Ktl-icon-tai-lieu

Phép biện chứng duy vật thống nhất và đấu tranh Phân tích qua ví dụ về tập tính đẳng cấp của côn trùng đất

Được đăng lên bởi Thuận Bùi Hoàng
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 6861 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Họ và tên: Hoàng Văn Thuận
Khoa: Triết Học – K62
Trường : ĐH SPHN
Giảng Viên: Gs. Ts. Vũ Quang Mạnh
Câu hỏi: Quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật : Thống nhất – Đấu
tranh.
1) Khái Niệm
2) Quan hệ biện chứng
3) Ý nghĩa phương pháp luận
4) Phân tích ví dụ qua sự phát triển biểu hiện tập tính đẳng cấp xã hội của côn trùng
đất.
1 Khái niệm:
Trong phép biện chứng, khái niệm mâu thuẫn dùng để chỉ mối liên hệ thống nhất,
đấu tranh và chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng hoặc
giữa các sự vật hiện tượng với nhau
Trong mỗi mâu thuẫn, các mặt đối lập vừa thống nhất với nhau vừa đấu tranh với
nhau. Khái niệm thóng nhất của các mặt đối lập dùng để chỉ sự liên hệ ràng buộc,
không tách rời nhau, quy định lẫn nhau của các mặt đối lập, mặt này lấy mặt kia
để tồn tại. Sự thống nhất của các mặt đối lập cũng bao hàm sự đồng nhất của nó.
V.I.Lênin viết: “Sự đồng nhất của các mặt đối lập (“Sự thống nhất” của chúng.
nói chung, nói như vậy có lẽ đúng hơn, tuy ở đây sự phân biệt giữa các từ đồng
nhất và thống nhất không quan trọng lắm. Theo một nghĩa nào đó, cả hai
đúng”) .
Khái niệm đấu tranh giữa các mặt đối lập dùng để chỉ khuynh hướng tác động qua
lại, bài trừ, phủ định nhau của các mặt đối lập
Mặt đối lập là những mặt có những đặc điểm, những thuộc tính, những tính quy
định có khuynh hướng trái ngược nhau tồn tại một cách khách quan trong tự
nhiên, xã hội và tư duy.
2 Quan hệ biện chứng:
- Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan phổ biến:
Phương pháp siêu hình cho rằng không có mâu thuẫn trong mỗi sự vật hiện
tượng, mà chỉ có sự khách nhau hoặc mâu thuẫn giữa các sự vật, hiện tượng
với nhau, trong tư tưởng có thể có mâu thuẫn, nhưng một khi tư tưởng có mâu
thuẫn thì đó là sai lầm, không triệt để.
Trái với phương pháp siêu hình, phép biện chứng duy vật khẳng định rằng mội
sự vật và hiện tượng trên thế giới đều có mâu thuẫn bên trong, mỗi sự vật và
hiện tượng đều là sự thống nhất của các mặt, các thuộc tính, các khuynh hướng
đối lập nhau. Các mặt đối lập lại với nhau nhưng lại liên hệ ràng buộc với nhau
thì tạo nên mâu thuẫn.
1

Mâu thuẫn chẳng những là một hiện tuượng khách quan mà còn là một hiện
tượng phổ biến. Mâu thuẫn tồn tại khách quan trong mọi sự vật hiện tượng,
trong suốt quá trình phát triển của mỗi sự vật hiện tượng. Không có sự vật,
hiện tượng nào là không có mâu thuẫn, không lúc nào không có mâu thuẫn.
Trong mỗi sự vật hay hiện tượng, nếu không có mâu thuẫn. Trong các sự vật ,
hiện tượng, nếu không có mâu thuẫn này, thì sẽ không có mâu thu...
Họ và tên: Hoàng Văn Thuận
Khoa: Triết Học – K62
Trường : ĐH SPHN
Giảng Viên: Gs. Ts. Vũ Quang Mạnh
Câu hỏi: Quy luật bản của phép biện chứng duy vật : Thống nhất Đấu
tranh.
1) Khái Niệm
2) Quan hệ biện chứng
3) Ý nghĩa phương pháp luận
4) Phân tích dụ qua sự phát triển biểu hiện tập tính đẳng cấp hội của côn trùng
đất.
1 Khái niệm:
Trong phép biện chứng, khái niệm mâu thuẫn dùng để chỉ mối liên hệ thống nhất,
đấu tranh và chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng hoặc
giữa các sự vật hiện tượng với nhau
Trong mỗi mâu thuẫn, các mặt đối lập vừa thống nhất với nhau vừa đấu tranh với
nhau. Khái niệm thóng nhất của các mặt đối lập dùng để chsự liên hệ ràng buộc,
không tách rời nhau, quy định lẫn nhau của các mặt đối lập, mặt này lấy mặt kia
để tồn tại. Sự thống nhất của các mặt đối lập cũng bao hàm sự đồng nhất của nó.
V.I.Lênin viết: “Sự đồng nhất của các mặt đối lập (“Sự thống nhất” của chúng.
nói chung, nói như vậy lẽ đúng hơn, tuy đây s phân biệt giữa các từ đồng
nhất thống nhất không quan trọng lắm. Theo một nghĩa nào đó, cả hai
đúng”) .
Khái niệm đấu tranh giữa các mặt đối lập dùng để chỉ khuynh hướng tác động qua
lại, bài trừ, phủ định nhau của các mặt đối lập
Mặt đối lập những mặt những đặc điểm, những thuộc nh, những nh quy
định khuynh hướng trái ngược nhau tồn tại một cách khách quan trong tự
nhiên, xã hội và tư duy.
2 Quan hệ biện chứng:
- Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan phổ biến:
Phương pháp siêu hình cho rằng không có mâu thuẫn trong mỗi sự vật hiện
tượng, chỉ sự khách nhau hoặc mâu thuẫn giữa các sự vật, hiện tượng
với nhau, trong tưởng thể mâu thuẫn, nhưng một khi tưởng mâu
thuẫn thì đó là sai lầm, không triệt để.
Trái với phương pháp siêu hình, phép biện chứng duy vật khẳng định rằng mội
sự vật hiện tượng trên thế giới đều mâu thuẫn bên trong, mỗi sự vật và
hiện tượng đều là sự thống nhất của các mặt, các thuộc tính, các khuynh hướng
đối lập nhau. Các mặt đối lập lại với nhau nhưng lại liên hệ ràng buộc với nhau
thì tạo nên mâu thuẫn.
1
Phép biện chứng duy vật thống nhất và đấu tranh Phân tích qua ví dụ về tập tính đẳng cấp của côn trùng đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phép biện chứng duy vật thống nhất và đấu tranh Phân tích qua ví dụ về tập tính đẳng cấp của côn trùng đất - Người đăng: Thuận Bùi Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phép biện chứng duy vật thống nhất và đấu tranh Phân tích qua ví dụ về tập tính đẳng cấp của côn trùng đất 9 10 945