Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc

Được đăng lên bởi lengleng1702
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt
xuất của dân tộc ta và của nhân loại. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí
Minh là tấm gương sáng cho Đảng ta, nhân dân ta, cùng lớp lớp thế hệ người Việt
Nam phấn đấu suốt đời học tập và noi theo. Người đã để lại cho thế hệ sau bao bài
học lớn, bao tư tưởng tốt đẹp mà để có được những điều đó, Người đã phải buôn
ba suốt 30 năm trời, hi sinh suốt cả cuộc đời cho cách mạng. Trong đó tư tưởng về
đại đoàn kết là một trong những tư tưởng quý báu đó. Nó có giá trị trường tồn đối

với quá trình phát triển của dân tộc ta và của toàn nhân loại. Đấy là tư tưởng xuyên
suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và trong hoạt động thực tiễn của Hồ Chí
Minh và đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng ta, gắn liền với những thắng
lợi vẻ vang của dân tộc. Nhưng không phải tự nhiên mà Người có được tư tưởng
này. Hồ Chí Minh đã tiếp thu được cái tinh thần ấy từ rất nhiều yếu tố khác nhau.
Từ đó, Người đã tự mình đúc rút và vận dụng tư tưởng ấy sáng tạo trong chính
cuộc cách mạng nước nhà. Chính vì tầm quan trọng đó, trong bài tập lớn học kì
này, em xin chọn đề 15: “Phân tích những cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
về đại đoàn kết dân tộc”.

NỘI DUNG
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc có nguồn gốc từ nhiều yếu tố và
được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển chủ nghĩa yêu nước và truyền
thống đoàn kết của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt là đã vận dụng và
phát triển sáng tạo, chủ nghĩa Mác – Lênin phù hợp với tình hình và điều kiện cụ
thể của Việt Nam trong từng giai đoạn cách mạng. Để hiểu rõ hơn về những cơ sở
hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, ta cần phải tìm hiểu
về từng nhân tố cấu thành nên nó.

1. Những giá trị truyền thống dân tộc.
Những giá trị truyền thống dân tộc bao gồm chủ nghĩa yêu nước, tinh thần
nhân nghĩa và tinh thần đoàn kết; ý chí đấu tranh anh dũng bất khuất cho dân tộc,
tự do, ý thức tự lực tự cường; tinh thần tương thân, tương ái, vị tha, lạc quan, yêu
đời của con người và dân tộc được hình thanh, củng cố, hun đúc, trong những điều
kiện chính trị, môi trường tự nhiên, nền kinh tế, cấu trúc xã hội (nhà – làng – nước)
rất đặc trưng của Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử tạo nên sức mạnh to lớn để
dân tộc ta chiến đấu và chiến thắng mọi thiên tai, địch họa. Như vậy, những giá trị
truyền thống đã tạo nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Đề cập đến chủ nghĩa yêu nước của dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh...
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc đại, nhà văn hóa kiệt
xuất của dân tộc ta của nhân loại. Cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí
Minh tấm gương sáng cho Đảng ta, nhân dân ta, cùng lớp lớp thế hệ người Việt
Nam phấn đấu suốt đời học tập và noi theo. Người đã để lại cho thế hệ sau bao bài
học lớn, bao tưởng tốt đẹp để được những điều đó, Người đã phải buôn
ba suốt 30 năm trời, hi sinh suốt cả cuộc đời cho cách mạng. Trong đó tưởng về
đại đoàn kết một trong những tưởng quý báu đó. giá trị trường tồn đối
Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc - Người đăng: lengleng1702
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc 9 10 399