Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi hailanpq
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 6000 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN DẪN NHẬP MÔN HỌC
CHƯƠNG 1
KHOA HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
VÀ MÔN HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
I. LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT LÀ MỘT KHOA HỌC XÃ
HỘI
1. Lý luận về nhà nước và pháp luật là một khoa học xã hội
Khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng xã hội của xã
hội loài người mà trong đó con người là trung tâm. Khoa học pháp lý - khoa học về nhà
nước và pháp luật - là một bộ phận của khoa học xã hội. Khoa học lý luận về nhà nước
và pháp luật là một ngành khoa học xã hội bởi nó nghiên cứu hai hiện tượng xã hội là nhà
nước và pháp luật.
Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội phức tạp và đa dạng được
nhiều ngành khoa học xã hội nói chung và khoa học pháp lý nói riêng nghiên cứu ở
những khía cạnh khác nhau. Chẳng hạn, triết học Mác - Lênin nghiên cứu nhà nước và
pháp luật cùng với việc nghiên cứu các hiện tượng xã hội khác để rút ra những quy luật
vận động và phát triển chung của xã hội; lịch sử nhà nước và pháp luật lại nghiên cứu nhà
nước và pháp luật trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể để tìm ra những đặc thù trong sự
phát triển của nhà nước và pháp luật trong từng hoàn cảnh cụ thể...
Các khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau của xã hội loài người và
toàn bộ hệ thống xã hội, đó là điều kiện sống của con người, những quan hệ xã hội,
những kiểu và hình thức nhà nước và pháp luật, những hiện tượng thuộc thượng tầng kiến
trúc tư tưởng như triết học, tôn giáo, nghệ thuật, văn hoá...
Khoa học pháp lý là một bộ phận của khoa học xã hội. Khoa học pháp lý nghiên
cứu các phương diện xã hội, các quan hệ xã hội khi các phương diện xã hội và quan hệ đó
được thể hiện dưới những hình thức pháp lý nhất định. Mục đích nghiên cứu của khoa
học pháp lý không chỉ mang tính nhận thức đơn thuần về các hiện tượng, các quá trình về
nhà nước và về pháp luật mà còn nhằm giải quyết những vấn đề của thực tiễn, của quá
trình tổ chức và hoạt động của nhà nước, sử dụng công cụ pháp luật trong việc điều chỉnh
các quan hệ xã hội, trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích của con người, củng cố và duy
trì trật tự xã hội.
Trong số các hướng nghiên cứu của khoa học pháp lý, có một hướng nghiên cứu
có mức khái quát chung nhất, cao nhất, có tác động đến việc triển khai nghiên cứu trên
các hướng tương đối cụ thể khác, đó là lý luận chung về nhà nước và pháp luật.
Lý luận về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội, cung cấp cho
chúng ta những kiến thức chung về nhà nước và pháp luật, về vai trò xã hội và số phận
lịch sử c...
PHẦN DẪN NHẬP MÔN HỌC
CHƯƠNG 1
KHOA HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
VÀ MÔN HỌC LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
I. LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT MỘT KHOA HỌC
HỘI
1. Lý luận về nhà nước và pháp luật là một khoa học xã hội
Khoa học hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng hội của
hội loài người trong đó con người trung tâm. Khoa học pháp - khoa học về nhà
nước pháp luật - một bộ phận của khoa học hội. Khoa học luận về nhà nước
và pháp luật là một ngành khoa học xã hội bởi nó nghiên cứu hai hiện tượng xã hội là nhà
nước và pháp luật.
Nhà nước và pháp luật những hiện tượng hội phức tạp đa dạng được
nhiều ngành khoa học hội nói chung khoa học pháp nói riêng nghiên cứu
những khía cạnh khác nhau. Chẳng hạn, triết học Mác - Lênin nghiên cứu nhà nước
pháp luật cùng với việc nghiên cứu các hiện tượng hội khác để rút ra những quy luật
vận động và phát triển chung của xã hội; lịch sử nhà nước và pháp luật lại nghiên cứu nhà
nước pháp luật trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể để tìm ra những đặc thù trong sự
phát triển của nhà nước và pháp luật trong từng hoàn cảnh cụ thể...
Các khoa học hội nghiên cứu những mặt khác nhau của hội loài người
toàn bộ hệ thống hội, đó điều kiện sống của con người, những quan hệ hội,
những kiểu và hình thức nhà nước và pháp luật, những hiện tượng thuộc thượng tầng kiến
trúc tư tưởng như triết học, tôn giáo, nghệ thuật, văn hoá...
Khoa học pháp một bộ phận của khoa học hội. Khoa học pháp nghiên
cứu các phương diện xã hội, các quan hệ xã hội khi các phương diện xã hội và quan hệ đó
được thể hiện dưới những hình thức pháp nhất định. Mục đích nghiên cứu của khoa
học pháp lý không chỉ mang tính nhận thức đơn thuần về các hiện tượng, các quá trình về
nhà nước về pháp luật còn nhằm giải quyết những vấn đề của thực tiễn, của quá
trình tổ chức và hoạt động của nhà nước, sử dụng công cụ pháp luật trong việc điều chỉnh
các quan hệ xã hội, trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích của con người, củng cố và duy
trì trật tự xã hội.
Trong số các hướng nghiên cứu của khoa học pháp lý, một hướng nghiên cứu
mức khái quát chung nhất, cao nhất, tác động đến việc triển khai nghiên cứu trên
các hướng tương đối cụ thể khác, đó là lý luận chung về nhà nước và pháp luật.
luận về nhà nước pháp luật một ngành khoa học hội, cung cấp cho
chúng ta những kiến thức chung về nhà nước pháp luật, về vai trò hội số phận
lịch sử của nó. luận về nhà nước pháp luật được hình thành trên sở c học
thuyết khoa học s phát triển của hội. Các học thuyết khoa học tạo ra lập trường
xuất phát quan điểm tiếp cận cho luận về nhà nước pháp luật. Trên sở khoa
học của các học thuyết về sự phát triển xã hội, lý luận về nhà nước và pháp luật làm sáng
tỏ các vấn đề: nguyên nhân của sự xuất hiện, phát triển của nhà nước và pháp luật; vị trí,
vai trò của nhà nước pháp luật trong các hiện tượng hội; bản chất, hình thức, chức
năng của nhà nước và pháp luật .
Pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật đại cương - Người đăng: hailanpq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
Pháp luật đại cương 9 10 198