Ktl-icon-tai-lieu

phân tích tính đúng đắn sáng tạo trong đường lối kháng chiến chống Mỹ của đảng

Được đăng lên bởi maihuongly94
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 8110 lần   |   Lượt tải: 39 lần
phân tích tính đúng đắn sáng tạo trong đường lối kháng chiến chống Mỹ của
đảng
Phần 1: Tính đúng đắn sáng tạo trong đường lối
kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
1. Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối kháng chiến chống Mỹ của
Đảng giai đoạn 1954.
1.1 Hoàn cảnh lịch sử.
Tình hình nước ngoài, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và châu
Mỹ Latinh phát triển mạnh mẽ thêm vào đó phong trào hòa bình, dân chủ đang lên
cao ở các nước tư bản chủ nghĩa. Đây là một điều kiện thuận lợi để cổ vũ tinh thần
đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Tuy nhiên, trong giai đoạn này
cũng có những khó khăn: thế giới đang bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh, chạy
đua vũ trang giữa hai phe xă hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, sự xuất hiện những
mẫu thuẫn, bất đồng trong hệ thống xã hội chủ nghĩa đặc biệt là Liên Xô và Trung
Quốc.Về tình hình trong nước, đặc điểm lớn nhất của cách mạng Việt Nam sau
Hiệp định Giơ-ne-vơ là đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền với hai chế độ
chính trị-xã hội khác nhau: miền Bắc hoàn toàn độc lập, quá độ lên chủ nghĩa xã
hội, làm căn cứ địa vững chắc cho cả nước tuy nhiên do mới được giải phóng nên
kinh tế miền Bắc còn nghèo nàn lạc hậu và xét về tiềm lực quân sự thì nước ta còn
yếu hơn Mỹ rất nhiều. Miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ.
Trong giai đoạn này, có một số những thuận lợi cho cách mạng nước ta đó là: thế
và lực của cách mạng đã lớn mạnh hơn sau 9 năm kháng chiến, toàn thể dân tộc
Việt Nam một lòng, quyết tâm thống nhất đất nước.
1.2 Tính đúng đắn, sáng tạo trong hoạch định chính sách kháng chiến chống Mỹ
của Đảng ta.
1.2.1 Đảng đã sớm nhận rõ và đánh giá đúng kẻ thù, có chủ trương, đường lối phù
hợp.
Nắm vững âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ ở Việt Nam và Đông Dương,
nên ngay trước ngày ký Hiệp định Giơnevơ, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa II) từ ngày 15 đến ngày 17-7-1954, đã chỉ rõ: "Hiện nay
đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân thế giới và nó đang trở thành kẻ thù
chính và trực
tiếp của nhân dân Đông Dương, cho nên mọi việc của ta đều nhằm chống đế
quốc Mỹ" Tại hội nghị lần thứ bảy tháng 3-1955 và lần thứ tám tháng 8-1955 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) đã nhận định: Mỹ và tay sai đã hất cẳng
Pháp ở miền Nam, công khai lập nhà nước riêng chống phá Hiệp định Giơnevơ,
đàn ápphong trào cách mạng.Tháng 1-1959, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp

Hội nghị lần thứ mười lăm.
Trên cơ sở phân tích tình hình thế giới và trong nước, Nghị quyết Hội nghị chỉ rõ:
Nhiệm vụ cơ bản của...
phân tích tính đúng đắn sáng tạo trong đường lối kháng chiến chống Mỹ của
đảng
Phần 1: Tính đúng đắn sáng tạo trong đường lối
kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
1. Tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối kháng chiến chống Mỹ của
Đảng giai đoạn 1954.
1.1 Hoàn cảnh lịch sử.
Tình hình nước ngoài, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và châu
Mỹ Latinh phát triển mạnh mẽ thêm vào đó phong trào hòa bình, dân chủ đang lên
cao ở các nước tư bản chủ nghĩa. Đây là một điều kiện thuận lợi để cổ vũ tinh thần
đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Tuy nhiên, trong giai đoạn này
cũng có những khó khăn: thế giới đang bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh, chạy
đua vũ trang giữa hai phe xă hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, sự xuất hiện những
mẫu thuẫn, bất đồng trong hệ thống xã hội chủ nghĩa đặc biệt là Liên Xô và Trung
Quốc.Về tình hình trong nước, đặc điểm lớn nhất của cách mạng Việt Nam sau
Hiệp định Giơ-ne-vơ là đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền với hai chế độ
chính trị-xã hội khác nhau: miền Bắc hoàn toàn độc lập, quá độ lên chủ nghĩa xã
hội, làm căn cứ địa vững chắc cho cả nước tuy nhiên do mới được giải phóng nên
kinh tế miền Bắc còn nghèo nàn lạc hậu và xét về tiềm lực quân sự thì nước ta còn
yếu hơn Mỹ rất nhiều. Miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ.
Trong giai đoạn này, có một số những thuận lợi cho cách mạng nước ta đó là: thế
và lực của cách mạng đã lớn mạnh hơn sau 9 năm kháng chiến, toàn thể dân tộc
Việt Nam một lòng, quyết tâm thống nhất đất nước.
1.2 Tính đúng đắn, sáng tạo trong hoạch định chính sách kháng chiến chống Mỹ
của Đảng ta.
1.2.1 Đảng đã sớm nhận rõ và đánh giá đúng kẻ thù, có chủ trương, đường lối phù
hợp.
Nắm vững âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ ở Việt Nam và Đông Dương,
nên ngay trước ngày ký Hiệp định Giơnevơ, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa II) từ ngày 15 đến ngày 17-7-1954, đã chỉ rõ: "Hiện nay
đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân thế giới và nó đang trở thành kẻ thù
chính và trực
tiếp của nhân dân Đông Dương, cho nên mọi việc của ta đều nhằm chống đế
quốc Mỹ" Tại hội nghị lần thứ bảy tháng 3-1955 và lần thứ tám tháng 8-1955 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) đã nhận định: Mỹ và tay sai đã hất cẳng
Pháp ở miền Nam, công khai lập nhà nước riêng chống phá Hiệp định Giơnevơ,
đàn ápphong trào cách mạng.Tháng 1-1959, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp
phân tích tính đúng đắn sáng tạo trong đường lối kháng chiến chống Mỹ của đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích tính đúng đắn sáng tạo trong đường lối kháng chiến chống Mỹ của đảng - Người đăng: maihuongly94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
phân tích tính đúng đắn sáng tạo trong đường lối kháng chiến chống Mỹ của đảng 9 10 572