Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử

Được đăng lên bởi leha201157
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích vai trò của quàn chúng nhân dân trong lịch sử
Theo quan điểm chủ nghĩa duy vật (CNDV) lịch sử khẳng định, quần chúng
nhân dân là lực lượng quyết định sự phát triển của lịch sử
Khái niệm quần chúng nhân dân là có sự thay đổi và phát triển. Có tính lịch
sử, bởi vì nó gắn liền với hình thái KT-XH và điều kiện lịch sử nhất định,
nhưng dù thay đổi và phát triển như thế nào, quần chúng nhân dân được xác
định bởi:
QCND trước hết là những là những nười lao động, vì đây là lực lượng trực
tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội
QCND là những bộ phận dân cư có khuynh hướng, luôn chống lại những giai
cấp thống trị bị áp bức bóc lột
QCND còn bao gồm các gia cấp và các tầng lớp xã hội có ý nghĩa thúc đẩy sự
phát triển xã hội
Vậy QCND còn là chủ thể tạo ra mọi của cải vật chất bảo đảm cho sự tồn tại
và phát triển của xã hội
Xuất phát từ nguyên lý cơ bản chủ nghĩa duy vật lịch sử cho rằng: hoạt động
sản xuất của cải vật chất của quần chúng nhân dân trước tiên là nhân dân lao
động, là cơ sở cho sự tồn tại phát triển của xã hội
Cùng với sự phát triển của sản xuất quần chúng lao động đã tích luỹ kinh
nghiệm . cải tiến công cụ sản xuất, thúc đẩy làm cho xã hội không ngừng tiến
lên
Quần chúng nhân dân với tư cách là lực lượng sản xuất cơ bản, nhân dân lao
động quyết định sự biến đổi của lịch sử, bởi vì xét đến cùng lực lượng sản xuất
qui định sự xuất hiện bảo đảm tồn tại của một chế độ xã hội
Như vây lịch sử XH loài người trước hết là lịch sử phát triển XH. Lịch sử của
sự thay đổi các phương thức sản xuất, lịch sử của những người sản xuất của
quần chúng lao động, hoạt động của quần chúng, lao động là điều kiện cơ bản
quyết định sự tồn tại và phát triển của XH, quần chúng nhân dân là người sáng
tạo chân chính ra lịch sử
Song quần chúng nhân dân còn là nguồn duy nhất và vô tận của mọi của cải
tinh thần
Con người bắt đầu sản xuất thì cũng bắt đầu sáng tạo ra giá trị văn hoá, tinh
thần và tạo điều kiện cho nền văn hoá đó phát triển và tiến bộ không ngừng.
Chính vì lẽ đó Bác Hồ nói: Quần chúng là những người sáng tạo, công nông là
những người sáng tạo, nhưng quần chúng không phải chỉ sáng tạo ra của cải ...
Phân tích vai trò của quàn chúng nhân dân trong lịch sử
 !"#$%
&&'()*+(,-.
/-0$%&&'1(2',-.314
 #567189:7-/;<='9!0 >#
)?2',-.)+'#$%&&)*@-
56A
B.):+'C'C)DE#7&'()*.(
+,F.G>@HE
B'C5E,&)1!):#IJFC
>,J.5-,5K51E
BL5M->,'-$:,@HE1N%O(
,-.@HE
BL'F.PG>5GG(MF
',-.@HE
<>,-QRNS5G .TAFE
G@>G>$%&&.):R'&&
E#'S6(MF,-.@HE
?:(,-.G@>$%EH4U!
03G+IVG@>#%O'@HE!IQ+
R
B$%&&:)-'()*G@>S5G#&&
E+(5+2 #567@W+?()*G@>
(@>05GGMFE+E@HE
)& <=')D.):+' ,-.<=3X 
(2-,)SKG@># C)DG@>
$%E#FE$%#E'9!0S5G
+(MF',-.<=#$%&&')D-
F&4.
Y$%&&L'M>'IPG
$
)D58$G@>7Z58$-F.-.[-#
$'F9!09[-1,-.'+5E!IQ3
47\1]-=M1AB$%'C)D-F#II'
C)D-F#)$%!I,G^-F.G
><=#$%L')D--C_C&VC#
C&`#.>'C--$%3--->
.>&'F8#K!Ia.)DRFGb#&'.&J_
)#-->'CLP4_
Phân tích vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử - Trang 2
Phân tích vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử - Người đăng: leha201157
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân tích vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử 9 10 822