Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lí nhà nước

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoa
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1191 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
Luật hành chính là một bộ phận cấu thành của nền hành chính Nhà nước,
nó không nằm tập trung trong một văn bản riêng mà nằm trong nhiều văn bản
quản lý Nhà nước bởi sự đa dạng, phức tạp của vấn đề hành chính nảy sinh
trong đời sống. Mặt khác, xã hội ngày càng phát triển, vai trò của các cơ quan
hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước ngày càng trở nên quan
trọng. Để thực hiện tốt chức năng của mình, trong quá trình hoạt động, quyết
định hành chính được ban hành chủ yếu thông qua hoạt động của bộ máy nhà
nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp. Điều đó khẳng định trí vị
trí, vai trò quan trọng của quyết định hành chính trong các lĩnh vực của đời sống
xã hội. Để làm rõ hơn về vấn đề này, hôm nay em xin chọn đề tài bài tập như
sau: “Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết
định hành chính trong quản lí nhà nước”.
NỘI DUNG
I/ Khái niệm quyết định hành chính
Việc làm rõ khái niệm quyết định hành chính cũng như việc giới hạn nội
hàm của khái niệm là điều rất cần thiết cho việc nghiên cứu thực tiễn hoạt động
quản lí hành chính Nhà nước. Khái niệm quyết định hành chính không chỉ xuất

1

hiện trong khoa học mà còn cả trong những quy định của luật thực định như:
Luật khiếu nại, tố cáo, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.
Theo từ điển Tiếng việt “quyết định” là: định một cách chắc chắn với ý
nhất định phải thực hiện. Theo giáo trình Luật hành chính Khoa Luật trường
Đại Học Khoa học xã hội và nhân văn năm 1994 thì quyết định bắt nguồn từ
thuật ngữ La tinh “actus” có nghĩa là hành động.
Theo Từ điển giải thích thuật ngữ luật học (NXB Công an nhân dân
1999) thì quyết định hành chính còn được hiểu là: “Kết quả sự thể hiện ý chí
quyền lực đơn phương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, những người có
chức vụ, các tổ chức và cá nhân được Nhà nước trao quyền thực hiện trên cơ sở
và để thi hành pháp luật, theo trình tự và hình thức do pháp luật quy định
hướng tới việc thực hiện nhiệm vụ quản lí hành chính trong lĩnh vực hoặc vấn
đề được phân công phụ trách”.
Và theo giáo trình Luật hành chính Việt nam Khoa Luật Đại học Luật Hà
Nội định nghĩa như sau: “Quyết định hành chính là một dạng của quyết định
pháp luật nó là kết quả sự thể hiện ý chí quyền lực của Nhà nước thông qua
hành vi của các chủ thể được thực hiện quyền hành pháp trong hệ thống các cơ
quan hành chính Nhà nước tiến hành theo một trình tự, dưới những hình thức
nhất định theo quy định của pháp luật nhằm đưa ra các chủ trương, biện ...
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Luật hành chính là một bộ phận cấu thành của nền hành chính Nhà nước,
không nằm tập trung trong một văn bản riêng nằm trong nhiều văn bản
quản Nhà nước bởi sự đa dạng, phức tạp của vấn đề hành chính nảy sinh
trong đời sống. Mặt khác, hội ngày càng phát triển, vai trò của các quan
hành chính trong lĩnh vực quản hành chính nhà nước ngày càng trở nên quan
trọng. Để thực hiện tốt chức năng của mình, trong quá trình hoạt động, quyết
định hành chính được ban hành chủ yếu thông qua hoạt động của bộ máy nhà
nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, pháp. Điều đó khẳng định trí vị
trí, vai trò quan trọng của quyết đnh hành chính trong các lĩnh vực của đời sống
hội. Để làm rõ hơn về vấn đề này, hôm nay em xin chọn đề tài bài tập như
sau: “Phân tích khái niệm quyết định hành chính nêu vai trò của quyết
định hành chính trong quản lí nhà nước”.
NỘI DUNG
I/ Khái niệm quyết định hành chính
Việc làm khái niệm quyết định hành chính cũng nviệc giới hạn nội
hàm của khái niệm là điều rất cần thiết cho việc nghiên cứu thực tiễn hoạt động
quản hành chính Nhà nước. Khái niệm quyết định hành chính không chỉ xuất
1
Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lí nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lí nhà nước - Người đăng: Nguyễn Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lí nhà nước 9 10 216