Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tính tất yếu khách quan việc ĐCS VN được thành lập và có ý nghĩa gì trong lịch sử

Được đăng lên bởi nguyentrimt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3736 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu 1: Phân tích tính tất yếu khách quan việc ĐCS VN được thành lập và có ý nghĩa gì trong lịch sử:
Khoa học l/s Đảng nghiên cứu các đ/k và biến cố l/s diễn ra về quá trình ra đời, lãnh đạo và đấu tranh của Đảng.
Điều đó có nghĩa: nó nghiên cứu đ/k lịch sử, quy luật ra đời và trưởng thành của Đảng, quá trình Đảng ta vận dụng
sáng tạo và phát triển CN Mác-Lênin, tư tưởng HCM vào thực tiễn để định ra đường lối chiến lược, sách lược và
phương pháp đấu tranh CM qua từng thời kỳ. Qua đó làm rõ những truyền thống quý báu và những bài học kinh
nghiệm của l/s đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.
I/. TÍNH TẤT YẾU LỊCH SỬ CỦA SỰ RA ĐỜI ĐẢNG CSVN
1. Sự chuyển biến của cơ cấu kinh tế - XHVN trong những năm đầu thế kỷ XX:
Trước hết phải khẳng định Đảng CSVN ra đời là tất yếu lịch sử:
Tính tất yếu đó được thể hiện qua tính chất XHVN và chính sách cai trị của TD Pháp
* Về tính chất xã hội Việt Nam:
- Trước khi thực dân pháp xâm lược Việt Nam là một nước xã hội phong kiến độc lập đang suy tàn sau khi thực
dân Pháp xâm lược đã biến nước ta từ một xã hội phong kiến độc lập thành một xã hội thuộc địa nửa phong kiến.
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX thực dân Pháp về cơ bản đã thống trị nước ta,Việt Nam từ một nước phong kiến
độc lập trở thành thuộc địa của Pháp, đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến.Chúng thực hiện chính sách chia để
trị ở Việt Nam và Đông Dương, chúng nắm toàn bộ quyền hành và biến nhà Nguyễn thành triều đình bù nhìn,
làm tay sai cho chúng.
- Thực dân pháp đã thi hành một chính sách về kinh tế-chính trị-VHXH nhằm nô dịch và bóc lột nhân dân ta.
Về Chính Trị: TD Pháp đã thi hành chính sách đàn áp đẫm máu các phong trào yêu nước của người VN, xây
dựng hệ thống chính quyền thuộc địa duy trì chính quyền PK làm tay sai. Ngoài ra chúng còn chia nước ta làm 3
kỳ, mỗi kỳ có một chế độ cai trị riêng và nhập 3 kỳ đó với nước Lào và nước Campuchia để lập ra liên bang
Đông Dương thuộc Pháp.
Về Văn hóa – xã hội: TD Pháp thực hiện chính sách ngu dân để dễ cai trị, lập nhà tù nhiều hơn trường học (trên 90%
dân số mù chữ), du nhập văn hóa đồi trụy, tuyên truyền tư tưởng khai hóa văn minh, nước “đại Pháp” nhằm tạo tâm
lý phục Pháp và sợ Pháp, khuyến khích tệ nạn xã hội, dùng rượu cồn và thuốc phiện để đầu độc thế hệ trẻ VN.
Về kinh tế: TD Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) và tiếp đó là kế hoạch khai thác thuộc
địa lần thứ hai (1919-1929). Với những cuộc khai thác thuộc địa lớn đó Pháp đã biến VN thành thị trường tiêu thụ
hàng ...
Câu 1: Phân tích tính tất yếu khách quan việc ĐCS VN được thành lập và có ý nghĩa gì trong lịch sử:
Khoa học l/s Đảng nghiên cứu các đ/k và biến cố l/s diễn ra về quá trình ra đời, lãnh đạo và đấu tranh của Đảng.
Điều đó có nghĩa:nghiên cứu đ/k lịch sử, quy luật ra đời trưởng thành của Đảng, quá trình Đảng ta vận dụng
sáng tạo phát triển CN Mác-Lênin, tưởng HCM vào thực tiễn để định ra đường lối chiến lược, sách lược
phương pháp đấu tranh CM qua từng thời kỳ. Qua đó làm những truyền thống quý báu những bài học kinh
nghiệm của l/s đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.
I/. TÍNH TẤT YẾU LỊCH SỬ CỦA SỰ RA ĐỜI ĐẢNG CSVN
1. Sự chuyển biến của cơ cấu kinh tế - XHVN trong những năm đầu thế kỷ XX:
Trước hết phải khẳng định Đảng CSVN ra đời là tất yếu lịch sử:
Tính tất yếu đó được thể hiện qua tính chất XHVN và chính sách cai trị của TD Pháp
* Về tính chất xã hội Việt Nam:
- Tc khi thc dân pháp m c Việt Nam một ớc xã hội phong kiến độc lập đang suy tàn sau khi thực
n Pháp m c đã biến nưc ta từ một xã hội phong kiến độc lp thành một xã hội thuộc địa na phong kiến.
Cui thế k XIX đầu thế kỷ XX thực n Pp v bn đã thống tr nưc ta,Việt Nam t mt nưc phong kiến
độc lập trở thành thuc địa của Pháp, đó chế đ thuc địa na phong kiến.Chúng thc hiện chính ch chia để
tr Việt Nam và Đông Dương, chúng nắm tn b quyền nh và biến n Nguyễn thành triều đình nhìn,
m tay sai cho cng.
- Thực dân pháp đã thi hành một chính sách về kinh tế-chính trị-VHXH nhằm nô dịch và bóc lột nhân dân ta.
Về Cnh Trị: TD Pp đã thi hành chính sách đàn áp đẫm u c phong to u nưc ca người VN, y
dựng hệ thống chính quyền thuc địa duy t chính quyền PK làm tay sai. Ngoài ra cng còn chia nưc ta làm 3
kỳ, mỗi k có một chế độ cai tr riêng và nhp 3 k đó vi nưc Lào nước Campuchia đ lập ra ln bang
Đông Dương thuộc Pháp.
Về Văn hóa – xã hội: TD Pháp thực hiện chính sách ngu dân để dễ cai trị, lập nhà tù nhiều hơn trường học (trên 90%
dân số chữ), du nhập văn hóa đồi trụy, tuyên truyền tưởng khai hóa văn minh, nước “đại Pháp” nhằm tạo tâm
lý phục Pháp và sợ Pháp, khuyến khích tệ nạn xã hội, dùng rượu cồn và thuốc phiện để đầu độc thế hệ trẻ VN.
Về kinh tế: TD Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) tiếp đó kế hoạch khai thác thuộc
địa lần thứ hai (1919-1929). Với những cuộc khai thác thuộc địa lớn đó Pháp đã biến VN thành thị trường tiêu thụ
hàng hóa ế thừa của chính quốc. Ra sức bóc lột tài nguyên, sức lao động rẻ mạt của người bản xứ cùng nhiều hình
thức thuế khóa nặng nề. Điều đó làm mâu thuẫn giữa tầng lớp nhân dân ta với TD Pháp ngày càng thêm sâu sắc, đồng
thời cũng dẫn tới những biến đổi trong cơ cấu KT, XHVN.
* Về cơ cấu XH ( Sự phân hóa giai cấp ) :
Do chính sách khai thác thuộc địa nên cấu g/c trong XH VN cũng thay đổi, g/c như nông dân, địa chủ, phú
nông bị phân hóa, g/c mới ra đời như g/c TS mại bản, TS dân tộc, Tiểu TS, đặc biệt là sự xuất hiện của g/c công nhân
ngày càng lớn mạnh. Giai cấp công nhân phát triển rất nhanh chóng về số lượng từ 10 vạn năm 1914 tăng lên 22 vạn
vào năm 1929, trong đó có hơn 53.000 công nhân mỏ, 81.200 công nhân đồn điền cao su.
Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm chung với giai cấp công nhân quốc tế,đồng thời có những đặc điểm
riêng của mình: phải chịu ba tầng lớp bóc lột ( đế quốc, phong kiến sản bản xứ); phần lớn do từ nông dân bần
cùng hóa ra. Giai cấp công nhân Việt Nam một lực lượng hội tiên tiến, đại diện cho phương thức sản xuất
mới,tiến bộ có ý thức tổ chức kỉ luật cao,có tinh thần cách mạng triệt để,lại mang bản chất quốc tế.
Giai cấp Công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc, phân bố đều khắp cả nước nhưng rất tập trung,
chịu ảnh hưởng to lớn của cách mạng tháng mười Nga nên có ưu thế hơn nhiều so với giai cấp tư sản trong việc giành
chính quyền lãnh đạo cách mạng.
XH VN xuất hiện hai mâu thuẫn bản ngày càng gay gắt là: Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với chủ
nghĩa đế quốc pháp xâm lược bọn tay sai: Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam chủ yếu giai cấp nông dân, với
giai cấp địa chủ phong kiến.
Trong đó mâu thuẫn giữa tồn thể dân tộc Việt Nam với chủ nghĩa đế quốc pháp xâm lược bọn tay sai mâu
thuẫn chủ yếu.
2 Trong quá trình đấu tranh dựng nước giữ nước lâu dài gian khổ, đã vun đắp cho dân tộc ta truyền
thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh anh dũng bất khuất. vậy ngay khi TD Pháp xâm lược
nhân dân ta liên tiếp đứng lên k/c chống quân xâm lược để bảo vệ Tổ Quốc theo nhiều khuynh hướng khác
1
Phân tích tính tất yếu khách quan việc ĐCS VN được thành lập và có ý nghĩa gì trong lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tính tất yếu khách quan việc ĐCS VN được thành lập và có ý nghĩa gì trong lịch sử - Người đăng: nguyentrimt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phân tích tính tất yếu khách quan việc ĐCS VN được thành lập và có ý nghĩa gì trong lịch sử 9 10 791