Ktl-icon-tai-lieu

Phật giáo và Cao đài

Được đăng lên bởi Hòa Lê Minh
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 4365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC III

PHẬT GIÁO
GVC, TS. NGÔ VĂN MINH
Phó Trưởng Khoa
Khoa Dân tộc và Tôn giáo, Tín ngưỡng

I. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN

1. Ra đời tại Ấn Độ cổ đại vào TK VI TCN, từ
những điều kiện sau:
- Mâu thuẫn giai cấp hết sức gay gắt
- Văn hóa, khoa học đạt được nhiều thành tựu
- Xuất hiện nhiều trường phái triết học duy vật và
vô thần
- Về Thái tử Tất Đạt Đa (Gautama Siddharattha)
2. Quá trình phát triển chia làm hai hệ phái lớn

II. ĐẶC ĐIỂM GIÁO LÝ, LUẬT LỆ, TỔ CHỨC





1. Giáo lý: Thể hiện trong Tam tạng kinh điển
Giáo lý thể hiện ở các thuyết: Duyên khởi (Nhân
duyên); Tam pháp ấn (Vô thường; Vô ngã, Niết
Bàn); Sắc – Không; Tứ diệu đế
Quan niệm về thế giới
- Thế giới này là thế giới vật chất. Các sự vật hiện
tượng được hình thành từ những phần tử bé nhỏ
nhất trong vũ trụ
- Mọi sự vật và hiện tượng đều dựa vào những điều
kiện nhất định (duyên khởi) mà thành

Các sự vật hiện tượng luôn luôn vận động, biến
hóa (vô thường)
 Nhân duyên hòa hợp thì sự vật thành. Nhân
duyên tan rã thì sự vật diệt, không tồn tại chủ
thể (vô ngã)
 Những sự vật hiên tượng có hình tướng trong
không gian mà con người có thể nhận biết
được, gọi là “Sắc”.
 Những sự vật hiên tượng không có hình tướng,
con người không nhận biết được, gọi là “Không”
 Trong Sắc có Không, trong Không có Sắc




Quan niệm về con người

- Con người chỉ là sự kết hợp đặc biệt của Ngũ
uẩn
+ Phần sinh lý gồm sắc uẩn
+ Phần tâm lý biểu hiện bằng thất tình
- Con người được cấu thành bởi 12 nhân - quả
(thập nhị nhân duyên), bị phụ thuộc nghiệp báo
và luân hồi@



Quan niệm về Khổ và con đường cứu khổ
(Tứ diệu đế)
* Khổ đế  nói về sự khổ của đời người:
- Sinh khổ
- Lão khổ
- Bệnh khổ
- Tử khổ

- Sở cầu bất đắc khổ
- Ái thụ biệt ly khổ
- Oán tăng hội khổ
- Ngũ uẩn khổ
* Tập đế  nói về nguyên nhân tạo nên nỗi
khổ. Do:
- Thập căn: Tham, sân, si, mạn, nghi, thân
tín, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến
- Vô minh, khát ái
- Chi phối của luật nhân quả, luân hồi, nghiệp
báo

* Diệt đế  nói về sự cần thiết phải diệt trừ
nguyên nhân gây khổ: vô minh; tam độc
* Đạo đế  nói về con đường và cách thức đạt
tới Niết bàn:

- Thực hành Bát chính đạo
+ Chính ngữ

+ Chính nghiệp
+ Chính tinh tiến
+ Chính mệnh
+ Chính niệm
+ Chính định
+ Chính tri kiến
+ Chính tư duy



Quan niệm về giải thoát và Niết bàn
- Mọi chúng sinh đều có “Phật tánh”
- Muốn đạt tới Niết bàn phải đoạn trừ những
ràng buộc của trần thế, những khổ đau, phiền
não do vô minh, tham dục gây ra

2. Luật lệ và...