Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích vai trò con người trong sư nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa bền vững

Được đăng lên bởi Tụy Tiều Tuấn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhóm sáng thứ 2,tiết 1+2+3.
Đề tài:Tại sao nói trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa phải lấy phát
triển nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản trong sự nghiệp phát triển nhanh
và bền vững.
Lâm Quàng Chinh
Cao Hữu Chuân
Hồ Đăng Chung
Sôi Tắc Quay
Nguyễn Minh Phú
Phần mở đầu
1.Lí do chọn đề tài:
Công nghiệp hóa hiện đại hóa là xu hướng phát triển của các nước trên thế giới. Đó
cũng là con đường tất yếu để nước ta hoàn thành mục tiêu “Xã hội công bằng,dân
chủ,văn minh,dân giàu nước mạnh” .Công nghiệp hóa,hiện đại hóa không chỉ là
công cuộc xây dựng nền kinh tế mà còn là quá trình biến đổi cách mạng sâu sắc
với lĩnh vực đời sống xã hội(kinh tế,chính trị,khoa học của con người..) làm cho xã
hội biến đổi về cả chất và lượng.Để thực hiện thành công quá trình này, đòi hỏi
nhiều yếu tố như: Nguồn nhân lực ,vốn,tài nguyên thiên nhiên,khoa học kỷ thuật,
cơ sở vật chất,…Tuy nhiên trong tất cả các nhân tố, thì nguồn lực con người là
nhân tố quan trọng hơn cả vì con người vừa là điểm khởi đầu vừa là điểm kết
thúc,đồng thời lại trung tâm cùa sự biến đồi lịch sử , nói cách khác con người lả
chủ thể của mọi quá trình biến đổi xã hội. Chính vì vậy,việc phát triển nguồn nhân
lực là bàn đạp quan trong cho việc cung cấp nhân tố con người để quá trình công
nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển nhanh và bền vững.
2.Mục đích nghiên cứu :
Nghiên cứu vai trò của việc phát triển nhân lực đối với sự nghiệp công nghiệp hóa
hiện đại hóa là việc làm rõ vấn đề con người có tác động như thế nào,đóng góp
những gì cho quá trình sản xuất và phát triển kinh tế ,nghiên cứu đến các nhân tố

làm ảnh hưởng đến nguồn lực con người,từ đó đưa ra các giải phát để phát triển
nguồn nhân lực đó cả về chất và lượng.
Phần nội dung

1.Nguồn nhân lực là gì ?
-Nguồn nhân lực được hiểu theo hai nghĩa:
-Theo nghĩa rộng, nguồn nhân lực là nguồn cung cấp sức lao động cho sản xuất xã
hội, cung cấp nguồn lực con người cho sự phát triển. Do đó, nguồn nhân lực bao
gồm toàn bộ dân cư có thể phát triển bình thường.
- Theo nghĩa hẹp, nguồn nhân lực là khả năng lao động của xã hội, là nguồn lực
cho sự phát triển kinh tế xã hội, bao gồm các nhóm dân cư trong độ tuổi lao động,
có khả năng tham gia vào lao động, sản xuất xã hội, tức là toàn bộ các cá nhân cụ
thể tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về thể lực, trí lực của họ
được huy động vào quá trình lao động.
-Theo “Tập bài giảng nguồn nhân lực “ của trường Cao Đẳng Lao động - Xã hội,
giáo trình Quản lí nguồn nhân lực của Học viện Hành chính Quốc...
Nhóm sáng thứ 2,tiết 1+2+3.
Đề tài:Tại sao nói trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa phải lấy phát
triển nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản trong sự nghiệp phát triển nhanh
và bền vững.
Lâm Quàng Chinh
Cao Hữu Chuân
Hồ Đăng Chung
Sôi Tắc Quay
Nguyễn Minh Phú
Phần mở đầu
1.Lí do chọn đề tài:
Công nghiệp hóa hiện đại hóa là xu hướng phát triển của các nước trên thế giới. Đó
cũng là con đường tất yếu để nước ta hoàn thành mục tiêu “Xã hội công bằng,dân
chủ,văn minh,dân giàu nước mạnh” .Công nghiệp hóa,hiện đại hóa không chỉ là
công cuộc xây dựng nền kinh tế mà còn là quá trình biến đổi cách mạng sâu sắc
với lĩnh vực đời sống xã hội(kinh tế,chính trị,khoa học của con người..) làm cho xã
hội biến đổi về cả chất và lượng.Để thực hiện thành công quá trình này, đòi hỏi
nhiều yếu tố như: Nguồn nhân lực ,vốn,tài nguyên thiên nhiên,khoa học kỷ thuật,
cơ sở vật chất,…Tuy nhiên trong tất cả các nhân tố, thì nguồn lực con người là
nhân tố quan trọng hơn cả vì con người vừa là điểm khởi đầu vừa là điểm kết
thúc,đồng thời lại trung tâm cùa sự biến đồi lịch sử , nói cách khác con người lả
chủ thể của mọi quá trình biến đổi xã hội. Chính vì vậy,việc phát triển nguồn nhân
lực là bàn đạp quan trong cho việc cung cấp nhân tố con người để quá trình công
nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển nhanh và bền vững.
2.Mục đích nghiên cứu :
Nghiên cứu vai trò của việc phát triển nhân lực đối với sự nghiệp công nghiệp hóa
hiện đại hóa là việc làm rõ vấn đề con người có tác động như thế nào,đóng góp
những gì cho quá trình sản xuất và phát triển kinh tế ,nghiên cứu đến các nhân tố
Phân tích vai trò con người trong sư nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa bền vững - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích vai trò con người trong sư nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa bền vững - Người đăng: Tụy Tiều Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Phân tích vai trò con người trong sư nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa bền vững 9 10 602