LỚP TC-NH

PHẦN I
MỘT SỐ NỘI DUNG LÝ LUẬN VỀ
NGUYÊN LÝ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

GROUP 7 – MBM7

Nguyªn lý vÒ sù ph¸t triÓn
1. Khái niệm về sự phát triển

Trong phép biện chứng duy vật, phát
triển một phạt trù triết hoc phản ánh quá
trình vận động của sự vật hiện tượng từ
thấp đến cao, từ kém hòan thiện đến
hoàn thiện.

GROUP 7 – MBM7

Nguyªn lý vÒ sù ph¸t triÓn
2.Nguồn gốc của sự phát triển
Trong phép biện chứng duy vật cũng
chỉ ra rằng; nguồn gốc của sự phát
triển là mâu thuẫn và sự đấu tranh
giải quyết mâu thuẫn đó trong nội
tại của sự vật, hiện tượng.

GROUP 7 – MBM7

Nguyªn lý vÒ sù ph¸t triÓn
3. Hình thức của sự phát triển

Phát triển về hình thức (định lượng): là
các phát triển thuần túy bên ngoài của
sự vât hiện tượng về mặt cảm quan.

Phát triển về nội dung (định tính); là sự
phát triển bên trong nội tại của sự vật
hiện tượng

GROUP 7 – MBM7

Nguyªn lý vÒ sù ph¸t triÓn
3. Hình thức của sự phát triển

Sự biến đổi về lượng đến một lúc nào
đó sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất. Đó
là quy luật tất yếu của sự phát triển

Phát triển được thể hiện dưới nhiều hình
thức khác nhau, có khi theo đường
thẳng, hình trôn ốc, ....thậm chí có lúc
đứng yên (tạm thời )...

GROUP 7 – MBM7

Nguyªn lý vÒ sù ph¸t triÓn
4.Tính khách quan của sự phát triển

Sự vật hiện tượng tồn tại luôn tồn tại
trong sự thống nhất giữa các mặt đối lập

Sự vật hiện tượng luôn luôn vận động
không ngừng

Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là
tuyệt đối.

GROUP 7 – MBM7

Nguyªn lý vÒ sù ph¸t triÓn
5. Khuynh hướng của sự phát triển

 Phát triển từ thấp đến cao
 Phát triển từ kém hoàn thiện đến
hoàn thiện.

6. Các phương thức phát triển

 Phát triển tuần tự
 Phát triển nhảy vọt

GROUP 7 – MBM7

BÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc

PHẦN II
BỆNH THÀNH TÍCH
TRONG GIÁO DỤC

GROUP 7 – MBM7

BÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc
1. Một số khái niệm
1.1 Thành tích là gì?
Thành tích là kết quả của nỗ lực sự lao động
DANH MỤC CÁCnăngPHẨM THẺ của con người nhằm đạt
và tài SẢN thực sự CỦA AGRIBANK
được những mục tiêu nhất định. Thành tích là
cơ sở để đánh giá được của nỗ lực con người.
Thành tích yếu tố tạo nên ...
GROUP 7 – MBM7
NHÓM 2 LỚP TC-NH
SEMINAR TRIẾT HỌC
Đề tài:
Phân tích “Bệnh thành tích trong giáo dục”
từ nguyên lý về sự phát triển
Hà Nội, tháng 9/2012
Phân tích “Bệnh thành tích trong giáo dục” từ nguyên lý về sự phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích “Bệnh thành tích trong giáo dục” từ nguyên lý về sự phát triển - Người đăng: nguyenbk1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Phân tích “Bệnh thành tích trong giáo dục” từ nguyên lý về sự phát triển 9 10 359